قانون اجازه شركت يكي از معاونان وزرا و روساي سازمانهاي مستقل در شوراها، شوراهاي عالي و مجامعي كه بر اساس قانون مركب از چند وزير مي باشند


ماده واحده - به دولت اجازه داده مي شود به پيشنهاد هر يك از وزرا و روساي سازمانهاي مستقل دولتي (سازمان برنامه و بودجه ، سازمان امور اداري و استخدامي كشور، سازمان تربيت بدني ، سازمان محيط زيست ، سازمان انرژي اتمي ) كه بر اساس قانون موظف به شركت در شوراها، شوراهاي عالي و مجامع مي باشند يكي از معاونان آنها را براي حضور در شورا، شوراي عالي و مجمع مشخص ، تعيين نمايد.
معاون تعيين شده موظف است شخصا در جلسات شركت نمايد و نمي تواند شخص ديگري را به جاي خود تعيين كند.
تبصره 1 - شوراها و شوراهاي عالي و مجامعي كه رياست آنها را رييس جمهور يا معاون اول به عهده دارند از اين حكم مستثني مي باشند.
تبصره 2 - وزرايي كه به موجب قانون رياست مجمع يا شورايي را به عهده دارند موظفند شخصا در آن مجمع يا شورا شركت نمايند.
تبصره 3 - با لحاظ نمودن اصل 138 قانون اساسي در مواردي كه شوراها و مجامع موضوع اين قانون موظف به تصويب آيين نامه مي باشند، معاون تعيين شده در اجراي اين قانون نمي تواند به جاي وزير تصميم لازم اتخاذ نمايد و صرفا راي وزراي مربوطه در اين گونه موارد ملاك عمل خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز يك شنبه هشتم آبان ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه تصويب مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/8/1373 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رييس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري
:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/08/08 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران