قانون موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا


ماده واحده - موافقتنامه فرهنگي و بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا به منظور تحكيم و توسعه مناسبات فيمابين و گسترش روابط فرهنگي و مناسبات دوستانه اي كه مردم دو
كشور را به يكديگر پيوند مي دهد، تصميم به انعقاد موافقتنامه فرهنگي حاضر گرفتند.
ماده 1 - طرفين متعاهدين ، گسترش و تحكيم روابط فرهنگي در كليه جهات را بر اساس حقوق برابر و احترام به حاكميت يكديگر تشويق خواهند نمود.
2 - طرفين متعاهدين ، تسهيلات لازم را جهت شناساندن فرهنگ و هنر تمدن طرف مقابل به مردم خود فراهم نموده و بدين منظور اقدامات زير را معمول خواهند داشت :
الف - مبادله كتب ، نشريات ، روزنامه ، مجلات ، عكسها، اسلايدها، پوسترها، ميكروفيلمها، فيلمها و نوارهاي فرهنگي و علمي و هنري و .
ب - مبادله هنرمندان و گروههاي هنري در زمينه هاي مورد توافق طرفين .
ج - مبادله برنامه هاي راديويي و تلويزيوني .
د - مبادله گروههاي دانشجويي و اعضاي انجمنهاي فرهنگي و سازمانهاي جوانان دو كشور.
ه - مبادله دانشمند و محققين و فرهنگيان و سخنرانان و نويسندگان و علماي مذهبي .
و - تشكيل نمايشگاه هايي از هنرهاي ملي و سنتي و آثار علمي و ادبي و تاريخي .
ز - برگزاري هفته هاي فرهنگي و فيلم و مجالس سخنراني .
ماده 3 - طرفين متعاهدين ، همكاري بين دانشگاهها و موسسات آموزشي و انجمنها و مراكز فرهنگي موجود در دو كشور را برابر مقررات جاري يكديگر تشويق خواهند نمود.
ماده 4 - طرفين متعاهدين ، شناخت از كشور يكديگر را از طريق برنامه هاي آموزشي ارتقا خواهند بخشيد.
ماده 5 - طرفين متعاهدين ، همكاري بين سازمانها و موسسات راديويي و تلويزيوني و سينمايي و مطبوعاتي و خبري يكديگر را تشويق و تسهيل خواهند نمود.
ماده 6 - طرفين متعاهدين در حدود امكانات خود، بورسهايي براي دوره هاي حرفه اي فني و دانشگاهي در رشته هايي كه به وسيله دو طرف تعيين مي شود، اعطا مي نمايند.
ماده 7 - طرفين متعاهدين ، همكاري بين سازمانهاي ورزشي دو كشور را تشويق نموده و موجبات برگزاري مسابقات دوستانه بين تيمهاي ورزشي دو كشور را فراهم خواهند ساخت .
ماده 8 - طرفين متعاهدين ، موافقت مي نمايند كه تاسيس مراكز فرهنگي و انجمنهاي دوستي در كشورهاي يكديگر را تشويق و تسهيل نمايند.
ماده 9 - طرفين متعاهدين ، در زمينه مبارزه با بيسوادي ، همكاري هاي لازم را بالاخص از طريق مبادله اطلاعات و تجربيات و اعزام كارشناسان يكديگر معمول خواهند داشت .
ماده 10 - طرفين متعاهدين ، تدابير لازم را به منظور تشويق جهانگردي بين دو كشور كه وسيله موثري براي ايجاد تفاهم متقابل بين دولت است ، از طريق فراهم آوردن تسهيلات لازم و كاهش تشريفات مسافرت و اعطاي رواديد بر طبق و مقررات جاري دو كشور اتخاذ خواهند نمود.
ماده 11 - طرفين متعاهدين به منظور تسهيل در اجراي اين موافقتنامه و انجام كليه امور مربوط به همكاري فرهنگي دو كشور نمايندگان فرهنگي به كشورهاي يكديگر اعزام خواهند نمود.
ماده 12 - به منظور اجراي موافقتنامه حاضر، طرفين متعاهدين مبادرت به تنظيم برنامه مبادلات فرهنگي نموده و امكانات و وسايل لازم جهت اجراي اين برنامه ، در اختيار يكديگر قرار خواهند داد.
ماده 13 - طرفين متعاهدين ، موافقتنامه حاضر را طبق قوانين داخلي خود، به تصويب مي رسانند و اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفين به طرف ديگر مبني بر تصويب آن لازم الاجرا خواهد گرديد.
ماده 14 - موافقتنامه حاضر از تاريخ لازم الاجرا شدن ، براي مدت پنج سال اعتبار دارد و در پايان اين مدت خود به خود براي دوره هاي پنج ساله ديگر تمديد خواهد شد مگر اين كه يكي از طرفين حداقل شش ماه قبل از انقضا مدت مزبور كتبا تمايل خود را نسبت به فسخ موافقتنامه و يا تجديد نظر در آن به طرف ديگر اعلام نمايد.
ماده 15 - هر گونه اختلافي در مور تفسير اين موافقتنامه از مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.
اين ماده موافقتنامه در تاريخ 23 دي ماه هجري شمسي برابر 13 ژانويه 1986 ميلادي در شهر اكرا در دو نسخه اصلي به زبان هاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديده و هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري غنا
كاردار سفارت جمهوري اسلامي ايران وزير فرهنگ و جهانگردي
سيد شمس الدين خارقاني دكتر محمد بن عبدالله
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و موافقتنامه مشتمل بر يازده ماده در جلسه روز سه شنبه سي و يكم شهريور ماه يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/7/1366 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1366/06/31 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران