قانون الحاق بهداشتكاران دهان و دندان دانشگاهها به بهداشتكاران وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي


ماده واحده - بهداشتكاران دهان و دندان وابسته به دانشگاه هاي كشور كه بعد از تاريخ فروردين ماه سال 1360 فارغ التحصيل شده اند و يا از تاريخ فوق لغايت تصويب اين قانون مشغول تحصيل در رشته فوق گرديده اند در صورت داوطلب بودن و سپردن تعهد خدمت در مناطق محروم و كمتر از ده هزار نفر از نظر ضوابط آموزشي استخدامي و محروميت از اشتغال آزاد مشمول قانون بهداشتكاران دهان و دندان مصوب فروردين ماه 1360 خواهند شد.
تبصره 1 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظف است براي دانشجويان مشغول تحصيل پس از تعيين واحدهايي كه كم دارند بلافاصله و همچنين در مورد فارغ التحصيلان ذكر شده در قانون ، آموزش تكميلي نظري و عملي را با در نظر گرفتن امكانات آموزشي در اسرع وقت بر قرار كند.
تبصره 2 - تامين اعتبار لازم جهت اجرا اين طرح از محل اعتبار آموزشي و استخدامي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در قسمت مربوط به ترتيب بهداشتكاران دهان و دندان خواهد بود. جابجايي اعتبار آموزشي متناسب جابجايي دانشجويان انجام خواهد شد.
تبصره 3 - از تاريخ تصويب اين قانون فقط يك نوع بهداشتكار دهان و دندان پذيرفته مي شود و قوانين مغاير با اين قانون و قانون بهداشتكاران
دهان و دندان ملغي است . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه مورخ بيست و پنجم تير ماه يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/4/1366 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1366/04/25 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران