قانون تشكيل گارد صنعت نفت


ماده واحده - براي حفاظت تاسيسات و اموال و اسناد صنعت نفت سازماني به نام گارد صنعت نفت در شركت ملي نفت ايران تشكيل مي شود و افراد سازمان مزبور در اجراي قانون مجازات اخلالگران در صنايع نفت مصوب سال 1336 در موقع نگهباني "داراي وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي ضابطين نظامي خواهند بود" و طبق اين قانون و آيين نامه اي كه وسيله وزارت دارايي و وزارت جنگ تهيه و به تصويب كميسيونهاي نظام و جنگ و دادگستري مجلسين مي رسد حق استعمال اسلحه خواهند داشت .
تبصره 1 - مقررات استخدامي و آموزشي و نحوه انجام وظيفه افراد گارد
منحصرا طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط شركت ملي نفت ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
تبصره 2 - شركت ملي نفت ايران موظف است افراد گارد صنعت نفت را در برابر حوادث ناشي از انجام وظيفه همچنين مسئوليت مدني ، آنها را در قبال اشخاص ثالث كه ناشي از انجام وظيفه مذكور باشد نزد شركت سهامي بيمه ايران بيمه نمايد.
تبصره 3 - افراد گارد از لحاظ مقررات انضباطي و كيفري مشمول قوانين و آيين نامه هاي نيروهاي مسلح شاهنشاهي خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و سه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 29/3/1351، در جلسه روز يكشنبه يازدهم تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

8016 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1351/05/09 :تاريخ ابلاغ 1351/04/11 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران