قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي


ماده 1 - حق تكثير يا تجديد چاپ و بهره برداري و نشر و پخش هر ترجمه اي
با مترجم و يا وارث قانوني او است . مدت استفاده از اين حقوق كه به وارث
منتقل مي شود از تاريخ مرگ مترجم سي سال است .
حقوق مذكور در اين ماده قابل انتقال به غير است و انتقال گيرنده از نظر
استفاده از اين حقوق قائم مقام انتقال دهنده براي استفاده از بقيه مدت از
اين حق خواهد بود. ذكر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامي است .
ماده 2 - تكثير كتب و نشريات به همان زبان و شكلي كه چاپ شده به قصد
فروش يا بهره برداري مادي از طريق افست يا عكسبرداري يا طرق مشابه بدون
اجازه صاحب حق ممنوع است .
ماده 3 - نسخه برداري يا ضبط يا تكثير آثار صوتي كه بر روي صفحه يا
نوار يا هر وسيله ديگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق يا توليدكنندگان
انحصاري يا قائم مقام قانوني آنان براي فروش ممنوع است .
حكم مذكور در اين ماده شامل نسخه برداري يا ضبط يا تكثير از برنامه هاي
راديو و تلويزيون يا هر گونه پخش ديگر نيز خواهد بود.
ماده 4 - صفحات يا نوارهاي موسيقي و صوتي در صورتي حمايت مي شود كه در
روي هر نسخه يا جلد آن علامت بين المللي پ لاتين و در داخل دايره و تاريخ
انتشار و نام و نشاني توليدكننده و نماينده انحصاري و علامت تجاري ذكر شده
باشد.
ماده 5 - تكثير و نسخه برداري از كتب و نشريات آثار صوتي موضوع مواد دو
و سه اين قانون به منظور استفاده در كارهاي مربوط به آموزش يا تحقيقات
علمي مجاز خواهد بود مشروط بر اينكه جنبه انتفاعي نداشته باشد و اجازه
نسخه برداري از آنها به تصويب وزارت فرهنگ و هنر رسيده باشد.
تبصره - نسخه برداري از كتب و نشريات و آثار صوتي موضوع مواد دو و سه
اين قانون در صورتي كه براي استفاده شخصي و خصوصي باشد بلامانع است .
ماده 6 - در مورد تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي حمايتهاي مذكور در
اين قانون به شرط وجود عهدنامه يا معامله متقابل نسبت به اتباع ساير
كشورها نيز جاري است .
ماده 7 - اشخاصي كه عالما و عامدا مرتكب يكي از اعمال زير شوند علاوه
بر تاديه خسارات شاكي خصوصي به حبس جنحه اي از سه ماه تا يك سال محكوم
خواهند شد:
1 - كساني كه خلاف مقررات مواد يك و دو و سه اين قانون عمل كنند.
2 - كساني كه اشيا مذكور در ماده 3 را كه به طور غير مجاز در خارج
تهيه شده به كشور وارد يا صادر كنند.
ماده 8 - هر گاه متخلف از اين قانون شخص حقوقي باشد علاوه بر تعقيب
جزايي شخص حقيقي مسئول كه جرم ناشي از تصميم او باشد خسارات شاكي خصوصي
از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد.
در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند مابه التفاوت از اموال
شخص حقيقي مسئول جبران مي شود.
ماده 9 - مراجع قضايي مكلفند ضمن رسيدگي به شكايت شاكي خصوصي به
تقاضاي او نسبت به جلوگيري از نشر و پخش و عرضه كتب و نشريات و آثار صوتي
موضوع شكايت و ضبط آن تصميم مقتضي اتخاذ كنند.
ماده 10 - احكام مذكور در اين قانون موقعي جاري است كه آثار موضوع اين
قانون مشمولان حمايتهاي مذكور در قانون حمايت حقوقي مولفان و مصنفان و
هنرمندان نباشد در غير اين صورت مقررات قانون مزبور نسبت به آثار موضوع
اين قانون ملاك خواهد بود.
ماده 11 - مقررات اين قانون در هيچ مورد حقوق اشخاص مذكور در قانون
حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان را نفي نمي كند و محدود نمي سازد.
ماده 12 - تعقيب بزه هاي مذكور در اين قانون منوط به شكايت شاكي خصوصي
است و با گذشت او تعقيب يا اجراي حكم موقوف مي شود.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس سنا در
تاريخ روز دوشنبه 26/9/1352، در جلسه روز پنجشنبه ششم دي ماه يك هزار و
سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي


:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1352/10/16 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران