قانون سازمان دامپزشكي كشور


ماده 1 - به منظور تامين بهداشت دام كشور و فرآورده هاي مربوط به آن و پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي دامي به موجب اين قانون سازمان دامپزشكي كشور وابسته به وزارت كشاورزي تاسيس و جايگزين اداره كل دامپزشكي مي گردد. سازمان دامپزشكي كشور كه در اين قانون سازمان ناميده مي شود داراي شخصيت حقوقي است و وسيله يك نفر رييس از بين دامپزشكاني كه داراي درجه دكتري باشند به انتخاب وزير كشاورزي اداره خواهد شد.
تبصره - سازمان داراي ذيحسابي است كه طبق مقررات قانون محاسبات عمومي تعيين خواهد شد.
ماده 2 - در اين قانون كلمه دام به حيوانات اهلي - طيور - ماهي - زنبور عسل - كرم ابريشم - حيوانات آزمايشگاهي و حيوانات باغ وحش اطلاق مي شود و مقصود از كنترل بهداشتي بازرسي و اقداماتي است كه از لحاظ پيشگيري و مبارزه با امراض دامي و بيماريهاي مشترك بين انسان و دام لازم و ضروري مي باشد.
ماده 3 - وظائف سازمان به شرح زير است :
الف - بررسي بيماريهاي دامي - شناسايي مناطق و منابع آلوده و راه سرايت و طرز انتشار بيماريها.
ب - تامين بهداشت دام كشور از طريق پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي همه گير و قرنطينه اي دام .
ج - همكاري با وزارت بهداري در امر مبارزه با بيماريهاي مشترك انسان و دام .
د - تاسيس پستهاي قرنطينه در نوار مرزي و داخل كشور به منظور جلوگيري از سرايت بيماريهاي دامي همچنين كنترل بهداشتي و ورود و خروج دام و فرآورده هاي خام دامي و نظارت در نقل و انتقال آنها و صدور گواهي بهداشتي دام و فرآورده هاي خام دامي كه به خارج صادر مي شود.
ه - نظارت بهداشتي چراگاه ها - مراتع - آبشخورها - محل نگهداري دام و ساير تاسيسات مربوط به پرورش دام همچنين نظارت بر كارخانه هاي توليد خوراك دام از لحاظ بهداشتي .
و - نظارت بهداشتي كشتارگاه ها و كارخانه هاي توليد و تهيه فرآورده هاي خام دامي .
ز - اظهار نظر و نظارت در مورد ساخت ، ورود و صدور و فروش انواع دارو، واكسن ، سرم و مواد بيولوژيكي مخصوص دام .
ح - مشاركت در كنفرانسهاي بين المللي دامپزشكي و اعزام نماينده به اين كنفرانسها در حدود اعتبارات مصوب و پس از تاييد وزير كشاورزي همچنين مبادله اطلاعات علمي با مراكز و مراجع علمي دامپزشكي .
ط - تاسيس و توسعه شبكه هاي دامپزشكي همچنين تربيت كادر فني در مناطق و مراكز دامداري كشور.
ي - ساير اموري كه در اجراي هدفهاي مندرج در ماده 1 از طرف وزارت كشاورزي تعيين و براي اجرا به سازمان ابلاغ مي شود.
ماده 4 - كليه صاحبان و مسئولان نگاهداري دام و كارگاه ها و كارخانه ها و مراكز تهيه و آماده كردن فرآورده هاي خام دامي اعم از اشخاص و موسسات و شركتهاي خصوصي و يا دولتي يا وابسته به دولت و يا هر نوع شركت و سازماني كه به نحوي از انحا به پرورش يا نگاهداري دام و تهيه و آماده كردن
فرآورده هاي خام دامي اشتغال دارند موظف به اجراي دستورهاي بهداشتي و قرنطينه اي سازمان مي باشند.
ماده 5 - سازمان مكلف است به منظور مبارزه با بيماريهاي دامي و جلوگيري از سرايت و انتشار آنها با موافقت وزارت كشاورزي اقدامات زير را به عمل آورد:
الف - در هر نقطه از كشور كه لازم بداند به تلقيحات و معالجات دامي و انجام عمليات بهداشتي و قرنطينه اي اقدام نمايد.
ب - براي جلوگيري از سرايت و انتشار بيماريهاي دامي در نقاط مورد لزوم از عبور و مرور نقل و انتقال دام و فرآورده هاي خام دامي ممانعت به عمل آورد و مراتب را قبلا به نحوي كه مقتضي بداند به اطلاع صاحبان دام و در صورت لزوم به اطلاع عموم برساند.
ج - دام بيمار يا مظنون به ابتلا بيماري يا ناقل عامل بيماري را معدوم كند و اگر قابل مصرف تشخيص شد براي ذبح به كشتارگاه اعزام دارد و طبق ضوابطي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد غرامت بپردازد.
در صورتي كه تمام يا هر قسمت از دام ذبح شده قابل مصرف تشخيص داده شود بهاي آن از ميزان غرامت مزبور كسر خواهد شد.
د - اماكن و اشيا و لوازم و مواد آلوده را در صورت لزوم ضد عفوني نموده و در صورتي كه غير قابل ضد عفوني تشخيص گرديد به نحوي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد با تاديه غرامت خراب يا معدوم نمايد.
ماده 6 - اشخاصي كه در مواقع بروز بيماريهاي واگير دامي و اعلام لزوم رعايت مقررات قرنطينه بر خلاف دستور سازمان اقدامي نمايند كه موجبات سرايت بيماري را از محلي به محل ديگر فراهم كند و يا مانع اجراي وظايف مقرر در ماده 5 اين قانون شوند به تقاضاي سازمان مورد تعقيب قانوني قرار گرفته و به سه تا شش ماه حبس تاديبي و يا پرداخت جريمه نقدي آن پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
ماده 7 - ورود و صدور هر نوع دام زنده - تخم مرغ نطفه دار - اسپرم دام - فرآورده هاي خام دامي - داروها و واكسنها و سرمها و مواد بيولوژيكي و مواد ضد عفوني و سموم دامپزشكي و مواد غذايي متراكم و مكملهاي غذاي دام و داروهايي كه براي ساختن مواد نامبرده مورد نياز است بايد با موافقت وزارت كشاورزي صورت گيرد.
ماده 8 - هر گاه دام و فرآورده هاي خام دامي و مواد ذكر شده در ماده 7 به علت آلودگي به بيماريها يا فساد قابل ترخيص نباشد در صورتي كه به تشخيص سازمان بتوان آلودگي را از بين برد اقدامات لازم به هزينه صاحبان آنها انجام و اجازه ترخيص از طرف ماموران قرنطينه دامپزشكي داده خواهد شد و در غير اين صورت دام يا فرآورده يا مواد مورد بحث به وسيله صاحب آنها بايد برگشت داده شود و الا نسبت به اعدام يا امحا آنها از طرف مامورين سازمان اقدام خواهد شد.
ماده 9 - اشتغال به كار تهيه و تركيب و فروش داروهاي ساده - مركب - واكسنها سرمها - مواد بيولوژيكي - مواد ضد عفوني - سموم و مواد ديگري كه به اشكال مختلف مورد مصرف دامپزشكي قرار مي گيرد مستلزم اخذ پروانه از سازمان است .
موسسات و شركتها و كارگاه ها و كارخانه هايي كه قبل از تصويب اين قانون براي انجام كارهاي بالا تاسيس شده اند مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون پروانه لازم را تحصيل نمايند.
ماده 10 - تاسيس بيمارستانها و درمانگاه هاي دامپزشكي همچنين اشتغال به مايه كوبي و درمان دام مستلزم اخذ پروانه از سازمان خواهد بود. درمانگاه ها و بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مشمول اين ماده نخواهند بود.
بيمارستانها و درمانگاه هاي دامپزشكي كه قبل از تصويب اين قانون تاسيس شده اند و اشخاصي كه اشتغال به مايه كوبي و درمان دام داشته اند مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون پروانه لازم را تحصيل نمايند.
ماده 11 - در صورتي كه اشخاص بدون اخذ پروانه از سازمان به مايه كوبي و درمان دام اشتغال ورزند به تقاضاي سازمان مورد تعقيب قرار گرفته و به سه تا شش ماه حبس تاديبي محكوم خواهند شد.
ماده 12 - در صورتي كه اشخاصي اعم از حقيقي يا حقوقي وظايف تعيين شده در مواد 4 و 6 و 8 و 9 و 10 اين قانون را رعايت ننمايند ماموران انتظامي مكلفند به تقاضاي سازمان به منظور اجراي مقررات مواد مذكور اقدام لازم معمول دارند و در صورت تقاضاي سازمان از ادامه كار آنها جلوگيري كنند.
ماده 13 - سازمان مجاز است در صورت لزوم وسائل و لوازم فني - داروها - واكسنها - سرمها - مواد بيولوژيكي - سموم و مواد ضد عفوني مربوط به مبارزه با بيماريهاي دامي را از داخل و يا راسا از خارج كشور خريداري و به قيمت تمام شده يا مجانا در اختيار متقاضيان مصرف كننده بگذارند.
ماده 14 - سازمان مجاز است در مقابل انجام خدمات دامپزشكي وجوه متناسبي با خدمات انجام شده دريافت نمايد. وجوه حاصل از اين بابت در حساب مخصوصي كه در خزانه افتتاح خواهد شد جمع آوري و صرف هزينه هاي مربوط به مبارزه با بيماريهاي دامي خواهد شد. تعيين خدمات و ميزان وجوه طبق آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.
ماده 15 - در صورت بروز بيماريهاي واگير دامي كه به طور غير مترقبه شايع شود و هزينه آن در بودجه سازمان منظور نگرديده باشد وزارت كشاورزي با استفاده از اختيارات خود موظف به مبارزه فوري است و دولت نيز مكلف است اعتبار لازم را تامين و در اختيار وزارت كشاورزي بگذارد.
ماده 16 - وزارت دارايي مكلف است اعتبارات هزينه هاي مربوط به پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي دامي مصوب در بودجه كل كشور را هر سال به اقساط چهارگانه در ابتداي هر فصل در اختيار سازمان بگذارد.
ماده 17 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه اموال و كارمندان و وظايف و مسئوليت ها و اختيارات اداره كل دامپزشكي وزارت كشاورزي به سازمان منتقل مي شود.
ماده 18 - بازرسي و معاينه بهداشتي گوشت در كشتارگاه هاي كشور از وظايف سازمان است و شهرداريها و سازمانهاي ذيربط مكلفند پرسنل بودجه و اعتبار لازم را طبق آيين نامه اجرايي اين قانون در اختيار سازمان بگذارند.
ماده 19 - وزارت كشاورزي مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون مقررات لازم براي برقراري نظام دامداري كشور را طي آيين نامه اي تدوين نموده و به مجلس تقديم دارد.
آيين نامه مزبور پس از تصويب كميسيون هاي مربوط مجلسين قابل اجرا خواهد بود.
ماده 20 - قانون تفتيش صحي حيوانات مصوب سال 1314 ملغي است .
ماده 21 - آيين نامه هاي لازم براي اجراي مواد اين قانون به وسيله وزارت كشاورزي تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجرا گذاشته مي شود.
قانون فوق مشتمل بر بيست و يك ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 2/3/1350 در جلسه روز دوشنبه بيست و چهارم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي
7707 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1350/04/26 :تاريخ ابلاغ 1350/03/24 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران