با توجه به عدم امكان اجراء حكم محكمه به پرداخت نفقه حكم به طلاق صادر مي شود


راي شعبه 30 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
خانم الف در تاريخ 18/12/69 دادخواستي به خواسته طلاق به طرفيت
آقاي ب تقديم دادگاه هاي مدني خاص تهران نموده وبه شعبه 103دادگاه
مدني خاص تهران ارجاع گرديد ضمن دادخواست بتوضيح داده است كه
اينجانب همسر شرعي و قانوني خانواده هستم با توجه به پرونده
10368/12921143 كه اينجانب به خواسته مطالبه نفقه اقامه دعوي
نمودم ضمن رد دعوي تمكين ايشان سرانجام طي دادنامه ملزم به
پرداخت نفقات معوقه اينجانب گرديدكه خوانده با توجه به اينكه
حكم به اجراء گذاشته شده حاضر نيست نفقه را يكجا پرداخت نمايد
كه اين امر عجزايشان را در مورد پرداخت نفقه محرز مي نمايد و از
دادگاه تقاضاي طلاق را نموده است دادكاه در تاريخ 30/2/70پرونده
را با حضور زوجين و آقاي 000 با وكالت از خوانده ضمن تقديم يك
برگ وكالتنامه رسيدگي نمود خواهان اظهار داشت عرايض بشرح
دادخاست تقديمي است تقاضاي طلاق دارم و اضافه كرد كه ايشان آدم
خوبي نيست با يك دختر رابطه نامشروع دارد و زنداني شد من هنوز
باكره هستم خانه شوهرم نرفتم درخاست مهريه و نفقه كردم وخانه
مستقل كه هيچكدام را فراهم نكرد و مهريه را نپرداخت با توجه به
صدور اجرائيه خوانده اظهار داشت مدافعاتم به شرحي است كه وكيلم
به عرض مي رساند وكيل خوانده اظهار داشت موكل يك كارگر جوان فني
است مووضع م ورد اختلاف همسرش پرونده مطروحه به شعبه 132 كيفري
مي باشد و آقاي 000 ماجراي پرونده كيفري و رابطه موكل با دختري به
نام (ج ) كه در نظر داشته كه شايد موكل اين دختر را بگيرد مطالبي
ايراد كرد و اما در مورد مهريه و نفقه و خانه موكل تعهد مي سپرد
كه خانه جدا براي او بگيرد و تمام دريافتي خود را از شركت در
اختيارش بگذارد مهريه اش را هم بعدا" مي پردازد و او را خيلي دوست
دارد و براي ابراز حسن نيت ماه گذشته ده هزار تومان حقوق خودرا
در اختيارش گذاشته است و زن نگرفته كه طلاق بدهد دادگاه دستور
داده پرونده هاي مورد استاد خواهان و سوابق اجرائي خاسته شود
دادگاه در تاريخ 4/6/70 پرونده را با حضور خواهان رسيدگي نمود
خوانده و وكيل وي در دادگاه حاضر نشدند آقاي 000 لايحه اي تقديم
دادگاه نموده است و پرونده هاي مورد استناد خوهان واصل گرديد و
دادگاه گزارش در صورتجلسه منعكس مي نمايد كهب شرح دادنامه هاي
18171819/1/69 آقاي (ب ) به پرداخت مبلغ سيصد وپانزده هزار
ريال نفقه در حق زوجه محكوم گرديده و تقاضاي طلاق زوجه رد شده
است و دعوي تمكين آقاي (ب ) به استناد ماده 1085 قانون مدني ردشده
است و نسبت به وصول نفقه اجرائيه صادر گرديده و نفقه پرداخت
و وصول نشده است خواهان اظهار داشت كه باكره هستم مهريه اجرائيه
صادر شده وصول نكردم نفقه هم وصول نشده با اين كيفيت حق طلاق
مسلم است تقاضاي طلاق دارم دادگاه اقدام به صدور راي مي نمايد و
برح دادنامه و به استناد ماده 1129 قانون مدني آقاي (ب ) را ملزم
مي نمايد كه همسر خود الف را با پرداخت نصف مهريه به علت دوشيزه
بودن مطلقه نمايد پس از ابلاغ دادنامه آقاي 000 با وكالت از آقاي
ب از راي صادره تقاضاي تجديدنظر مي نمايد و شرحي در مورد اتهام
كيفري موكل خود در رابطه نامشروع مي نويسد واضافه مي كند كه موكل
تا كنون مبلغ يكصد هزار ريال نفقه را پرداخت كرده است پس ازانجام
تبادل لايحه اعتراض به نظر رياست دادگاه مي رسد اعتراض را وارد
ندانسته پرنده به ديوانعالي كشور ارسال مي گردد و با اين شعبه
ارجاع مي شود0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي 000
عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند0

بسمه تعالي
تجديدنظرخواه اعتراضي كه با موردي از موارد قانوني انطباق
نمايد به عمل نياورده و با توجه به مندرجات پرونده وادله ابرازي
اشكالي نيز از اين حيث بر دادنامه تجدينظرخواسته وارد نيست لذا
آن را ابرام مي نمايد0

مرجع :
كتاب قانون مدني درآئينه آراء ديوان عالي كشور حقوق خانواده
تاليف يداله بازگير ، جلددوم ،انتشارات فردوسي ،چاپ گيتي / 78
چاپ اول
166

1086 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1370/10/14 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران