با توجه به اعتراف خواهران خوانده به رواني بودن اوقبل ازازدواج و نظريه پزشكي مبني بر اينكه بيمار دچار اختلال خلقي دوره اي مي باشد جنون قبل از ازدواج ثابت مي شود


راي شماره: 6116 - 10/7/1374

راي شعبه 33 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
دادخواستي از جانب زوج به طرفيت زوجه خود به خواسته فسخ نكاح به دادگاه تقديم نموده و ابراز داشته زوجه قبل از ازدواج مبتلا به جنون بوده مرا بي خبرگذاشته بودند موقع ازدواج ، عقد بدون علم اطلاع من انجام گرفته است با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين شهادت شهود در موقع خواستگاري جريان بيماري زوجه را به ميان گذاشته خواهران زوج كاملا" باخبر بوده اند خواهران با علم و اطلاع از بيماري زوجه اقدام به ازدواج نموده به علاوه مركز روان پزشكي شهيد بهشتي كرمان طبق مدارك موجود گرچه خوانده دچار اختلال خلقي مي باشد ولي جنون ادواري و نه دائمي در وي مشاهده نگرديده بر فرض وجود جنون به اثبات نرسيده با توجه به علم و اطلاع از قبل حق فسخ براي خواهان به وجود نمي آيد و لذا دعوي مطروحه به كيفيت ذكر شده ثابت نبوده و لذا دادگاه حكم رد آن را صادر كرده كه در فرجه قانوني از جانب زوج اعتراض شده تقاضاي تجديدنظر نموده در شعبه 33 ديوان عالي مطرح نتيجه آن اعلام مي گردد.

هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ... عضو مميز واوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 745294فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد0

راي
با توجه به محتويات پرونده و اعتراف خواهان خوانده به رواني بودن خانم الف و قبل از ازدواج و نظريه پزشكي مبني بر اينكه بيماري (خانم الف ) دچاراختلال خلقي دوره اي مي باشد (طبق نظرروانپزشك معالج ) جنون نامبرده قبل از ازدواج ثابت مي شود و ادعاي اينكه خواهان قبل از ازدواج از جنون زوجه مطلع بوده با توجه به انكار وي و شهادت چند نفر از مردان به بي اطلاعي وي از جنون خوانده استناد به هشتاد و دو نفر از زنان آنهم با شهادت مختلف الضمون اثبات اطلاع وي را نمي كند با اينكه گواهي پزشكي حاكي از دچار اختلال خلقي دوره اي بوده دادگاه محترم اظهار داشته جنون چه دوره اي چه دائمي تشخيص داده نمي شود بنا به مراتب ياد شده اعتراض وارد بوده پرونده با نقض دادنامه شماره فوق به دادگاه همعرض نزديك ارجاع مي شود كه پس از رسيدگي مجدد حكم مقتضي را صادرنمايد.

مرجع :
كتاب قانون مدني درآئينه آراء ديوان عالي كشور حقوق خانواده تاليف يداله بازگير ، جلداول ،انتشارات فردوسي
،چاپ گيتي / 78 چاپ اول
164

6116 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/07/10 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران