با توجه به انقطاعي بودن عقد دعوي اثبات زوجيت محكوم به رداست


شعبه 33 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
كلاسه 5/40971 گردش كار خانم الف دادخواستي به طرفيت آقاي ب
بخواسته اثبات زوجيت به استناد پرونده 5/28571 دادگاه مدني خاص
به دادگاه تقديم و اظهار داشته خوانده كه همسر دائمي اينجانبه
است در سال 66 با من ازدواج نمود و سند عادي تنظيم گرديده قرار
بر اين بوده كه در يكي از محاضر حاضر و سند رسمي صادر نمايد
متاسفانه ضمن اينكه سند عادي را به اتفاق برادرش از من گرفته و
سوخته اند و سند ضميمه نامه تنظيم نموده و اين جانبه را تهديد
نموده بالاجبار سند ضميمه نامه را هم امضاء كرده ام و حتي داراي
فرزند مي باشم و الا هم حاضر نيست در محضر حاضر و سند رسمي نمايد
لذا تقاضاي صدور حكم به الزام خوانده به اثبات زوحيت و تنظيم
سند رسمي را نمده است خوانده در جلسه دادگاه با ارائه سندعادي
ضميمه نامه اظهرا داشته خواهان را به مدت دو ماه به عقد انقطاعي
خود در آوردم كه مدت آن از تاريخ 25/1/67 تا25/3/67 بوده منقضي
گرديده و طفل ناشي از رابطه زوجيت را قبلو دارم وبرايش شناسنامه
گرفته ام ديگر نامبرده را عقد نكرده ام به طور دائم و نه به طور
موقت درخواست رد خواسته خواهان را نموده است دادگاه به لحاظ
اينكه خواهان ادله ومدارك خود را مبني بر وجود علقه زوجيت ارائه
نكرده و عقدنامه ارائه شده حاكي از انقضاي عقد بوده خواسته
خواهان را غير ثابت دانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدني
خاص حكم به رد خواسته وي را صادر نموده كه مورد اعتراض خواهان
واقع و تقاضاي تجديدنظر نموده دادگاه با بقاء براي خودپرونده را
به ديوان عالي كشور ارسال و در شعبه 33 مطرح و نتيجه آن اعلام
مي گردد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي 000
عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

راي
با توجه به محتويات پرونده وعدم رعايت ماده 4 قانون دادگاه
مدني خاص قطع نظر از صحت و سقم حكم طبق ماده 537 قانون آئين دادرسي
مدني قرار رد صادره پرونده با صدور قرار رد عودت داده مي شود0

مرجع :
كتاب قانون مدني درآئينه آراء ديوان عالي كشور حقوق خانواده
تاليف يداله بازگير ، جلداول ،انتشارات فردوسي ،چاپ گيتي / 78
چاپ اول
164

3026 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/01/25 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران