آئين نامه اجرائي بندهاي (الف )،(ب )(ج ) (د) ماده (121)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران


شماره 1912/ت 23877ه 26/1/1380

هيات وزيران در جلسه مورخ 22/1/1380 بنا به پيشنهاد شماره 1542/319-6011/105 مورخ 21/9/1379 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (121) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379- آئين نامه اجرايي ماده ياد شده را بشرح زير تصويب نمود:

فصل اول - كليات
ماده 1- در اين آئين نامه ، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند0
1- تجهيزات انرژي بر: كه از اين پس به اختصار،تجهيزات ناميده مي شوند، شامل وسايل ، ماشين آلات و كالاهايي است كه در بخشهاي مختلف ، اعم از صنعت ، كشاورزي ، تجاري ، خانگي ، حمل و نقل ،عمومي و جز اينها به كار گرفته مي شوند و مصرف كننده يا تبديل كننده انرژي هستند0
2- سيستم انرژي بر: كه از اين پس با اختصار، سيستم ناميده مي شود، شامل تمام فرآيندهاي توليدي وخدماتي و تاسيسات صنعتي و غير صنعتي است كه در ا; انرژي مصرف ، تبديل يا منتقل مي شود0
3- معيارها ومشخصات فني : استاندارد مصرف ، بازده و شدت انرژي مرتبط باشد0
4- بر چسب مصرف انرژي : صفحه حاوي اطلاعات مربوط به مصرف انرژي و يا بازده انرژي در هر كالا و مقايسه آن با معيارهاي مصوب كه قابل نصب بر رروي كالاها باشد0
5- تجهيزات به سه گروه بشرح زير تقسيم مي شوند:
الف - تجهيزات برقي : كليه كالاها ودستگاههاي مصرف كننده برق 0
ب - تجهيزات نفتي : تمام كالاها و دستگاههاي مصرف كننده فرآورده هاي نفي انرژي زا0
ج - تجهيزات گازي : تمام كالاها و دستگاههاي مصرف كننده گاز0 در صورتي كه وسيله اي مصرف كننده چند نوع حامل انرژي باشد،در گروهي قرار خواهد گرفت كه به طور عمده ، مصرف كننده آن نوع حامل انرژي باشد0
6- سيستم ها به چهار گروه بشرح زير تقسيم مي شوند:
الف - سيستم هاي مصرفي كننده برق : فرآيندهاي مصرف كننده برق و سيستم هاي صنعتي ، عمومي و خدماتي ، كه به طور عمده مصرف كننده انرژي برق مي باشند، از قبيل فرآيندهاي متعلق به صنايع نساجي و پوشاك ، فلزي و ريخته گري و متالوژي ، برق و الكترونيك 0
ب - سيستم هاي مصرف كننده نفت و گاز: فرآيندهاي مصرف كننده نفت و گاز و سيستم هاي صنعتي عمومي و خدماتي ، كه به طور عمده مصرف كننده فرآورده هاي نفتي انرژي زا و گاز مي باشند، از قبيل فرآيندهاي صنايع غذايي ، شيميايي ، سلولزي ، كاني غير فلزي و متالوژي 0
ج - نيروگاهها0
د - پالايشگاهها0
تبصره - درباره مواردي كه در اين ماده به آنها اشاره نشده است ، در كار گروه (كميته ) موضوع ماده (2) اين آئين نامه ، تصميم گيري خواهد شد0

فصل دوم - وضع ضوابط، استاندارها و مشخصات فني
ماده 2- كارگروه (كميته ): متشكل ازنمايندگان وزارت نيرو،وزارت نفت ، سازمان حفاظت محيط زيست ، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي وزاترخانه يا سامزان ذيربط- حسب مورد- مي باش، كه وظيفه تصويب معايرها ومشخصات فني را به عهده خواهد داشت و دبيرخانه آن - حسب مورد- در وزارت نيرو با وزارت نفت مستقر خواهد شد، نمايندگان وزارت نيرو وزارت نفت - حسب مورد- به عنوان روساي كارگروه ها (كميته ها)، انجام وظيفه مي كنند0
ماده 3- وزارت نيرو موظف است با مشاركت مستقيم موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و وزارتخانه هاي ذيربط، با انجام كار تخصصي وكارشناسي لازم ، نسبت به تهيه مشخصات فني ومعيارها،درخصوص تجهيزات مندرج در بند(5) ماده (1)، نيز سيستم هاي مندرج دربند(6) ماده (1) اين آئين نامه ، اقدام و براي تصويب به كار گروه (كميته ) پيشنهاد نمايد0
ماده 4- وزارت نفت موظف است با مشاركت مستقيم موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتيايران ووزارت صنعتي ذيربط، با انجام كارتخصصي وكارشناسي لازم ، نسبت به تهيه مشخصات فني ومعيارها در خصوص تجهيزات بند(5) ماده (1)، و نيز سيستم هاي مندرج در بند(6) ماده (1( اين آئين نامه ، اقدام و براي تصويب به كار گروه (كميته ) پيشنهاد نمايد0
ماده 5- وزارتخانه هاي نيرو و نفت موظفن با توجه به اولويت تجهيزات و سيستم هايي كه انرژي بيشتري مصرف مي كنند، يا امكان دستيابي به بهينه سازي در آنها سريع تر مي باشد، معيارها ومشخصات فني مربوط را به ترديج ، طي برنامه تهيه و به كارگاه (كميته ) ارسال نمايند0
ماده 6- روساي كار گروهها(كميته ها) موظفند تا پايان تصويب معيارها و مشخصات فني تمام تجهيزات و سيستم ها، با توجه به پيشنهادهاي رسيده ، تشكيل جلسه دهند وبه بررسي و تصويب پيشنهادهاي مذكور اقدام كنند و حداكثر يك هفته پي از تصويب موارد را به موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ارسال نمايند0
ماده 7- موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مكلف است ،علاوه بر درج مصوبات كار گروه (كميته ) مربوط دراستاندارهاي ملي ، آنها را همانند استاندارهاي اجباري ، با رعايت مهلت هاي قانوني آگهي براي اجرا به مبادي ذيربط و به ويژه به وزارت بازرگاني و گمرك ايران ابلاغ كند و بر اجراي الزامات قانوني مندرج در آئين نامه نظارت نمايد0
ماده 8- وزارتخانه هاي نفت و نيرو وموظفند، با همكاري موسسه استناندار و تحقياقت صنعتي ايران ، 3 سال پس از تصويب ، معيارهاو مشخصات فني فوق را به روز نموده و به تصويب كار گروه (كميته ) براسنند0
ماده 9- همه توليد كنندگان و واردكنندگان تجهيزات و سيستم هاي موضوع اين آئين نامه ، ملزم به رعايت معيارها و مشخصات مصوب كار گروه ( كميته ) مي باشند و موسسه استاندارد تحقيقات صنعتي ايران ، علاوه بر الزامات اين آئني نامه ، با استفاده از اختيارات خود، نظارت بر اجراي اين معيارها را بر عهده دارد0
ماده 10- موسسه استاندار و تحقيقات صنعتي ايران ، موظف است نسبت به بازرسي ، نمونه برداري و آزمون تمام توليدات و واردات تجهيزات ، اقدام و نظارت مستمر اعمال نمايد و درصورت عدم انطباق محصولات با معيارها ومشخصات فني مصوب كار گروه (كميته ) از توليد يا ورود آن جلوگيري نمايد0
ماده 11- وزارتخانه هاي نيرو، نفت ، صنايع و معادن موظفند در صورت درخواست موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران ، در انجام فعاليتهاي بازرسي ، نظارت و آزمايشهاي مربوط به معيارها ومشخصات فني تجهيزات ، همكاري لازم را به عمل آورند0
ماده 12- گمرك ايارن موظف است با استعلام از موسسه استانداردو تحقيقات صنعتي ايران ، نسبت به تطبيق كالا با معيارها ومشخصات فني مصوب كارگروه (كميته ) از ورد كالا به كشور جلوگيري نمايد0
تبصره - كالاهاي وارداتي كه گشايش اعتبار يا صدور بارنامه آنها، قبل از اعلام معيارها ومشخصات فني توسط موسسه استاندارد و تحقياقت صنعتي ايران ، صورت گرفته باشد، از مشول اين ماده مستثنا مي باشند0

فصل سوم - تعيين ساعات كار اصناف ، واحدها يخدماتي و اجتماعي در ايام سال
ماده 13- به منوظر حفظ و صيانت از منابع انرژي كشور و با هدف بهبود الگوي مصرف برق و برقراري انضباط اجتماعي ، به ويژه در ماههاي حداكثر مصرف برق ، همه اصناف و واحدهاي خدماتي و اجتماعي (به جز موارد مستثنا در اين آئين نامه ) مكلفند ضمن كاهش مصرف برق ، ساعات كار ار كه از طرف مراجع ذيربط در اين آئني نامه به آنها ابلاغ مي گردد، رعايت نمايند0
ماده 14- ساعات كار اصنفا و واحدهاي خدماتي واجتماعي موجوددر هر استان ، در فصول مختلف سال ، توسط كار گروهي (كميته اي ) با مسئوليت استاندار، و متشكل از نمايندگان شركتها ياادارات تابعه وزارتخانه هاي بازرگاني ونيرو، شهرداري ، نيروي انتظامي ، سازمان بازرسي ونظارت بر قيمت كالا و خدمات ومجامع امور صنفي ، رئيس شوراي استان و تا زمان تشكيل شوراي استان ، رئيس شوراي شهر مركز استان تعيين مي گردد0
تبصره 1- كار گروه (كميته ) فوق در شهر تهران به رياست وزارت بازرگاني تشكيل خواهد شد0
تبصره 2- اين طرح در سال اول ، در شهرهاي بزرگ ، شامل تهران ، اصفهان ، شيراز، مشهد، تبريز، كرج واهوا، از سال دوم براي تمام مراكز استانها واز سال سال سوم بار يتمام شهرهاي كشو، اجرا خواهد شد0
تبصره 3- ساعات پايانك ار اصناف ، از طريق مجامع و اتحاديه هاي صنفي ، به واحدهاي صنفي ، براي اجرا ابلاغ مي گردد، و در مناطقي كه فاقداتحاديه هاي صنفي مي باشند،مراتب ازطريق بخشداري هاوشهرداريها به واحدهاي صنفي ابلاغ مي گردد0
تبصره 4- ساعت پايان كار واحدهاي خدماتي و اجتماعي غير مشمول قانون نظام صنفي ، از طريق سازمانهاي مسئول و ذيربط آنها، براي اجرا ابلاغ مي گردد0
ماده 15- وزارت نيرو با همكاري مجامع و اتحاديه هاي صنفي و سازمانهاي مسئول و ذيربط، موظف است ساعات كار تعيين شده براي مناطق طبق اين آئين نامه ، از طريق رسانه هاي گروهي به اطلاع عموم برساند0
ماده 16- اصناف و واحدهاي خدماتي و اجتماعي زير، از شمول طرح تنظيم و رعايت ساعات كار مستثنا مي باشند:
الف - نانوائي ها و فروشگاه هاي نان فانتزي
ب - رستوران ها و قهوه خانه ها، اغذيه فروشي ها و محل هاي صرف غذا و سالنهاي پذيرايي
ج - هتلها، متلها، مهمانخانه ها، مسافرخانه ها وپانسيون ها
د - شعبه هاي نفت و چايگاههاي فروش فرآورده هاي نفتي و گاز
ه - داروخانه ها،مراكز بهداشتي و درماني ، مطب پزشكان ومراكز تشخيص پزشكي ، بيمارستانها، آزمايشگاه ها، راديولوژي ها و ساير مراكز مشابه
و - مراكز مذهبي ، فرهنگي و تفريحي ، نظري مساجد، حسينيه ها، كتابخانه ها و موزه ها، سينماها و تئاترها
ز- سوپر ماركتها و خواربار فروشي ها
ح - قنادي ها و گل فروشي ها
ط - تعاوني ها و شركتهاي حمل و نقل مسافر
ي - از واحدهاي صنفي : پنجرگيري و مكانيك اتومبيل با هماهنگي اتحاديه هاي ذيربط0
ك - آن دسته از اصناف يا واحدهاي خدماتي و اجتماعي كه داير بودن آ;ها به تشخيص كار گروه (كميته ) موضوع ماده (14) اين آئين نامه پ ساز ساعت تعيين شده ضروري باشد0
ماده 17- تمام اصناف و واحدهاي خدماتي و اجتماعي مشمول تعيين ساعت كار، به منظور مشخص نمودن ساعت كار خود، موظف به نصب تابلو و علايمي كه با همكاري وزارت نيرو و مجامع و اتخاديه هاي صنفي تهيه مي شود، در محل كار خود مي باشند0
ماده 18- وزارت نيرو موظف است براي تمام اصنفا و واحدهاي خدماتي و اجتماعي مشمول اين آئين نامه ، كه مصارف برق آنها بيش از ششصد(600) كيلووات ساعت در ماه مي باشد، كنتور دو تعرفه نصب نمايد و بعد از ساعت كار تعيين شده طبق اين آئين نامه ، تاپايان حداكثر بار مصرفي ( با تشخيص وزارت نيرو) نرخ برق مصرفي را با پنجاه درصد(50%) افزايش محاسبه و اعمال نمايد0
ماده 19- مجامع وا تحاديه هاي صنفي ، با همكاري ادارات اماكن نيروي انتظامي و سازمان بازرسي و نظارت بر قميت و توزيع كالا و خدمات ، مسئول نظارت بر اجراي ساعات كار تعيين شده موضوع اين آئين نامه مي باشند0
تبصره - در شهرها و بخشهايي كه فاقدسازمانهاي صنفي مي باشند، مسئوليت نظارت بر حسن اجراي ساعات كارتعيين شده برعهده شهرداريها و بخشداري هااست 0
ماده 20- به واحدهاي صنفي كه ساعات كار تعيين شده را رعايت ننمايند، براي بار اول اخطار كتبي داده مي شود و در صورت تكرار براي جريمه قانوني ، به سامزان بازرسي و نظارت بر قيمت كالا و توزيع كالا و خدمات معرفي مي گردند0
ماده 21- وزارت نيرو موظف است ، سالانه گزارشي ازنتايج و منابع حاصل از اجراي اين بند را به هيات وزيران تقديم نمايد0

فصل چهار- تعيين ساعات كار كارخانه ها و صنايع و ضوابط مصرف انرژي در ايام سال
ماده 22- تمام مشتركين صنعتي برق ، كه ميزان برق مصرفي آنها يك (1) مگاوات تا پنج (5) مگاوات مي باشد، موظفن تعطيلات سالانه (غير رسمي ) و تعميرات دوره اي مور نياز واحدهاي خود را، در فاصله زماني 15تير تا15 شهريور هر سال ، اجرا كنند و برنامه زمان بندي شده آن را به وزارت نيرو اعلام نمايند0
تبصره - در صورتي كه مشتركين مذكور، ماهيت توليداتشان فصلي باشد، با هماهنگي وتائيد وزاتخانه هاي ذيربط، از مفاد ماده فوق مستثنا مي گردند0
ماده 23- تمام مشتكرين صنعتي برق ، كه انشعاب آنها از شبكه بيش از(5) مگاوات مي باشد، موظفند تعطيلات سلانه (غير رسمي ) وتعميرات اساسي مورد نياز واحدهاي خود را با هماهنگي وتائيدوزارتخانه هاي متبوع در فاصله زماني 15 تير تا15شهريور هر سال اجرا نمايند0 وزارتخانه هاي ذيربط موظفند تعطيلات و تعميرات كارخانه ها وصنايع موضوع اين بند را حداكثر تا پايان ارديبهشت هر سال به وزارت نيرو اعلامنمايند0
تبصره - موارداستثنا در كميسيوني با شركت برق منطقه اي و وزارتخانه صنعتي ذيربط تعيين خواهد شد و در مارد مرتبط باوزارت نفت - حسب مورد - به جاي نماينه شركت برق منطقه اي ، نماينده شركت پخش فرآورده هيا نفي ايران يا شركت ملي گاز ايران درجلسه كميسيون شركت خواهد كرد0
ماده 24- تمام مصرف كنندگان صعنعتي گاز طبيعي و نيروگاهها،به استثناي استفاده كنندگان از گاز طبيعي به عنوان ماده اوليه ، موظفند در صورت وجود سوخت جايگزين ، برنامه ومصرف سوخت سالانه خود را به نحويتنظيم نمايند كه ضمن استفاده ازسايرسوختها(باهماهنگي وتائيد وزارت نفت )، مصرف گاز طبيعي را در ماههاي سرد(آذرماه لغايت پايان اسفندماه ) تا حد ممكن تقليل دهند0
تبصره 1- اجراي مفاد اين ماده ، منوط به تامين سوخت مايع به اندازه كافي ، براي واحدهاي مشمول خواهد بود0
تبصره 2- مفاد اين مادهدر مورد شهرهايي اجراي خواهد شد كه از نظر سازمان حفاظت محيط زيست مشكل زيست محيطي نداشته باشند0
ماده 25- در صورت عدم رعايت مواد(22)،(23)و(24) اين آئين نامه توسط مصرف كنندگان انرژي مشمول ، وزارتخانه هاي نفت و نيرومجازند نسبت به تنظيم برنامهتامين انرژي اين واحدها اقدام نمايند0
ماده 26- بهاي انرژي مصرفي واخدهايي كه مقررات مربوط به تنظيم برنامه فصلي را رعايت كنند، در ساير اوقات غيراوج مصرف ،ارزانتر محاسبه خواهد شد0

فصل پنجم - مقررات رعايت موازين مصرف انرژي در ساختمانها و واحدهاي بزرگ صنعتي و تجاري
ماده 27- مقررات و ضوابط مربوط به رعايت موازين مصرف انرژي در طراحي و ساخت ساختمانها در بخش دولتي و غير دولتي ، به منظور پرهيز از اتلاف انرژي و تنظيم و اجراي روشهاي تشويقي در مورد ساختمانهاي موجود، براي به كارگيري موازين مصرف انرژي ، توسط كارگروهي (كميته اي ) با مسئوليت وزير مسكن و شهرسازي و عضويت نمايندگان وزيران كشور، نفت ، صنايع و معادن ، نيرو، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و سامزان نظام مهندسي ساختمان كشور تهيه ، تصويب و براي اجرا به دستگاههاي اجراييي كشور وشهرداري ها ابلاغ مي شود0
تبصره 1- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است موازين مصوب كار گروه (كميته ) را براي لازم الاجرا شدن در طرحهاي عمراني ابلاغ نمايد0
تبصره 2-وزارت مسكن وشهرسازي باهمكاري وزارت مسكن وسازمانهاي نظام مهندسي ساختمان ، مسئوليت نظارت وكنترل اجرايي مفاد اين ماده را به عهده دارد و دستگاههاي اجرايي ذيربط موظف به همكاري در اين زمينه هستند0
ماده 28- وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ، مانند شركت ملي نفت ايران ، همچنين شهركهاي مسكوني و ساختمانهايي كه قدرت الكتريكي خريداري شده توسط آنها، بيش از يك (1)مگاوات يا مصرف ساليانهانرژي آنها بيش از هزار(1000)مترمكعب معادل نفت مي باشد، موظفند حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين آئين نامه ، و بار ديرگ سه سال بعد از آن ، درساختمانهاي بزرگ وابسته ، نسبت به انجام مميزي انرژي وعمليات لازم براي بهينه سازي مصرف انرژي اقدام كنند و گزارش آن را به وزارتخانه هاي نيرو، نفت وسازمان حفاظت محيط زيست حسب مورد ارسال نمايند0
ماده 29- واحدهاي بزرگ صنعتي و تجاري كه ديماند برق آنها بيش از پنج (5) مگاوات يا مصرف سوخت سالانه آنها پنج هزار(5000) متر مكعب معادل نفت كوره يا بالاتر مي باشد، موظفندواحد مديريت انرژي را در تشكيلات سازماني خود ايجاد نمايند0
ماده 30- واحدهاي بزرگ صنعتي و تجاري موظفند زمينه هاي لازم را براي انجام مميزي انرژي توسط وزارت نفت ونيرو فراهم نمايند0
ماده 31- تا زمانتعيين و توصيب معيرا مصرف انرژي در فرآيندها و سيستمهاي مصرف كنندهانرژي ، واحدهاي بزرگ صنعتي بايد،به ميزان مصرف انرژي خود را بر اساس دستورالعمل هاي وزارتخانه هاي نفت و نيرو كه نتيجه انجام مميزي انرژي مي باشد، طبق برنامه زمان بندي ابلاغ شده كاهش دهند0
ماده 32- ضوابط و معيارها ومهلتهاي مناسب توسط كار گروهي (كميته اي ) متشكل از سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت نيرو با وزارت نفت و وزارتخانه ذيربط - حسب مورد - تعيين خواهد شد0
ماده 23- وزاتخانه هاي نفت و نيرو حسب مورد مجازند قيمت برق و گاز و فرآورده هاي نفتي مصرفي واحدهاي صنعتي بزرگ (واحدهايي كه سوخت سالانه آنها بيش از پنج هزار متر مكعب معادل نفت كوره ، با قدرت مورداستفاده آنها بيش از پنج مگاوات است ) كه ضوابط و معيارهاي مصوب واعلام شده موضوع ماده (121) قانون برنامه سوم را رعايت نمي كنند، پس از اخطار واعطاي فرصت مناسب حداقل يكسال براي تطبيق واصلح شرايط واحد مزبور با آن ضوابط، حداكثر بيست درصد افزايش دهند0
افزايش قيمت فقط در فاصله انقضاي مهلت داده شده تا زماني كه ضوباط و مقررات توسط واحدهاي مزبور رعايت نمي شود قابل اعمال خواهد بود0
معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي

16352 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1380/02/02 :تاريخ ابلاغ 1380/01/22 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران