قانون اصلاح ماده 69 آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي


ماده واحده - ماده 69 آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي بشرح زير اصلاح ميگردد.
ماده 69- با تقاضاي تشكيل جلسه غيرعلني توسط نخست وزيريايكي از وزراء ياده نفرازنمايندگان مجلس براي رسيدگي به موردي كه در دستوركارمجلس قراردارد،نوبت كه به آن موردرسيد،جلسه رسمي بصورت غيرعلني درآمده وتقاضاكننده ادله خويش رامبني بروجودشرايط اضطراري واقتضاي امنيت كشوروبالنتيجه لزوم برگزاري غيرعلني جلسه رسمي مجلس حداكثرتامدت 15دقيقه متوالياويامتناوبادردونوبت ارائه نموده ويكنفربعنوان مخالف حداكثرتا15دقيقه صحبت كرده ومجلس درصورتي كه باراي دوسوم حاضرين تصويب كرد،كاررسيدگي درجلسه غيرعلني ادامه مييابدواگرمجلس به كفايت دلايل راي نداد،جلسه به حالت علني بازگشته وبه روال عادي عمل خواهدشد.
تبصره 1-مصوبات جلسه غيرعلني درصورتي معتبراست كه باحضورشوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد.
تبصره 2-تشخيص رفع شرايط اضطراري براي انتشارمذاكرات ومصوبات جلسات غيرعلني براي اطلاع عموم بامجلس است كه باپيشنهاديكي از تقاضاكنندگان مذكوردراصل 69ومذاكره بنحومقرردرهمين ماده ،در جلسه غيرعلني وتصويب اكثريت مطلق حاضرين درمجلس عملي ميگردد.
قانون فوق مشتمل برماده واحده ودوتبصره درجلسه روزيكشنبه چهاردهم مهرماه يكهزاروسيصدوشصت وچهارمجلس شوراي اسلامي تصويب ودرتاريخ 7/8/1364به تاييدشوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي -اكبرهاشمي

11856 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1364/08/20 :تاريخ ابلاغ 1364/07/14 :تاريخ تصويب
:موضوع مجلس شوراي اسلامي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران