قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اصلاحي كنوانسيون مربوط به تالابهاي مهم بين المللي بويژه تالابهاي زيستگاه پرندگان آبزي (كنوانسيون رامسر)


ماده واحده -پروتكل اصلاحي كنوانسيون مربوط به تالابهاي مهم بين المللي بويژه تالابهاي زيستگاه پرندگان آبزي (كنوانسيون رامسر)مشتمل بر7ماده بشرح پيوست تصويب واجازه الحاق دولت به آن داده ميشود.
قانون فوق مشتمل برماده واحده وپروتكل اصلاحي ويك ضميمه درجلسه روزسه شنبه چهاردهم خردادماه يكهزاروسيصدوشصت وچهارمجلس شوراي اسلامي تصويب ودرتاريخ 25/3/1364 به تاييدشوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي -اكبرهاشمي
پروتكل اصلاحي كنوانسيون تالابهاي مهم بين المللي بويژه تالابهاي زيستگاه پرندگاه آبزي
طرفهاي متعاهد:
بادرنظرگرفتن اينكه براي اجراي موثركنوانسيون تالابهاي مهم بين المللي بويژه تالابهاي زيستگاه پرندگان آبزي كه درتاريخ سيزدهم بهمن ماه 1349هجري شمسي برابرباپنجم ذي الحجه 1390هجري قمري مطابق بادوم فوريه 1971ميلادي دررامسربه امضاءرسيد(وازاين به بعدكنوانسيون ناميده خواهدشد)افزايش تعدادصرفهاي متعاهد ضروري ميباشد.
باآگاهي ازاينكه افزودن برگردانهاي زبانهاي معتبرموجب تسهيل شركت گسترده تردركنوانسيون ميباشد.
نظربه اينكه درمتن كنوانسيون آئين اصلاحي آن ملحوظ نگرديده و بدين جهت اصلاح متن رادرصورت لزوم دشوارميسازد،بشرح زيرموافقت نمودند:
ماده 1-ماده ذيل بين ماده 10وماده 11كنوانسيون گنجانده خواهد شد:
ماده 10مكرر-
1-اين كنوانسيون راميتوان دراجلاس طرفهاي متعاهدبمنظوراصلاح آن برطبق اين ماده -اصلاح كرد.
2-هريك ازطرفهيا متعاهدميتوانندپيشنهاداصلاح كنوانسيون رابدهند.
3-متن هراصلاحيه پيشنهادي ودلايل آن به اطلاع سازمان يادولتي كه طبق كنوانسيون عهده دارانجام وظايف دفتردائمي ميباشد(وازاين ببعددفترناميده ميشود)رسانيده شده ودفترمزبورنيزفوراآنرابه كليه طرفهاي متعاهدابلاغ خواهدكرد.
طرفهاي متعاهددرظرف سه ماه ازتاريخ اعلام اصلاخات به آنهاتوسط دفتر،نظرات خودرادرموردمتن (اصلاحي )جهت دفترمذكورارسال خواهند داشت .دفتربلافاصله بعدازآخرين روزتسليم نظرات ،كليه نظرات ارسال شده تاآن تاريخ راجهت طرفهاي متعاهدخواهدفرستاد.
4-اجلاس طرفهاي متعاهدجهت بررسي اصلاحيه اعلام شده برطبق بند3 ازسوي دفتروبنابه درخواست كتبي يكسوم طرفهيا متعاهدتشكيل خواهد شد.دفتردرموردزمان ومحل برگزاري اين اجلاس باطرفهاي متعاهدبه تبادل نظرخواهدپرداخت .
5-اصلاحات بااكثريت دوسوم آراءطرفهيا متعاهدحاضروراي دهنده بتصويب خواهدرسيد.
6-هراصلاحيه تصويب شده درموردطرفهيا متعاهدي كه آنرابپذيرنداز نخستين روزچهارمين ماه پس ازتاريخي كه دوسوم طرفهاي متعاهد اسنادپذيرش خودرابه مرجع نگهدارنده تسليم نموده اند-لازم الاجراء خواهدشد.براي هرطرف متعاهدي كه سندپذيرش خودراپس ازتاريخ توديع اسنادپذيرش ازسوي دوسوم طرفهاي متعاهد،تسليم نمايد،اصلاحيه از نخستين روزچهارمين ماه متعاقب تاريخ تسليم سندپذيرش آن طرف لازم الاجراءخواهدگرديد.
ماده 2-درشهادتنامه متعاقب ماده 12كنوانسيون ،عبارت "درصورت هرگونه تباين ،متن انگليسي معتبرخواهدبود"حذف گرديده وبجاي آن عبارت "كليه متون متساويامعتبرخواهندبود"گنجانده خواهدشد.
ماده 3-متن تجديدنظرشده نسخه اصلي كنوانسيون به زبان فرانسه ، درپيوست اين پروتكل نقل شده است .
ماده 4-اين پروتكل ازتاريخ دوازدهم آذرماه 1361هجري شمسي برابر باهفدهم صفر1403هجري قمري مطابق باسوم دسامبر1982ميلادي درمقر سازمان تربيتي وعلمي وفرهنگي ملل متحد(يونسكو)درپاريس براي امضاء مفتوح خواهدبود.
ماده 5-
1-هردولت مذكوردربند2ماده 9كنوانسيون ميتواندازطريق ذيل به شمارطرفهاي متعاهداين پروتكل بپيوندد:
الف -امضاءكنوانسيون بدون شرط تصويب ،پذيرش ياقبول .
ب -امضاي موكول بتصويب ،پذيرش ياقبول كه متعاقب آن صورت گيرد.
ج -الحاق .
2-تصويب ،پذيرش ،قبول ياالحاق ازطريق تسليم سندتصويب پذيرش ، قبول ياالحاق نزدمديركل طازمان تربيت وعلمي وفرهنگي ملل متحد (كه ازاين پس "مرجع نگهدارنده "ناميده خواهدشد)صورت خواهدگرفت .
3-هردولتي كه پس ازلازم الاجراءشدن اين پروتكل درشمارطرفهاي متعاهد كنوانسيون درآيد-بمنزله يكي ازطرفهاي متعاهدكنوانسيون بصورت اصلاح شده توسط اين پروتكل تلقي خواهدشدمگرآنكه بهنگام امضاءيا توديع سندموضوع ماده 9كنوانسيون نظرديگري ابرازنموده باشد.
4-هردولتي كه بدون طرفيت دركنوانسيون درشمارطرفهاي متعاهداين پروتكل درآيد-ازتاريخ لازم الاجراءشدن اين پروتكل نسبت به آن دولت درزمره طرفهاي متعاهدكنوانسيون بصورت اصلاح شده توسطپروتكل حاضرتلقي خواهدشد.
ماده 6-
1-اين روتكل ازنخستين روزچهارمين ماه پس ازتاريخي كه دوسوم دولي كه درروزافتتاح اين پروتكل براي امضاءجزوطرفهاي متعاهد كنوانسيون محسوب ميشده اند-پروتكل رابدون شرط تصويب ،پذيرش يا قبول امضاءويابه توديع سندتصويب ،پذيرش ياقبول ياالحاق مبادرت نمايندلازم الاجراءخواهدگرديد.
2-درخصوص هردولتي كه به شيوه مذكوردربندهاي 1و2ماده 5فوق الاشعار وپس ازلازم الاجراءشدن پروتكل بصورت يكي ازطرفهاي متعاهدآن درآيد پروتكل حاضرازتاريخ امضاي بدون شرط تصويب ،پذيرش ياقبول ويا تصويب ،پذيرش ،قبول ياالحاق توسط دولت مزبور-لازم الاجراءخواهد گرديد.
3-درخصوص هردولتي كه به شيوه مذكوردريندهاي 1و2ماده 5فوق الاشعار دربرهه زماني بين تاريخ مفتوح شدن اين پروتكل براي امضاء و تاريخ لازم الاجراءشدن آن -به شمارطرفهاي متعاهداين پروتكل بپيوندد-پروتكل حاضرازتاريخ تعيين شده دريند1فوق لازم الاجراء خواهدشد.
ماده 7-
1-نسخه اصلي اين پروتكل كه بزبانهاي انگليسي وفرانسه بوده وهر دومتن متساويامعتبرميباشندبه مرجع نگهدارنده تسليم خواهدشد.
مرجع نگهدارنده نسخ گواهي شده هريك ازاين دومتن راجهت كليه دولي كه اين پروتكل راامضاءيااسنادالحاق آنراتوديع نموده اند-ارسال خواهدكرد.
2-مرجع نگهدارنده دراسرع وقت ممكنه مراتب زيررابه كليه طرفهاي متعاهدكنوانسيون وكليه دولي كه پروتكل حاضرراامضاء نموده يا بدان ملحق شده انداطلاع خواهدداد:
الف -امضاءكنندگان پروتكل .
ب -توديع اسنادتصويب ،پذيرش ياقبول اين پروتكل .
ج -تسليم اسنادالحاق به اين پروتكل .
د-تاريخ لازم الاجراء شدن اين پروتكل .
3-پس ازلازم الاجراءشدن پروتكل حاضر،مرجع نگهدارنده آنراطبق ماده 102منشورملل متحدنزددبيرخانه سازمان ملل به ثبت خواهدرسانيد.
بنابه مراتب فوق -امضاءكنندگان زيركه داراي اختيارات لازم جهت امضاء ميباشندپروتكل حاضرراامضاء نمودند: تنظيم شده درپاريس بتاريخ دوازدهم آذرماه 1361هجري شمسي برابر باهفدهم صفر1403هجري قمري مطابق باسوم دسامبر1982ميلادي .
ضميمه
متن اصلاح شده نسخه اصلي فرانسه كنوانسيون راجع به تالابهاي مهم بين المللي بخصوص تالابهاي زيستگاه پرندگان آبزي
طرفهاي متعاهدباعلم به همبستگي انسان بامحيط زيست خود.
باتوجه به فعل وانفعالات اساسي اكولوژيك تالايهابعنوان تنظيم كننده رژيم آبهاوبعنوان محل رشدنباتات بومي وزيستگاه حيوانات مخصوص باين مناطق بالاخص پرندگان آبزي .
بااعتقادبه اينكه تالابهاازنظراقتصادي وفرهنگي وعلمي وتفريحي منبع پرارزشي است كه انهدام آنهاجبران ناپذيراست .
باتمايل به جلوگيري ازتجاوزتدريجي به اين تالابهاوانهدام آنهادر زمان حاضرودرآينده باعلم به اينكه پرندگان آبزي طي مهاجرتهاي فصلي ممكن است ازمرزكشورهاعبورنمايندوبدين لحاظ بايدبعنوان يك منبع بين المللي تلقي گردند.
بااطمينان به اينكه حفظ وحراست تالابهاونباتات وحيوانات آن ممكن است باتوام نمودن سياستهاي ملي واقع بينانه بااقدامات بين المللي هم آهنگ نامين گردد.
نسبت به مقررات زيرتوافق نمودند:
ماده 1-
1-ازلحاظ كنوانسيون حاضرتالابهاشامل مردابهاوباتلاقهاولجن زارها ياآبهاي طبيعي يامصنوعي اعم ازدايمي ياموقت است كه آبهاي شيرين -تلخ ياشوردرآن بصورت راكدياجاري يافت شود-ازآن جمله است آبهاي درياكه عمق آنهادرپايين ترين نقطه جزرازشش مترتجاوزننمايد.
2-ازلحاظ كنوانسيون حاضرپرندگان آبزي پرندگاني هستندكه ازنظر اكولوژي باتالابهاپيوستگي دارند.
ماده 2-
1-هريك ازطرفهاي متعاهدمكلف است تالابهاي حائزاهميت سرزمين خود راكه بايددرفهرست تالابهاي مهم بين المللي (كه ذيلا"فهرست " ناميده ميشود)درج شودتعيين نمايد.ليست مزبوردردفتري كه بموجب ماده 8تاسيس ميشودنگهداري خواهدشد.حدودهريك ازتالابهابايدبطور دقيق مشخص گرديده ودرنقشه اي ترسيم شود.حدودمزبورممكن است شامل مناطق ساحلي وياكرانه هاي مجاورتالابهاوجزيره هاوياقسمتهايي از آب درياكه درتالابهامحاط بوده وعمق آنهادرپايين ترين نقطه جزر بالاترازشش متراست باشدبالاخص هنگاميكه اين تالابهاوجزيره هاويا آبهاي درياازنظرمحل ريست پرندگان آبزي حائزاهميت است .
2-تالابهاييكه درفهرست درج خواهدشدبايدبراساس اهميت بين المللي آنهاازنظراكولوژي -گياه شناسي -حيوان شناسي -درياچه شناسي وآب شناسي انتخاب گردد.تالابهاييكه براي زيست پرندگان آبزي درتمام فصول حائزاهميت است درآغازفهرست درج خواهدشد.
3-درج يك تالاب درفهرست به حقوق محفوظه حاكميت طرف متعاهدي كه تالاب درسرزمين اوواقع شده لطمه اي واردنخواهدساخت .
4-هريك ازطرفهاي متعاهدبهنگام امضاءوتوديع اسنادتصويب كنوانسيون ياالحاق به آن -طبق مقررات ماده 9-لااقل يك تالاب راكه بايدنام آن درفهرست درج شود-تعيين خواهدكرد.
5-طرفهاي متعاهدحق خواهندداشت تالابهاي ديگري راكه درسرزمينشان واقع است به فهرست اضافه نموده ياوطعت تالابهاي مندرج درفهرست راافزايش دهندويابعلل فوري كه متضمن منافع ملي است تالابهايي را ازفهرست حذف نمايندوياوسعت تالابهاي مندرج درفهرست رامحدود نمايند.طرفين دراسرع وقت ممكن اين تغييرات رابه اطلاع سازمان يا دولتي كه مسئوليت وظايف دفتردائمي موضوع ماده 9به اومحول است خواهندرسانيد.
6-هريك ازطرفهاي متعاهدمسئوليت هاي خودرادرزمينه بين المللي جهت حفظ وجراست ومراقبت وبهره برداري صحيح ازپرندگاه آبزي مهاجر چه ازنظرتعيين تالابهاي واقع درسرزمين خودكه بايددرفهرست درج شودوچه ازنظراعمال حق خودنسبت به تغييردادن مندرجات فهرست مورد توجه قرارخواهدداد.
ماده 3-
1-طرفهاي متعاهدموظف هستندنقشه هاي اصلاحي تالابهابه نحوي تنظيم نموده وبمورداجراءگذارندكه حفظ وحراست تالابهاي مندرج درفهرست وحتي المقدوربهره برداري صحيح ازآنهارادرسرزمين خودتسهيل نمايد.
2-هزيك ازطرفهاي متعاهدتدابيرلازم راجهت كسب اطلاع دراسرع وقت ممكن ازتغييرات شرايط اكولوژي كه براثرتحولات تكنولوژيك آلودگي ياسايرتصرفات انساني درتالابهاي واقع درسرزمين خودومندرج در فهرست پديدآمده يادرشرف پديدآمدن ميباشدوياوقوع آن امكان پذير است اتخاذخواندنمود.
اطلاعات مربوط به اين نوع تعييرات بلافاصله دراختيارسازمان يا دولتي كه مسئول اموردفتردائمي مذكوردرماده 8ميباشدقرارخواهد گرفت .
ماده 4-
1-هريك ازطرفهاي متعاهدتسهيلات لازم جهت حفاظت تالابهاوپرندگان آبزي راباايجادقرق هاي طبيعي درمنطقه تالابهااعم ازاينكه در فهرست درج شده ويانشده باشندفراهم وبنحومقتضي ازآنهانگهداري خواهدكرد.
2-هرگاه يكي ازطرفهاي متعاهددرموارديكه منافع ملي اوفوراايجاب ميكندتالابي راكه درفهرست درج شده است حذف نمايدوياوسعت آنرا كاهش دهدمكلف است تاحدامكان كمبودحاصله دراين تالابهاراجبران وبالاخص قرق هاي طبيعي ديگري رابه ميزاني معادل بامحل زيست قبلي براي پرندگان آبزي وحمايت ازآنهادرهمان منطقه يادرمحل ديگرايجاد نمايد.
3-طرفهاي متعاهدتحقيق ومبادله اطلاعات ونشريات مربوط به تالابها ونباتات وحيوانات بومي آنراتشويق خواهندنمود.
4-طرفهاي متعاهدبااعمال مديريت صحيح كوشش خواهندنمودتعداد پرندگان آبزي رادرتالابهاي مربوطه افزايش دهند.
5-طرفهاي متعاهدتدابيرلازم جهت تربيت پرسنل ذيصلاحيت بمنظورتحقيق درامورتالابهاواداره وحفاظت آنهااتخاذخواهندنمود.
ماده 5-طرفهاي متعاهددرباره اجراي وظايف ناشي ازكنوانسيون حاضر بالاخص درموردتالابيكه درسرزمينهاي بيش ازيكطرف متعاهدواقع است و يادرمورديكه يك حوضچه آب بين چندطرف متعاهدتقسيم شده است با يكديگرمشورت خواهندنمود.درعين حال طرفهاي متعاهددرزمينه هم آهنگ نمودن وحمايت مجدانه ازسياست ومقررات فعلي وآتي خودمربوط به حفظ وحراست تالابهاونباتات وحيوانات بومي آنهااهتمام خواهند نمود.
ماده 6-
1-درمواردضروري طرفهاي متعاهدكنفرانسهايي درباره حفظ وحراست تالابهاوپرندگان آبزي تشكيل خواهندداد.
2-اين كنفرانسهاجنبه كشورتي داشته وبالاخص درمواردذيل صلاحيت خواهندداشت :
الف -بحث درموردنحوه اجراي كنوانسيون .
ب -بحث درموزداضافات وتغييراتي كه بايددرفهرست منظورگردد.
ج -بررسي اطلاعاتي كه طبق بند2ماده 3راجع به تغييرات وارده در شرايط اكولوژي تالابهاي مندرج درفهرست تسليم شده است .
د-ارائه توصيه هاي عام ياخاص به طرفهاي متعاهددرموردحفاظت و اداره وبهره برداري صحيح ازتالابهاونباتات وحيوانات بومي آنها.
ه -ارائه درخواست به سازمانهاي بين المللي ذيصلاحيت جهت تنظيم گزارش وآماردرباره اموربين المللي تالابها.
3-طرفهاي متعاهدترتيبي اتخاذخواهندنمودكه مسئولين اداره تالابها درهرمقام -ازتوصيه هاي كنفرانسهادرباره حفاظت وبهره برداري صحيح ازتالابهاونباتات وحيوانات بومي آنهااطلاع يافته وتوصيه هاي فوق الذكرراموردتوجه قراردهند.
ماده 7-
1-طرفهاي متعاهددرهياتهاي نمايندگي خودبراي شركت دراين كنفرانسها اشخاصي راانتخاب خواهندكردكه ازنظرمعلومات وتجارب مكتسبه ضمن اشتغالات علمي واداري ويااشتغالات مربوطه ديگرمتخصص امورمربوط به تالابهاياپرندگان آبزي باشند.
2-نماينده هريك ازطرفهاي متعاهدكه دركنفرانسهاشركت ميكندحق يك راي خواهدداشت .توصيه هابااكثريت ساده آراءراي دهندگان تصويب خواهدشدمشروط براينكه لااقل نصف نمايندگان طرفهاي متعاهددرراي گيري شركت نمايند.
ماده 8-
1-اتحاديه بين المللي براي حفظ وحراست طبيعت ومنابع طبيعي امور دفتردائمي رابموجب مفاداين كنوانسيون وتازمانيكه يك سازمان ديگر يايك دولت بااكثريت دوسوم آراءكليه طرفهاي متعاهدبراي تصدي آن تعيين نشده است بعهده خواهدگرفت .
2-اهم وظايف دفتردائمي عبارتست از:
الف -اعطاء كمك براي دعوت وتشكيل كنفرانس موضوع ماده 6.
ب -تهيه فهرست تالابهاي مهم بين المللي وكسب اطلاعات ازطرفهاي متعاهدطبق بند5ماده 2درموردافزايش وتوسعه وحذف يامحدودكردن تالابهاي مندرج درفهرست .
ج -كسب اطلاعات پيش بيني شده -طبق بند2ماده 3-ازطرفهاي متعاهددر موردهرنوع تغييرات شرايط اكولوژي تالابهاي مندرج درفهرست .
د-ارائه اطلاعات به كليه طرفهاي متعاهددرباره هرگونه تغييرات وارده درفهرست ويادرخصوصيات تالابهاي مندرج درآن واخذتدابيرلازم بمنظورطرح اين مسائل دركنفرانس آينده .
ه -ارائه توصيه هاي كنفرانسهابه طرف متعاهدذينفع درموردتغييرات وارده درفهرست ودرخصوصيات تالابهامندرج درآن .
ماده 9-
1-كنوانسيون براي مدت نامحدودجهت امضاء مفتوح خواهدبود.
2-هريك ازاعضاي سازمان ملل متحدوياهريك ازسازمانهاي تخصصي آن ياآژانس بين المللي نيروي اتمي ويااعضائي كه به ديوان بين المللي دادگستري ملحق شده اندميتوانندبااحرازهريك ازشرايط ذيل طرف متعاهداين كنوانسيون واقع گردند:
الف -امضاي كنوانسيون بدون قيدتصويب .
ب-امضاي كنوانسيون باقيدتصويب وانجام اين قيد.
ج-الحاق به كنوانسيون .
3-تصويب ياالحاق ازطريق توديع اسنادتصويب ياالحاق نزدمديركل يونسكوكه ذيلا"نگهدارنده "خوانده ميشودانجام خواهدشد.
ماده 10-كنوانسيون چهارماه پس ازاينكه هفت دولت طبق مقررات بند 2ماده 9طرف متعاهدآن گرديدندلازم الاجراءخواهدشد.
2-سپس كنوانسيون نسبت به هريك ازطرفهاي متعاهدچهارماه پس از امضاي بدون شرط تصويب آن ياتوديع اسنادتصويب ياالحاق لازم الاجراء خواهدشد.
ماده 11-
1-مدت اعتباركنوانسيون نامحدوداست .
2-هريك ازطرفهاي متعاهدميتواندپنج سال پس ازتاريخي كه كنوانسيون نسبت به آن طرف متعاهدلازم الاجراءشده است باتسليم اطلاعيه اي به سازمان نگهدارنده كنوانسيون رافسخ نمايد.اين فسخ چهارماه پس از تاريخ وصول اطلاعيه توسط سازمان نگهدارنده نافذخواهدبود.
ماده 12-
1-سازمان نگهدارنده دراسرع وقت ممكن اطلاعات ذيل رابه كليه دولتهايي كه كنوانسيون راامضاءنموده يابه آن ملحق شده انداعلام خواهدنمود:
الف -امضاي كنوانسيون .
ب-توديع اسنادتصويب كنوانسيون .
ج-توديع اسنادالحاق به كنوانسيون .
د-تاريخ لازم الاجراءشدن كنوانسيون .
ه-اطلاعيه هاي مربوط به فسخ كنوانسيون .
2-پس ازلازم الاجراء شدن كنوانسيون سازمان نگهدارنده آنراطبق اصل 102منشورسازمان ملل دردبيرخانه سازمان ملل به ثبت خواهدرسانيد.
بنابه مراتب امضاءكنندگان زيركه داراي اختيارات لازم ميباشند كنوانسيون حاضرراامضاء نمودند:
كنوانسيون دريك نسخه اصلي به زبانهاي انگليسي -آلماني -فرانسه و روسي كه نسخه انگليسي آن درمورداختلاف نظردرتفسيرمناط اعتبار خواهدبودنزدسازمان نگهدارنده سپرده خواهدشد.سازمان مذكور رونوشتهاي مصدق آنرابه كليه طرفهاي متعاهدتسليم خواهدنمود.
پروتكل اصلاحي وضميمه ،منضم به قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مربوط به تالابهاي مهم بين المللي بويژه تالابهاي زيستگاه پرندگان آبزي (كنوانسيون رامسر)ميباشد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي -اكبرهاشمي

11751 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1364/04/12 :تاريخ ابلاغ 1364/03/14 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان حفاظت محيط زيست
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران