تصميمات در مورد ارسال و يامعدوم نمودن پرونده هاي گزينش عمومي داوطلبان آزمون سراسري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در هيات گزينش دانشجو


مصوب هفتادو سومين جلسه مورخ 27/3/65 شورايعالي انقلاب فرهنگي (دستگاه اجراءكننده :وزارت فرهنگ و آموزش عالي )

1-پرونده هاي سياسي داوطلبان را هيات گزينش پس از استفاده به وزارت اطلاعات ارسال نمايد0
2- كليه پرونده هاي اخلاقي قبولشدگان پس از دوسال معدوم گردد0 3- پرونده هاي اخلاقي مردودين پس از پنج سال معدوم گردد0

12192 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1365/10/15 :تاريخ ابلاغ 1365/03/27 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
شوراي عالي انقلاب فرهنگي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران