تصميمات شورايعالي در رابطه با رشته هاي استثنائي مذكور در تبصره يك قسمت 3 بند ب آئيننامه گزينش هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي


مصوب هفتاد و ششمين جلسه مورخ 24/4/65 شورايعالي انقلاب فرهنگي (دستگاه اجراء كننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالي )

در رابطه با تبصره يك قسمت 3 بند ب آئيننامه گزينش هيات علمي دانشگاههاوموسسات آموزش عالي (موضوع ابلاغ مصوبه شماره 1158/دش مورخ 10/4/64 شورايعالي انقلاب فرهنگي )هيات مركزي گزينش استاد فعلا مي تواند از ميان رشته هاي مختلف علوم انساني رشته هاي زبانهاي خارجي غير از زبان و ادبيات عرب وحسابداري و جغرافيا را مستثني نموده و شرط عامل با احكام بودن اساتيد مربوطه را علاوه بر ساير شروط تعيين شده حتمي و قطعي ندانسته واز رشته هاي پزشكي در حال حاضر دو رشته روانپزشكي و زنان و زايمان را(در صورتيكه متقاضي مرد باشد )با قيد ضرورت شرط عامل باحكام بودن مورد عمل قرار دهد0

12192 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1365/10/15 :تاريخ ابلاغ 1364/04/24 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
شوراي عالي انقلاب فرهنگي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران