قانون بر قراري حقوق وظيفه و مستمري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وعائله تحت تكفل آنان در مقابل حوادث وسوانح ناشي از مسئوليتهاي خطير نمايندگي


ماده 1- هرگاه نماينده اي در دوران نمايندگي خود به درجه رفيع شهادت برسد و يا در راه انجام وظيفه وفات نموده يا معلول شود بنحوي كه قادر به انجام وظايف نمايندگي نباشد ،مقرري ماهانه اي كه برابر با حقوق ثابت نمايندگي او است ،بعنوان حقوق وظيفه به عائله تحت تكفل قانوني وي وياخودنماينده حسب مورد پرداخت ميشود0 تبصره 1- اگر فوت نماينده پس ازدوران نمايندگي ناشي از معلوليت دوران مزبور باشد از مزاياي اين قانون بهرمند خواهد شد0
تبصره 2-هرگاه نماينده اي از كاركنان دولت ،سازمانهاوموسسات وابسته به دولت ،شهرداريهاو بطور كلي هر موسسه اي باشدكه بموجب مقررات مربوط ميتواند از حقوق مستمري و وظيفه استفاده نمايد، مستمري بگيران او به انتخاب خود مي توانند فقط از يكي ازدوحقوق (دولتي يامجلس )استفاده نمايند0در صورت اختلاف نظر مستمري بگيران تشخيص و تصميم بعهده كميسيون ماده (4)اين قانون خواهدبود0
ماده 2- عائله تحت تكفل از لحاظ اين قانون عبارتند از:
الف - زوجه دائمي نماينده تا زماني كه شوهر اختيارنكرده باشد0
ب -فرزندان و نوادگان ذكور (بشرط آنكه پدرشان فوت شده وتحت تكفل نماينده باشند)تاسن هجده سالگي تمام ،مگر اينكه بموجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاههايا موسسات آموزش رسمي عالي مشغول تحصيل باشند در اين صورت حقوق وظيفه آنان تا پايان بيست وپنج سالگي پرداخت ميشود0
ج - فرزندان و نوادگان اناث (بشرط آنكه پدرشان فوت نموده وتحت تكفل قانوني نماينده باشند)بشرط آنكه همسر اختيارنكرده باشند0
د- فرزندان و نوادگان (بشرط آنكه پدرشان فوت نموده وتحت تكفل قانوني باشند)عليل و ناقص العضو كه قادر به انجام كارنباشند0
ه -پدر و مادر به شرط آنكه تحت تكفل قانوني باشند0
ماده 3- حقوق وظيفه به تساوي بين عائله تحت تكفل قانوني تقسيم مي شود0
ماده 4- تعيين حقوق وظيفه ومستمري وهمچنين تعيين عائله تحت تكفل قانوني نماينده وسهم هريك آنهابعهده كميسيون پنج نفري متشكل از نمايندگان هيات رئيسه ،كميسيونهاي قضائي ،بهداري ، ديوان محاسبات و امور اداري واستخدامي مجلس ميباشد0
ماده 5- برقراري حقوق وظيفه ومستمري موكول به احراز نياز مادي نماينده يا عائله تحت تكفل او ميباشد0تشخيص اين موضوع در صلاحيت كميسيون مذكور در ماده 4 است 0
ماده 6- كليه نمايندگاني كه از آغاز رسميت مجلس شوراي اسلامي تا تاريخ تصويب اين قانون بعللي شهيد شده و يا در راه انجام وظيفه فوت نموده و يا معلول گرديده اندنيز مشمول مقررات اين قانون خواهند بود0
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه نوزدهم تير ماه يكهزاروسيصدوشصت وپنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/4/1365 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است 0
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

12066 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1365/05/11 :تاريخ ابلاغ 1365/04/19 :تاريخ تصويب
:موضوع مجلس شوراي اسلامي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران