قانون تصويب قرارداد پستي جهاني و موافقتنامه مربوط به امانات پستي و آئين نامه هاي اجرائي آنها و اساسنامه اتحاديه پستي جهاني و آئين نامه عمومي آن و پروتكل هاي نهائي آن منعقده در كنگره ريودوژانيرو (1979) مطابق (1358) و اجازه تسليم اسناد مصوب آنها


ماده واحده -قرارداد پستي جهاني و موافقتنامه مربوط به امانات پستي وآئيننامه هاي اجرائي آنها واساسنامه اتحاديه پستي جهاني وآئيننامه عمومي وپروتكل هاي نهائي آنهاكه در تاريخ اكتبر1979 ميلادي مطابق بامهرماه 1358 هجري شمسي در هيجدهمين كنگره جهاني پستي منعقده در ريودوژانيرو به امضاء نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران رسيده است بشرح زير تصويب واجازه تسليم اسناد مصوب آن داده ميشود0
1-اساسنامه اتحاديه پستي جهاني مشتمل بر سه باب در 33 ماده و پروتكل نهائي آن وآئيننامه عمومي اتحاديه پستي جهاني مشتمل بر شش فصل در 130 ماده وپروتكل نهائي آن در سه ماده 0
2-قرارداد پستي جهاني مشتمل بر چهار بخش در 86 ماده وپروتكل نهائي آن در 25 ماده 0
3- آئيننامه اجرائي قراردادپستي جهاني مشتمل بر چهار بخش در220 ماده و نمونه هاي پستي مربوط به قرارداد و آئيننامه اجرائي 0
4-موافقتنامه مربوط به امانات پستي مشتمل بر شش باب در 60 ماده وپروتكل نهائي آن در 10 ماده 0
5- آئيننامه اجرائي امانات پستي مشتمل بر هشت فصل در 151 ماده ونمونه هاي پستي مربوطه 0
وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است اسناد و احكام را بجاي اسناد و احكام مصوب كنگره قبلي (1974 لوزان )از تاريخ 10/4/59 مطابق با اول ژوئيه 1981 ميلادي بموقع اجراءبگذارد0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه اول تيرماه يكهزاروسيصدوشصت وپنج مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است 0
رئيس مجلس شوراي اسلامي -اكبرهاشمي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1365/04/01 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت پست و تلگراف و تلفن
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران