آئين نامه شوراي صادرات استان


شماره 32506 22/4/1365

وزارت بازرگاني -استانداريهاي سراسر كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/3/1365 آئيننامه شوراي توسعه صادرات استان را بشرح زير تصويب نمودند:

ماده 1- هدف
الف - تلاش براي تحقق هر چه سريعتر خود كفائي واستقلال اقتصادي كشور و طرح نقشه كليدي صادرات ومحور قراردادن صادرات غير نفتي در مقابل صادرات نفتي وتك محصولي 0
ب -ايجاد هماهنگي هاي لازم بين دستگاههاي اجرائي و نهادهاي انقلاب اسلامي مرتبط با امر صادرات غير نفتي در سطح استان جهت توسعه امر صادرات كالاهاي توليدي استانها0
ج -ايجاد تسهيل در امر صادرات بنحوي كه كليه امور مربوط به صادرات در استانها راسا صورت پذيرد 0
د -تامين اقلام مورد نياز استان و سايرنقاط كشور در مقابل ارز حاصله از كالاهاي غيرنفتي بارعايت مقررات صادرات و واردات 0
ماده 2- اختيارات و وظايف
1-شوراي توسعه صادرات استان بالاترين مرجع براي هماهنگي وسياست -گذاري در امر توسعه صادرات غير نفتي استان ،در چهارچوب مقررات صادرات و واردات كشور و سياستهاي دولت ومصوبات دولت است 0
2-مصوبات شوراي توسعه صادرات استان ،براي ارگانهاي اجرائي محلي درامرصادرات غيرنفتي طبق مفاداين آئيننامه لازم الاجراءخواهدبود
3- صدور كليه مجوزهاي لازم براي صادرات استان از طريق ارگانهاي اجرائي محلي ذيربط در استان بعمل خواهدآمد0
تبصره 1-فهرست كالاهاي صادراتي استان بنا به پيشنهاد شوراي صادراتي استان جهت اعلام فوري ومرتب تغييرات نرخهاي صادراتي كالاهاي مذكور به شورا در اختيار مركز توسعه صادرات ايران قرار خواهد گرفت 0
تبصره 2- فهرست كالاهاي وارداتي مورد نياز استان جهت كسب نظر وزارتخانه هاي ذيربط توليدي در خصوص اعلام موافقت كلي يا تفويض اختيار به اداره كل مربوط از طريق اداره كل بازرگاني استان در اختيار وزارت بازرگاني قرار ميگيرد0 مهلت اعلام نظر در مورد فهرست استان حداكثر ده روز ميباشد0
تبصره 3-قيمت كالاهاي وارداتي مورد نياز استان پس از اعلام نظر وزارتخانه هاي توليدي ذيربط بطور مرتب از طريق وزارت بازرگاني جهت تاييدقيمت كالاهاي وارداتي توسط اداره كل بازرگاني استان در اختيار اداره كل مذكور قرار خواهد گرفت 0
4-اختيارات استانهاي مرزي طبق ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات سال 65 بقوت خود باقي خواهد بود0
5- سامان دادن به امور صادرات غيرنفتي استان از طريق هماهنگي وتقسيم كار بين ارگانهاي مسئول ذيربط0
6- بررسي و اظهارنظر وهماهنگ نمودن برنامه هاي كوتاه وميان و بلند مدت ارگانهاي مرتبط با امور صادرات غير نفتي استان ،در زمينه هاي مختلف صنعتي ،كشاورزي ،معدني و000 براي افزايش درآمد ارزي كشور0

7-بررسي و ارائه راه حلهاي مناسب و اتخاذ تصميم در چهارچوب مقررات در مورد حل مسائل و مشكلاتي كه دستگاههاي اجرائي استان در زمينه طرحها و فعاليتهاي صادرات غير نفتي استان ،باآن مواجه و در شورا طرح مينمايند0
8-تلاش در جهت بكارگيري حداكثر امكانات موجود دستگاههاي اجرائي استان وافزايش زمينه سرعت صادرات و يافتن راه حلهاي با كيفيت بهتر و هزينه كمتر كالا 0
9-تهيه وپيشنهاد نظام صحيح صادرات استان و قيمت گذاري كالا و ارائه راه حلهائي با ضمانت اجرائي آن به مراجع عالي تصميم گيري كشور وكسب مجوزهاي مورد نياز0
10-بررسي و تدوين طرحهاي اشتغال زادر مورد صنايع دستي وجنبي روستائي براي صادرات و حتي المقدور سوق دادن فعاليتهاي صنعتي وكشاورزي و معدني در جهت صادرات بيشتر و بهتر وتقويت گروههاي قيمت گذاري مركز توسعه صادرات 0
تبصره -طرحهاي اشتغال زا و درآمدزاي صنايع روستائي بايستي هماهنگي باوضعيت منطقه داشته باشد وشرايط انتخاب طرحهاي صنايع روستائي براي صادرات مناطق هر استان بايستي بتصويب شوراي توسعه صادرات همان استان برسد0
11-تعيين سياستهاي تبليغاتي بخش صادرات غير نفتي استان و تهيه نشريات بمنظورمعرفي كالاهاي صادراتي استان وراهنمائي صادركنندگان 0
12-تدوين طرح و برنامه هاي لازم بمنظور جلوگيري از مهاجرت بيرويه از روستاها از طريق صادرات محصولات مازاد آنها0
13-ايجاد هماهنگي هاي لازم بين طرحها و مسائل توليد ،مصرف ، توزيع و صادرات 0
14-بررسي ،اضهار نظر و ارائه طرحهائي در مورد حفظ و استفاده از امكانات بالقوه و بالفعل توليد و صادرات و زمينه هاي كشف نشده صادرات و تهيه ليست كالاهاي صادراتي استان و پيشنهاد قيمت ريالي و ارزي بمراجع ذيربط 0
15-بررسي و ارزشيابي عملگرد ارگانهاي اجرائي عضو شوراي توسعه صادرات غير نفتي استان در رابطه با تصميمات متخذه 0
16-ارسال گزارش عملكرد و كليه مصوبات شوراي توسعه صادرات غير نفتي استان و تهيه گزارشهاي نظارتي و مستمر و ارسال آن به نخست - وزيري و وزارت بازرگاني 0
17-در مورد كالاهائيكه قيمت بين المللي ندارد و جزء كالاهاي خاص استان محسوب ميشود (مثل بعضي صنايع دستي و روستائي و محصولات خاص كشاورزي )شوراي استان نسبت به پيشنهاد قيمت ريالي وپيمان ارزي آن كالاهابانظر كارشناسان ذيربط وتاييد كميسيون نرخ گذاري كالاهاي صادراتي موضوع ماده 19 قانون مقررات صادرات و واردات سال 65 اقدام مينمايد0
ماده 3 -اعضاء وترتيب كار شورا
الف - اعضاء :اعضاء اصلي تشكيل دهنده شوراي توسعه صادرات غير نفتي استان عبارتنداز :
1-استاندار(رياست شورا)
2-مدير كل بازرگاني استان (دبير شورا )
3-مدير كل گمرك استان (يانماينده تام الاختياراداره كل گمرك ايران 0)
4- رئيس بانك ملي مركزاستان بعنوان نماينده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 0
5-مدير كل صنايع و يا معادن وياصنايع سنگين با تشخيص رئيس شورا (حسب مورد 0)
6-عضو شوراي جهاد سازندگي استان 0
7-مدير كل كشاورزي استان 0
8- رئيس موسسه استاندارد مركز استان 0
9-مدير عامل بانك استان 0
ب -ترتيب كار شورا:
1-جلسات شورا با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسميت دارد وتصميمات آن با 5راي معتبر خواهد بود0
2-جلسات شورا در محل استانداري و هر15 روز يكبار به رياست استاندارتشكيل خواهد شد ،دبير شورا،مدير كل بازرگاني استان و دبيرخانه آن در محل اداره كل بازرگاني هر استان خواهد بود0
3-استاندار ميتواند حسب نيازازارگانهاي مورد نظر يا كارشناسان يا افراد صاحبنظر بدون حق راي در جلسه دعوت بعمل آورد 0
نخست وزير - مير حسين موسوي

12057 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1365/04/31 :تاريخ ابلاغ 1365/03/21 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بازرگاني
وزارت كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران