قانون فروش خانه هاي سازماني


ماده واحده - دولت موظف است خانه هاي سازماني درحال بهره برداري يا ناتمام خود را در مركز استانهاي برخوردار وشهرهاي بزرگ كه استفاده از آنها را ضروري نميداند وهمچنين خانه هاي سازماني فرسوده كه نگهداري از آنها بصرفه و صلاح دولت تشخيص داده نميشود وازمحل اعتبارات دولتي ساخته شده حسب مورد فروخته وياپيش فروش نموده و درآمد حاصله را به خزانه واريز نمايد0
خانواده شهداء ،اسراء،مفقودين وجانبازان انقلاب اسلامي وكاركنان دولت (شاغل وبازنشسته )وافراد نظامي وانتظامي براي خريد خانه هاي سازماني در اولويت قرار دارند بهاي خانه هاي مذكور براساس قيمت عادله كارشناسي و با احتساب هزينه هاي زير بنايي و جنبي تعيين ميگردد تشخيص خانه هاي سازماني قابل فروش درمركزبعهده كميسيوني مركب از وزراي مسكن و شهرسازي ،امور اقتصادي و دارائي و وزير يا بالاترين مقام دستگاه بهره بردار و در استانها بعهده مديران كل دستگاههاي فوق و يا بالاترين مقام دستگاه بهره بردار دراستان ميباشد، نحوه تشكيل كميسيون وعملكرد آن و همچنين نحوه واگذاري و ميزان پيش پرداخت و اقساط خانه هاي سازماني و تعيين شهرهاي برخوردار و بزرگ و ساير شرايط در آئيننامه اجرائي كه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون وسيله وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي - امور اقتصادي و دارائي و برنامه و بودجه تهيه وبه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد تعيين ميشود0
تبصره 1- جهت تكميل خانه هاي نيمه تمام و احداث منازل سازماني در مناطق محروم وزارت مسكن و شهرسازي ميتواند با درخواست وجه معادل 50 درصد درآمد حاصله از محل رديف اعتباري كه تحت عنوان تكميل و احداث خانه هاي سازماني در قانون بودجه هر سال منظور ميشود را اخذ و برابر مقررات مربوطه به مصرف برساند0
تبصره 2- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ازطريق سيستم بانكي كشور تسهيلات اعتباري لازم را در اختيار متقاضيان خريد واحدهاي مسكوني سازماني درحال بهره برداري يانيمه تمام قراردهد0
تبصره 3- ادارات ثبت موظفند براساس تقاضاي وزارت مسكن وشهرسازي نسبت به افراز و تفكيك و صدور سند براي واحدهاي واگذارشده به متقاضيان اقدام نمايند0
تبصره 4- اين قانون از تاريخ تصويب وابلاغ جايگزين كليه قوانين ومقررات قبلي در خصوص فروش خانه هاي سازماني ميشود 0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهارتبصره در جلسه روز سه شنبه اول مهرماه يكهزارو سيصدو شصت وپنج مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 9/7/1365 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است 0
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

12128 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1365/07/27 :تاريخ ابلاغ 1365/07/01 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت مسكن و شهرسازي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران