آئين نامه اجرائي نحوه فروش خانه هاي ارزان قيمت و سازماني موضوع تبصره 28 قانون بودجه سال 1365


شماره 7588 4/4/1365

وزارت مسكن و شهرسازي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/3/1365 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي ، امور اقتصادي و دارائي وبرنامه و بودجه و باستناد تبصره 28 قانون بودجه سال 1365 آئيننامه اجرائي تبصره مذكور را بشرح زير تصويب نمودند:

فصل اول - نحوه فروش خانه هاي ارزانقيمت
بخش اول -ساختمانهاي موضوع فصل اول آييننامه :
ماده 1-كليه واحدهاي مسكوني ارزانقيمت كه از محل طرحهاي عمراني و ساير اعتبارات دولت توسط وزارت مسكن و شهرسازي احداث شده يا دردست احداث است اعم از تكميل شده يا ناتمام مشمول اين فصل آئيننامه ميگردد0
ماده 2-در صورتيكه پروژه داراي پيمانكار بوده وارزش كار انجام شده حداقل به 75% عمليات موضوع قرارداد رسيده باشد ميتوان پس از اعمال مواد 29 و39 شرايط عمومي پيمان نسبت به فروش واحدها اقدام كرد 0
تبصره -در صورتيكه پروژه داراي پيمانكارباشد ولي ارزش كارانجام شده به 75 % عمليات موضوع قرارداد نرسيده باشد ميتوان نسبت به پيش فروش واحدهااقدام نمود0لكن چنانچه پيمانكار با فسخ قرارداد و يا ادامه كار با خريدار جديد رضايت داشته باشد و بهرحال به هيچ نحوي ازانحاء مطالبه خسارت ننمايدوهيچ گونه ادعائي نداشته باشد ودستگاه اجرائي به مصلحت تشخيص دهد ميتوان نسبت به فروش آنها نيز به وضع موجود اقدام كرد 0
ماده 3-عرضه و واگذاري ساختمانهاي نيمه تمام كه احداث آنهاراسا وسيله وزارت مسكن و شهرسازي انجام ميشود وپروژه فاقد پيمانكار است در هر مرحله از اجراي عمليات بلا مانع است 0
بخش دوم -مقررات مربوط به واگذاري واحدهاي مسكوني ارزانقيمت ماده 4-واحدهاي مسكوني ارزانقيمت با توجه به شرايط واولويتهاي مندرج در ماده 5 فقط قابل واگذاري به اشخاص حقيقي ،بنيادشهيد، شركتهاي تعاوني مسكن و ساير نهادهاي انقلابي (مشروط بر اينكه از بودجه عمومي دولت استفاده ننمايند)ميباشد وفروش ساختمانها به وزارتخانه ها ،سازمانها وشركتهاي دولتي اعم از اينكه از بودجه عمومي دولت استفاده كنند يا نكنند و به نهادها و به موسساتي كه بنحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده ميكنند ( به استثناي بنياد شهيد )ممنوع است 0
تبصره 1-بانكها از شمول اين ماده خارج بوده وميتوانند فقط ساختمانهاي نيمه تمام ارزانقيمت را خريداري وپس از تكميل طبق مقررات خود واگذار نمايند0
تبصره 2-در خصوص منازل ارزان قيمت كه به استناد بند ج مصوبه شماره 35858 مورخ 17/6/61 بمنظور تبديل به خانه سازماني به وزارتخانه ها ،سازمانها،موسسات و شركتهاي تعاوني يا وابسته به دولت واگذار شده لكن تاكنون تمام ياقسمتي از بهاي آنها پرداخت نشده ويا ترتيبي جهت پرداخت بها داده نشده است درصورتيكه دستگاه خريدار ظرف شش ماه نسبت به پرداخت بها اقدام ننمايد منصرف از خريد محسوب وخانه مذكور براي فروش به ساير متقاضيان عرضه ميشود لكن ساكن خانه مزبور در صورت واجد شرايط بودن نسبت به ساير متقاضيان خريد اولويت دارد0
ماده 5-در واگذاري ساختمانها مراتب و اولويتهاي ذيل بايستي رعايت شود:
الف - مجتمعهاي آپارتماني نيمه تمام به ترتيب اولويت براي فروش به شركتهاي تعاوني مسكن ،بانكها ،نهادهاي انقلاب اسلامي و اشخاص حقيقي عرضه ميشود0
ب -مجتمعهاي آپارتمانهاي تكميل شده به ترتيب اولويت به شركتهاي تعاوني مسكن ،بنياد شهيد ،اشخاص حقيقي و نهادهاي انقلابي واگذار ميگردد0
ج -ساختمانهاي تك واحدي اعم از تكميل شده يا ناتمام به ترتيب اولويت به اشخاص حقيقي ،بنياد شهيد ،ساير نهادهاي انقلابي و شركتهاي تعاوني مسكن واگذار ميشود0
بخش سوم - كميسيون ويژه وشرايط ونحوه تعيين اولويتهاي متقاضيان خريد واحدهاي مسكوني ارزانقيمت
ماده 6-جهت تشخيص خانه هاي قابل فروش و تعيين واجدين شرايط و اولويتها و امتياز گذاري متقاضيان ،كميسيوني متشكل از استاندار يا معاون وي ، مدير كل امور اقتصادي و دارائي و مدير كل مسكن و شهرسازي تشكيل خواهد شد0اداره كل مسكن و شهرسازي نقش دبيرخانه كميسيون ويژه را بعهده داشته و تصميمات كميسيون به اكثريت آراء معتبر است 0
ماده 7-در مورد اشخاص حقيقي و اعضاي شركتهاي تعاوني مسكن ، متقاضي و فرزندان تحت تكفل وي از تاريخ تصويب اين آييننامه بايستي فاقد واحدمسكوني يا زمين شهري قابل ساختمان در محل باشند و حداقل 25 سال سن ويا افرادي را تحت تكفل داشته باشند0
ماده 8-شركتهاي تعاوني مسكن بايستي به ثبت رسيده و مورد تاييد وزارت مسكن و شهرسازي باشند0
تبصره 1-شركتهاي تعاوني مسكن كاركنان دولت نسبت به ساير شركتهاي تعاوني مسكن در اولويت ميباشند0
تبصره 2-در شرايط مساوي نحوه احتساب امتيازات شركتهاي تعاوني مسكن برابر است با ميانگين مجموع امتيازات اعضاي شركت به نسبت تعداد اعضاء0
ماده 9-در كليه موارديكه متقاضي واجد شرايط حاضر به پرداخت بهاي واحد مسكوني بصورت نقد باشد اولويت داشته و نياز به امتيازبندي ندارد درغير اينصورت امتيازات متقاضيان بشرح زير محاسبه ميشود:
1-تاهل 8امتياز
2-هر فرزند تحت تكفل 4امتياز
3-هر فرد تحت تكفل (باستثناي همسرواولاد) 2امتياز
4-بازاي هرسال سن بيشتر از25سال 1امتيازحداكثر10امتياز
5-به ازاي هر سال عضويت پيوسته در 2امتيازحداكثر10امتياز
شركت تعاوني مسكن
6-به ازاي هر سال سابقه سكونت در محل 2امتيازحداكثر10امتياز
7-داشتن حكم تخليه از مراجع قضائي يا
الزام به تخليه خانه سازماني 20 امتياز
8-كارمند رسمي دولت 30امتياز
9-به ازاي هر ماه خدمت در جبهه از
سال 1364 به بعد 10 امتياز
ماده 10-در مورد واگذاري به بنياد شهيد و ساير اشخاص حقوقي كليه واگذاريها مستقيما به بنياد و يا موسسه مربوط صورت گرفته وراسا مسئول پرداخت بها ميباشند0
بنياد شهيد و بانكها در واگذاري واحدهاي مذكور به افراد واجد شرايط طبق مقررات خود و ساير مقررات مربوط عمل ميكنند لكن ساير اشخاص حقوقي در فروش واحدهاي مسكوني به متقاضيان ملزم به رعايت شرايط مندرج در اين فصل از آييننامه ميباشند0
ماده 11-كميسيون موضوع ماده 6در هر استان موظف است حداكثرظرف يك ماه ازتاريخ تصويب و ابلاغ اين آييننامه نسبت به تعيين واحدهاي مسكوني ارزانقيمت قابل فروش وعرضه آنها از طريق آگهي در روزنامه كثير الانتشار اقدام نمايد0متن آگهي بايستي شامل تعداد واحدهاي مسكوني محل احداث ، مشخصات آنها از قبيل تكميل شده ياناتمام (با ذكر درصد عمليات انجام شده )،آپارتماني يا تك واحدي ،متراژ با ذكر قيمت واينكه احتمال تغيير قيمت وجود دارد ويا قيد عنوان (جهت فروش ) يا (پيش فروش )و ذكر اولويتها و شماره حساب بانكي در هر محل و حداكثر تاريخ مهلت ارسال تقاضا باشد0
تبصره -در صورتيكه براي واحدهاي ارزانقيمتي كه قابل فروش تشخيص داده ميشوند قبلاآگهي درروزنامه داده شده باشدبه تشخيص كميسيون موضوع ماده 6 ميتوان از انتشار مجدد آگهي صرفنظر نموده و به نصب اعلانات محلي و ابلاغ مراتب به ادارات كل و سازمانها و نهادهاي موجود در استان و فرمانداريها و بخشداريها اكتفا نمود0
ماده 12-متقاضيان بايد تقاضاهاي خود رابه انضمام فيش بانكي مبني بر پرداخت سيصد هزار(000/300 ) ريال و مدارك خواسته شده به ادارات كل مسكن و شهرسازي تسليم و رسيد دريافت دارند0
ماده 13-در صورتيكه متقاضي واجد شرايط يا اولويت نباشد و يااز خريد خانه قبل از تنظيم سند ياقرارداد منصرف شود مبلغ پرداختي عينا به وي مسترد ميشود ولي در صورت تعلق واحد مسكوني به وي مبلغ مزبور بابت قسمتي از بهاي خانه محسوب خواهد شد0
بخش چهارم -نحوه قيمت گذاري و پرداخت بهاي واحدهاي مسكوني ارزانقيمت
ماده 14-بهاي واحدهاي مسكوني اررزانقيمت براساس قيمت عادلانه كارشناسي بااحتساب هزينه هاي زيربنايي و جنبي وسيله كارشناسان وزارت مسكن و شهرسازي يا ادارات كل مسكن وشهرسازي استانها طبق ضوابطي كه وزير مسكن و شهرسازي اعلام مينمايد تعيين ميشود0ضوابط مذكور حداكثر ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه بايستي تهيه و ضمن ابلاغ به استانها يك نسخه براي وزارت برنامه و بودجه نيز ارسال شود0
ماده 15-در كليه موارديكه واحدها به صورت اقساط فروخته ميشود، پس از كسر پيش اقساط به ازاي هر سال مدت باز پرداخت 1% (بعنوان تفاوت بين فروش نقدي واقساطي )فقط يكبار به باقيمانده كل بهاي واحد مسكوني كه بشرح ماده 14 بدست آمده است اضافه ميشود0درصد مذكور براي مناطق محروم موضوع تصويبنامه شماره 68284 مورخ 13/10/63هيئت وزيران نيم درصد تعيين ميگردد0
ماده 16-حداقل و حداكثر مبلغ پيش قسط و نحوه بازپرداخت اقساط واحدهاي مسكوني اعم از تكميل شده ياناتمام بشرح جدول زيرتعيين ميشود0تعيين ميزان پيش قسط واحدهاي مسكوني تكميل شده با توجه به مقتضيات محل و بهاي واحد مسكوني و امكانات متقاضيان وسيله كميسيون موضوع ماده 6 تعيين ميشودوپيش پرداخت واحدهاي مسكوني ناتمام حداكثر مبلغ پيش پرداخت تعيين شده ميباشد لكن چنانچه واحد مسكوني ناتمام مشمول صدر تبصره ماده 2 باشد در اينصورت پيش پرداخت و اقساط آن نيز وسيله كميسيون مذكور با توجه به قيمتهاي مشابه در موارد تكميل شده در قالب جدول بصورت علي - الحساب تعيين ميشود0
بهاي واحد درصد حداقل مدت باز ميزان درصد پرداخت باقيمانده
مسكوني وحداكثرمبلغ پرداخت بهاي واحدمسكوني درطي دوره
پيش قسط اقساط 4سال 4سال 4سال 4سال 4سال
به سال اول دوم سوم چهارم پنجم
تا 20-10 *
4000000 درصدكل بها 15 20% 21% 28% 28%
ريال

تا 25-15 20 12% 16% 20% 24% 28%
6000000 درصدكل بها
ريال


بيش از 30-20
6000000 درصدكل بها 25 6% 10% 14% 18% 22%
ريال
4 سال ششم 26% و يكسال آخر 4% **
*28 درصد باقيمانده نسبت به سه سال آخر محاسبه ميگردد0
** 4درصد باقيمانده نسبت به يكسال آخر محاسبه ميگردد0
تبصره - در صورتي كه خريدار بانك باشد بهاي واحد مسكوني نقدا و در صورتيكه بنياد شهيد يا ساير موسسات يا نهادهاي انقلابي باشند در 4 قسط مساوي سالانه دريافت ميشود0
ماده 17-در صورت آماده بودن سند تفكيكي ، واحدهاي مسكوني ارزان قيمت كه نقدا فروخته ميشود بصورت بيع قطعي واگذار ميگردد ودر مورد واحدهاي مسكوني كه به اقساط فروحته ميشود واگذاري بصورت بيع مشتمل به رهن خواهد بود ، در اينصورت فروشنده ملزم است براي خود به مدت 5سال خيار فسخ معامله را ملحوظ نمايد تاچنانچه خريدار از تاريخ انجام معامله لغايت 5 سال عين واحد مسكوني را بهرنحوي از انحاء بغير واگذار يا منتقل نمود يامعلوم شد خريدار واجد شرايط مندرج در اين آييننامه نبوده فروشنده اختيار فسخ عقد را داشته باشد0در صورت فسخ معامله ، مبالغ دريافتي پس از كسر اجرت المثل مدت استفاده و ساير هزينه هاي متعلقه به خريدار مسترد و واحد مسكوني به متقاضي واجد شرايط ديگري واگذار ميشود0
چنانچه خريدار قبل ازمضي مدت 5سال باقيمانده بها را نقداپرداخت كند اجازه انتقال به غير خواهد داشت 0
تبصره 1-در صورتيكه خريدار اضطرارا ناگزيراز فروش واحد مسكوني خود باشد در اينصورت به پيشنهاد كميسيون ماده 6 و موافقت وزير مسكن و شهرسازي ميتواند واحد مسكوني خود را به شخصي كه طبق ضوابط مندرج در اين آييننامه مورد تاييداداره كل مسكن وشهرسازي باشد بفروشد0
تبصره 2-بانكها و شركتهاي تعاوني مسكن و نهادهاي انقلابي مجازند پس از تكميل واحدها نسبت به انتقال آنها به متقاضيان واجدشرايط و اعضاي شركت اقدام نمايند0لكن بهرحال شركتهاي تعاوني مسكن و نهادهاي انقلابي (غير از بنياد شهيد )نيز ملزم به رعايت مفاد مندرج در ماده 17اين آييننامه ميباشد0
ماده 18-چنانچه تكليف عرصه واحدهاي مسكوني ارزانقيمت روشن نبوده و يا داراي مشكلات ثبتي يا مدعي خصوصي باشد و يا بهر علت ديگر اسناد واحدها آماده نباشد در اينصورت اعياني ساختمانها طبق قرار - داد واگذار ميشود و انتقال رسمي پس از رفع مشكلات ثبتي وآماده شده اسناد صورت خواهد گرفت 0دراين صورت اداره كل مسكن وشهرسازي مكلف است قبل از انعقاد قرارداد وضعيت عرصه را به اطلاع متقاضي برساند0
ماده 19-چنانچه جهت رفع مشكل عرصه نياز به تشخيص نوع زمين در زمان تصرف از نظر موات ،باير يا داير بودن آن باشد در اينصورت كميسيون موضوع ماده 12 قانون اراضي شهري موظف و مكلف است صرفنظر از محل وقوع ملك با توجه به اسناد و مدارك و سوابق موجود نسبت به مورد اظهار نظر كند سپس طبق نظر كميسيون مذكور اداره كل مسكن و شهرسازي محل نسبت به تعيين تكليف عرصه طبق مقررات مربوطه اقدام خواهد كرد0
ماده 20-در صورتيكه عرصه واحدهاي مسكوني وقفي و يا اجاره اي باشد پس از انتقال اعيان خريدار جانشين مستاجر در اداي حقوق و ديون متعلق به عرصه خواهد شد0
ماده 21-كليه هزينه هاي متعلقه مربوط به فروش وواگذاري بعهده خريدار است 0
ماده 22-چنانچه براي خانه هاي ارزانقيمت خريدار واجد شرايط وجود نداشته باشد بااجازه كميسيون ماده 6 ميتوان خانه هارابه افراديكه فاقد بعضي از شرايط باشند واگذار نمود ودرصورتيكه بازهم تمامي واحدها بفروش نرود مراتب به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام ميشودتا وزارت مذكور طي آگهي در روزنامه كثيرالانتشار واحدهاي باقيمانده را به عموم عرضه نمايد و دراينصورت چنانچه تعداد متقاضيان بيش از تعداد واحدهاي موجود باشد مهاجرين از شهرهاي بزرگ در خريد خانه ها اولويت خواهند داشت 0
ماده 23-خانه هاي ارزانقيمتي كه در سال گذشته تبديل به سازماني شده لكن هنوز مورد استفاده قرارنگرفته اند در صورت وجود متقاضي خريد ميتوان با اجازه كميسيون ماده 6نسبت به فروش آنها بعنوان خانه ارزانقيمت اقدام نمود در اين صورت بايستي مراتب به وزارت برنامه و بودجه اعلام شود0
ماده 24-ادارات كل مسكن و شهرسازي مكلف هستند با همكاري بانك مسكن (خصوصا در تهران )كليه واگذاريهاي انجام شده قبلي راكنترل نموده و در صورتيكه با مواردي مواجه شوند كه خريدار بيش ازسه قسط عقب افتاده دارد پس از يك اخطار15روزه در صورت عدم مراجعه بدهكار جهت واريز اقساط معوقه يا دادن ترتيبي جهت پرداخت آن نسبت به فسخ قرارداد وصدور اجرائيه و تخليه ملك وواگذاري آن به اشخاص واجد شرايط اقدام كنند0
همچنين ادارات كل مذكور مكلف هستند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه ساكنين واحدهاي مسكوني ارزانقيمت راكه بدون قرارداد و موافقت اداره كل مسكن و شهرسازي اقدام به تصرف واحدهاي مزبور كرده اند شناسائي و در صورت احراز شرايط لازم نسبت به انعقاد قرارداد با آنها اقدام كننند و چنانچه متصرفين فاقد شرايط مندرج دراين آييننامه باشند ادارات كل ملزم به تخليه سريع واحدهاي مذكور وواگذاري آنها به اشخاص واجد شرايط ميباشند تبصره - متقاضي خريد خانه ارزانقيمتي كه باموافقت اداره كل مسكن و شهرسازي در خانه ساكن شده ولي هنوز با توجه به آييننامه مربوطه حسب مورد جهت انعقاد قرارداد يا تنظيم سند اقدام نكرده است در صورت اخطار يكماهه اداره كل مسكن وشهرسازي و عدم مراجعه ظرف مدت مذكور جهت انعقاد قرارداد يا تنظيم سند ،منصرف از خريد خانه محسوب شده و مكلف به تخليه خانه و تحويل آن به اداره كل مسكن وشهرسازي ميباشد ودر صورت استنكاف در حكم غاصب خواهدبود0
فصل دوم - نحوه فروش خانه هاي سازماني
بخش اول -خانه هاي سازماني مشمول آييننامه :
ماده 25-كليه وزارتخانه ها، موسسات وشركتهاي دولتي ميتوانندخانه - هاي سازماني نيمه تمام يا در حال بهره برداري خود را كه ساخته شده يا ميشود طبق مقررات اين فصل از آييننامه بفروش رسانده يا پيش فروش نمايند0
تبصره -فروش خانه هاي سازماني متعلق به شركتهاي دولتي ياوابسته به دولت كه اعتبارآنهاازمحل سرمايه يا منابع داخلي شركت تامين شده باشد تابع مقررات خود بوده و ازشمول اين آييننامه خارج است 0 ماده 26-نظر به اينكه احداث خانه هاي سازماني جديد فقط در مناطق محروم مجازاست لذا در ساير مناطق كشور ،فروش خانه هاي سازماني موجود فقط در صورتيكه مورد نياز نباشد و يا بعلت فرسودگي شديد نگهداري آنها بصلاح و صرفه دولت نباشدمجاز است 0
ماده 27-فروش خانه هاي سازماني ناتمام از حيث ميزان عمليات انجام شده و نحوه عمل و تابع مقررات مندرج در ماده 2 و تبصره ذيل آن و ماده 3 اين آييننامه ميباشد0
بخش دوم -كميسيون ويژه و شرايط ونحوه تعيين اولويتهاي متقاضيان خريد خانه هاي سازماني
ماده 28-جهت تشخيص خانه هاي سازماني قابل فروش درهراستان كميسيون ويژه هاي مركب از معاون عمراني يا سياسي يا اجتماعي استاندار ،مدير كل مسكن وشهرسازي و مدير كل دستگاهي كه خانه هاي سازماني به آن تعلق دارد تشكيل ميگرددو تصميمات كميسيون با اكثريت آراء موافق و پس از تصويب وزير مسكن و شهرسازي قابل اجراست 0
كميسيون هنگام اتخاذ تصميم ملزم به رعايت مفاد ماده 26اين آيين - نامه ميباشد0
تبصره -در صورتيكه صاحب خانه سازماني وزارت مسكن وشهرسازي باشد تصميمات كميسيون با اتفاق آراء معتبر است 0
ماده 29-كليه دستگاههاي مشمول اين آيين نامه ميتوانندبا رعايت مفاد ماده 26پيشنهاد خود را پس از اخذ موافقت شخص وزير يا بالاترين مقام اجرائي سازمان استفاده كننده همراه با گزارش توجيهي به ادارات كل مسكن و شهرسازي كه نقش دبير خانه كميسيون ويژه را بعهده خواهند داشت جهت طرح در كميسيون ويژه ارسال دارند0دبير خانه موظف است در صورتيكه كميسيون بافروش خانه ها موافقت نمود و اين موافقت طبق مفاد ماده 28 به تاييد وزير مسكن و شهرسازي نيز رسيد يك نسخه از صورتجلسه تاييد شده را به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند0
ماده 30-خانه هاي سازماني با رعايت تقدم بشرح زير به اشخاص ذيل فروخته ميشود :
الف - به كاركنان شاغل يا بازنشسته دستگاه استفاده كننده كه خانه هاي سازماني مورد نظر،خاص آن دستگاه ساخته شده يا ميشود و يا واگذار شده است 0
ب -به كاركنان ساير دستگاههاي دولتي مشمول اين آيين نامه 0
ج -شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و موسسات عمومي 0
د - ساير اشخاص حقيقي و حقوقي 0
ماده 31-افراد متقاضي بايستي خود و همسر و فرزندان تحت تكفل آنها فاقد ششدانگ واحد مسكوني يا زمين شهري در سراسر كشورباشند و حداقل 25 سال سن و يا افرادي را تحت تفكل داشته باشند0
ماده 32-ساكن خانه سازماني در مورد خريد همان خانه مشروط بر اينكه كارمند رسمي دولت بوده و حداقل دو سال قبل از تاريخ تصويب اين آييننامه در آن ساكن باشد در اولويت قراردارد0
ماده 33-چنانچه ساكن خانه سازماني واجد شرايط نبوده و يا مايل به خريد خانه نباشد اولويت ساير كاركنان همان دستگاه به شرح زير تعيين ميشود:
1-تاهل 8امتياز
2-هرفرزندتحت تكفل 4امتياز
3-هر فرد تحت تكفل (باستثناي همسرواولاد) 2امتياز
4-به ازاي هر سال بيشتر از 25سال سن 1 امتياز حداكثر10امتياز
5-به ازاي هر سال سكونت در محل 1 امتياز حداكثر7امتياز
6-به ازاي هر سال سابقه خدمت دولتي 2 امتياز
7-كارمند رسمي دولت 50 امتياز
8-به ازاي هرماه خدمت در جبهه از
سال 64 به بعد 10 امتياز
تبصره -در مواردي كه خانه سازماني با رعايت حق تقدم مندرج در ماده 30 به كاركنان ساير دستگاههاي دولتي فروخته ميشود نحوه تعيين اولويت مذكور در اين ماده در مورد آنان نيز لازم الرعايه ميباشد 0
بخش سوم - نحوه قيمت گذاري و دريافت بها وواگذاري خانه هاي سازماني
ماده 34-نحوه قيمت گذاري و دريافت بهاي خانه هاي سازماني طبق مفاد مواد 14 و 15 و ماده 16 اين آييننامه و مواد آتي صورت ميگيرد و تعيين حداقل و حداكثر پيش قسط بشرح مندرج در ماده 16 و جدول آن ، بعهده كميسيون ويژه ماده 28 ميباشد0
تبصره 1-در موارديكه عرصه خانه سازماني وقفي است در تعيين بهاي اعيان آن حق تقديمي يا مبلغي كه فروشنده هنگام احداث ساختمان پرداخته است ملحوظ شود0
تبصره 2-در صورتيكه خريدار خانه سازماني اشخاص مندرج دربندهاي ج و د ماده 30 باشد بايستي بهاي خانه را نقدا پرداخت كنند0
ماده 35-در موارديكه عرصه خانه سازماني بيش از250 مترمربع باشد دراين صورت دستگاه اجرائي پس از تفكيك عرصه به متراژهاي متناسب كه قابل احداث واحد تجاري يا مسكوني جديد باشد ميتواند نسبت به فروش خانه سازماني اقدام كنددرصورتيكه طبق گواهي مقامات ذيصلاح تفكيك عرصه امكان نداشته باشد در اينصورت بهاي عرصه مازاد بر 250 مترمربع به قيمت عادلانه كارشناسي محاسبه و دريافت ميشود0
ماده 36-در موارديكه عرصه خانه سازماني وقفي و مازاد بر 250متر مربع باشد طبق تبصره فوق بايد نسبت به تفكيك آن اقدام شود مگر تفكيك به گواهي مقامات ذيصلاح ممكن يامجاز نباشد در هرحال خريدار اعيان خانه سازماني كه عرصه آن وقفي است جانشين مستاجر عرصه شده لكن ملزم است مبلغي به تشخيص اوقاف يا استان پرداخت نمايد 0
ماده 37-اداره كل مسكن وشهرسازي در صورت نياز به اراضي حاصل از تفكيك مازاد بر 250 متر مربع اقدام به اجراي طرح مي كند ودر صورت عدم نياز اراضي مذكور را در اختيار سازمان زمين شهري قرار ميدهد0 سازمان مذكور موظف است اين اراضي را طبق ضوابط خود فقط به كاركنان واجد شرايط دولت واگذار نمايد0
ماده 38-نحوه واگذاري خانه هاي سازماني مانند خانه هاي ارزان - قيمت بوده و طبق ماده 17 (بدون تبصره هاي آن )و ماده 18 اين آييننامه عمل ميشود و در صورت نياز به تشخيص نوع زمين در زمان تصرف طبق ماده 19 عمل ميگردد0
تبصره -در موارديكه خريدار اضطرارا ناگزير از فروش باشد به پيشنهاد كميسيون مندرج در ماده 28 و تصويب وزير مسكن وشهرسازي ميتواند خانه سازماني را به متقاضي واجد شرايطي كه مورد تاييد اداره كل مسكن و شهرسازي باشد بفروشد0
ماده 39-كليه هزينه هاي مربوط به فروش و واگذاري بعهده خريدار است 0
فصل سوم -مقررات متفرقه
ماده 40-درصورتيكه خريدار خانه ارزانقيمت يا سازماني ازكاركنان دولت بوده و يا در خريد واحداز مزاياي عضويت در شركتهاي تعاوني مسكن (اعم از كارمندي يا كارگري )استفاده كرده باشد ،از اين پس بايستي ضمن عقد بيع يا در قرارداد واگذاري به آنها شرط شود كه خريدارازتاريخ تحويل لغايت 5 سال ملزم به حفظ رابطه استخدامي خود با دستگاه متبوع مي باشد مگر در موارد بازنشستگي يا از كار افتادگي و يا آنكه دستگاه مذكور راسا بعلت انتقال يا ماموريت و يا قطع رابطه استخدامي باوي (بهردليل )اقدام نمايد0 در صورت تخلف از اين شرط باقيمانده بهاي واحد مسكوني حال شده و خريدار بايستي بهاي واحد مسكوني را يكجا پرداخت كند0
تبصره -واگذاري خانه سازماني به افرادي كه قبلا با واگذاري خانه به آنها موافقت شده ولي رابطه اشتغال آنها با سازمان متبوع قطع گرديده ،در صورت موافقت وزير يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه متبوع آنان بلا مانع است 0
ماده 41-دستگاههاي فروشنده خانه هاي سازماني يا ارزانقيمت موظف هستند كليه وجوه حاصل از فروش را بحساب شماره خزانه بنام (برنامه تكميل خانه هاي ارزانقيمت ياسازماني يا احداث خانه هاي جديد سازماني درمناطق محروم كشور )واريز نمايند0 برداشت از حساب مذكور بطريق مندرج در بند ب تبصره 28 و فقط بادرخواست وجه وسيله ذيحساب طرحهاي عمراني وزارت مسكن وشهرسازي ممكن خواهدبود0
ماده 42-ادارات كل مسكن و شهرسازي موظف ميباشند درهر مورد يك نسخه از اعلاميه واريز وجه بحساب مذكور در ماده فوق را به ذيحساب وزارت مسكن و شهرسازي وهرسه ماه يكبار گزارش مربوطه را به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند0
ماده 43-واگذاري خانه هاي سازماني يا ارزانقيمت كه تاپايان سال 1364 بنحوي ازانحاء صورت گرفته بقوت خود باقي وطبق شرايط زمان موافقت با واگذاري عمل خواهدشد ، لكن در شهرستانهاي استانهاي كهگيلويه وبويراحمد،چهارمحال بختياري ،ايلام ،سيستان وبلوچستان (غير از زاهدان )-هرمزگان (غير از بندر عباس )بوشهر -كردستان وشهرهاي مندرج درمصوبه شماره 68284 مورخ 13/10/63 هيئت وزيران (در خصوص تعيين مناطق محروم )چنانچه هنوز قرارداد واگذاري منعقد نشده باشد احتساب بها ميتواند طبق مقررات اين آييننامه باشد0
ماده 44-درموارديكه واگذاري خانه ها در سال 64 طبق جداول مربوطه صورت گرفته لكن باقي مانده بها طبق جداول مذكور مستهلك نميشود براساس جدول اين آييننامه اقدام خواهد شد0
ماده 45-در كليه موارديكه امر واگذاري دچار اشكال وابهام شده و يا آييننامه ساكت است و در موارد استثنائي رفع ابهام يا اتخاذ تصميم بعهده وزير مسكن و شهرسازي ميباشد0
نخست وزير- مير حسين موسوي

12044 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1365/04/15 :تاريخ ابلاغ 1365/03/14 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت مسكن و شهرسازي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران