اصلاحيه آئين نامه اجرائي تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 كل كشور


تاريخ : 21/4/1379 - شماره 15482/22957
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران –وزارت تعاون
نظر به اينكه در آئين نامه اجرائي تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 كل كشور – موضوع تصويب نامه شماره 10733 / ت 22957هـ مورخ 21/3/1379 – كه بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي تنظيم و ابلاغ شده است اشتباهاتي به شرح زير صورت گرفته است ، مراتب جهت اصلاح اعلام مي شود:
1- درسطر پنجم ماده (14) عبارت «و طرحهاي تعاوني بانوان »حذف مي شود.
2- عبارت ذيل جدول شماره (7) به شرح زير تغيير مي يابد :
« به استثناي رديف هاي (8) ، (9) ، (10) ،30% از تسهيلات فوق براي طرحهاي تعاوني كه تا پايان آذر ماه توسط وزارت تعاون به بانك عامل معرفي مي شود اختصاص خواهند يافت»
دبير هيأت دولت – حسين رحيم زاده

:شماره انتشار :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1379/04/21 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران