اساسنامه شركت سهامي حمل ونقل جاده اي يخچالدار


شماره 30592 18/5/1363

اساسنامه شركتهاي سهامي حمل ونقل جاده اي يخچالدار حمل و نقل بين المللي جمهوري اسلامي ايران و حمل و نقل جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه مورخ 17/4/1363كميسيون مسكن و شهرسازي و راه وترابري مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييدشوراي نگهبان رسيده و براي مدت پنج سال از تاريخ تصويب به صورت آزمايشي قابل اجرا است وطي نامه شماره 3366/1مورخ 2/5/1363رياست جمهوري به نخست وزيري واصل گرديده است براي اجرابه پيوست ابلاغ ميگردد0
نخست وزير - مير حسين موسوي

فصل اول - نام - موضوع -مدت -مركز اصلي -تابعيت
ماده 1-نام و نوع شركت :شركت سهامي حمل و نقل جاده اي يخچالدار جمهوري اسلامي كه بموجب ماده واحده مصوبه 9/12/61مجلس شوراي اسلامي تاسيس وطبق ضوابط اين اساسنامه و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي بصورت بازرگاني اداره خواهد شد0
ماده 2-موضوع شركت :حمل و نقل داخلي و بين المللي مواد فاسدشدني و ارائه خدمات مربوطه احتياج صاحبان بار
تبصره - فعاليت دولت در اين زمينه محدود به حدود مقرردر قانون فوق (مصوب 9/12/61)بمنظور رفع تنگناهاي موجود بوده ومانع فعاليت بخش خصوصي نخواهد بود0
ماده 3-مبداتشكيل شركت و مدت آن :شركت ازتاريخ ابلاغ اين اساسنامه بمدت نامحدود تشكيل ميشود0
ماده 4-مركز اصلي شركت تهران است و باتصويب مجمع عمومي ميتواند در نقاط مختلف داخل كشور شعبه يا نمايندگي ايجاد نمايد0
ماده 5-سرمايه شركت پنج ميليارد(000/000/000/5)ريال است كه به پنجاه هزار سهم يكهزار ريالي تقسيم ميشودكه 10% آن نقداپرداخت ميگرددو كليه سهام آن متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران ميباشد
فصل دوم -اركان شركت
ماده 6-اركان شركت عبارت است از:
1-مجمع عمومي
2-هيات مديره
3-مدير عامل
4-بازرسان (حسابرسان )
ماده 7-مجمع عمومي مركب از اشخاص زير است :
1-وزير راه و ترابري
2-وزير كشاورزي
3-ءزير امور اقتصادي و دارائي
4-وزير بازرگاني
5-رئيس سازمان برنامه و بودجه 0
تبصره 1-رياست مجمع با وزير راه و ترابري خواهد بود0
تبصره 2-در غياب اعضاء مجمع عمومي معاونين آنان با معرفي كتبي در جلسه شركت خواهند نمود0
ماده 8-وظايف مجمع عمومي عبارت است از :
الف -رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد گزارشهاي هيات مديره وتعيين و تصويب خط مشي كلي و برنامه عمليات و بودجه سالانه شركت 0
ب -رسيدگي و تصويب گزارش سالانه ،ترازنامه و حساب سود وزيان شركت با توجه به گزارش هيات مديره و بازرسان (حسابرسان )شركت 0
ج -رسيدگي و تصويب تشكيلات و آئين نامه هاي استخدامي و در صورت لزوم تجديد نظر در آنها در حدود مقررات استخدامي شركتهاي دولتي با تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور0
د -بررسي و تصويب آئين نامه هاي مالي و معاملاتي شركت با رعايت مقررات مربوط و با تاييد وزارت امور اقتصادي و دارائي ،بررسي و تصويب آئين نامه هاي وام مسكن و وام ضروري و ساير آئين نامه هاي مورد نياز شركت به پيشنهاد هيات مديره و با رعايت مقررات مربوط
ه -اتخاذ تصميم در مورد تاسيس شعبه يا نمايندگي در داخل و خارج كشور به پيشنهاد هيات مديره 0
و-انتخاب و يا عزل اعضاي هيات مديره و مدير عامل 0
ز-انتخاب و يا عزل بازرسان (حسابرسان )به پيشنهاد وزير راه و ترابري و وزير امور اقتصادي و دارائي 0
ح -تعيين حقوق و مزايا و پاداش مدير عامل و اعضاء هيات مديره و حق الزحمه بازرس (حسابرس )
ط -رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد سرمايه گذاري ،مشاركت ،اخذوام تحصيل اعتبار0
ي -اتخاذ تصميم نسبت به سود ويژه و اندوخته و ذخيره مطالبات مشكوك الوصول ولاوصول شركت0
ك -اتخاذ تصميم درباره اخذ وام و يا اعتبار از بانكها و موسسات دولتي 0
ل -اتخاذ تصميم درباره افزايش سرمايه شركت 0
م -تصويب آئين نامه ها فني و ساير آئين نامه هاي مورد نيازشركت با رعايت مقررات مربوطه 0
ن -اتخاذ تصميم در مورد ارجاع دعاوي به داوري و همچنين اتخاذ تصميم در مورد مصالحه در دعاوي مطروحه با رعايت قوانين ومقررات مربوطه 0
س -رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير امور مربوط به شركت كه در اساسنامه ذكر نگرديده و طبق قانون در صلاحيت مجمع عمومي ميباشد
ماده 9-جلسات مجمع عمومي بطور عادي سالي دوباربدعوت رئيس مجمع و در صورت لزوم بدعوت مدير عامل تشكيل ميشود0
تبصره 1-مجمع عمومي ممكن است بطورفوق العاده براي رسيدگي واتخاذ تصميم نسبت به هر موضوع و امور مربوط به شركت به دعوت رئيس مجمع يا به تقاضاي هر يك از اعضاء مجمع عمومي يا مدير عامل يا هيات مديره يا بازرسان (حسابرسان )ازطريق رئيس مجمع عمومي و در صورت لزوم از طريق مدير عامل با دعوت كتبي و ذكر علت تشكيل شود0
تبصره 2-دستور جلسه دردعوتنامه ذكر ميگرددو مدارك مربوط به دستور جلسه به ضميمه دعوتنامه با ذكر تاريخ و محل تشكيل براي اعضاء ارسال ميشود0
تبصره 3-هيات مديره ،مديرعامل ،بازرسان (حسابرسان )حق حضور در مجمع عمومي را دارند ولي حق راي نخواهند داشت 0
تبصره 4-جلسات مجمع عمومي با حضور اكثريت اعضاءرسميت خواهديافت و تصميمات آن با اكثريت آراء اعضاء مجمع عمومي معتبر است 0
تبصره 5-تصميمات هر جلسه مجمع عمومي در صورتمجلس درج و به امضاء كليه شركت كنندگان در مجمع ميرسد و بوسيله رئيس مجمع جهت اجرا به هيات مديره ابلاغ ميگردد0
ماده 10-هيات مديره مركب از 3 نفرعضوموظف است كه براي مدت دوسال به پيشنهاد رئيس مجمع و تصويب مجمع عمومي انتخاب ميشوندوانتخاب مجددآنان بلامانع است 0
ماده 11-مدير عامل كه رياست هيات مديره را نيز بعهده دارد ازبين اعضاء هيئت مديره به پيشنهادرئيس مجمع وتصويب مجمع عمومي انتخاب ميشود0
تبصره -هيات مديره از بين خود يك نفر را به عنوان منشي انتخاب مينمايدتا تصميمات هيات مديره و آراء و نظريات را در دفترمخصوص ثبت و بامضاء حضار در جلسه برساند0
ماده 12-جلسات هيات مديره با حضور حداقل 2نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت 0تصميمات متخذه با اكثريت آراء قابل اجراء است 0
ماده 13-وظايف و اختيارات هيات مديره بشرح زير است :
الف -اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي 0
ب -تهيه بودجه و برنامه سالانه شركت براي تسليم به مجمع عمومي 0
ج -تهيه طرح تشكيلات و آئين نامه هاي استخدامي و مالي و معاملاتي و ساير آئين نامه هاي مورد نياز شركت براي پيشنهادبه مجمع عمومي
د-بررسي تاسيس شعبه يا نمايندگي در هر يك از نقاط داخل و خارج كشور براي پيشنهاد به مجمع عمومي 0
ه -رسيدگي و اخذ تصميم درباره كليه پيشنهادات مديرعامل وبازرسان (حسابرسان )كه براي حفظ حقوق شركت لازم و طبق مقررات در صلاحيت هيات مديره باشد0
و-نظارت بر اجراي برنامه هاي جاري بر اساس خط مشي و هدفهاي شركت
ز-پيشنهاد تصويب تشكيلات شركت به مجمع عمومي پس از تاييدسازمان امور اداري و استخدامي كشور0
ح -بررسي آئين نامه هاي موضوع اين اساسنامه و ساير آئين نامه هاي اجرائي شركت براي طرح در مجمع عمومي 0
ط -اخذ وام و يا اعتبار از بانكهاو موسسات دولتي در حدودمصوبات مجمع عمومي طبق قوانين و مقررات مربوط 0
ي -تهيه و پيشنهاد طرحهاي لازم براي حل مسائل مربوط بخ بهبودو پيشرفت امور شركت جهت ارائه به مجمع عمومي 0
ك -اتخاذ تصميم نسبت به خريد و فروش اموال منقول وغيرمنقول شركت و همچنين اجاره و استجاره و اماكن مورد نياز در حدودآئن نامه مالي شركت و تخريب يا نوسازي ساختمانهاو تاسيسات شركت 0
ل -افتتاح حساب در بانكهاو معرفي امضاي مجاز0
م -تعيين حق مشاوره قضائي براي وكلاي دادگستري موردنياز شركت در هر موضوع با رعايت مقررات مربوط 0
ن -اتخاذ تصميم راجع به امورمربوط باستخدام وعزل ونصب مستخدمين طبق آئين نامه مربوطه 0
ماده 14-مدير عامل بالاترين مقام اجرائي شركت بوده و امور شركت را طبق مفاد اين اساسنامه و آئين نامه ها ومقررات مربوط و بودجه مصوب اداره مينمايدو از جمله داراي وظايف واختيارات ذيل ميباشد:
الف -اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيات مديره و انجام كليه امور اداري و اجرائي شركت در حدود بودجه مصوب و طبق مفاد اساسنامه و آئين نامه ها ومقررات شركت وساير مقررات 0
ب -رسيدگي و اخذ تصميم درباره امور اداري و استخدامي و آموزشي كاركنان در حدود آئين نامه هاي داخلي شركت و سايرمقررات مربوط
ج -نظارت بر حسن اجراي مفاد اساسنامه و آئين نامه ها ومقررات و بودجه شركت 0
د-امضاء نامه ها و قراردادها وچكها و اسناد تعهدآور و انجام معاملات و اقتتاح حساب در بانكها و معرفي امضاءهاي مجاز وصدور اجازه پرداخت در حدود مقررات مربوط با رعايت بودجه مصوب 0
ه -نمايندگي شركت در كليه مراجع رسمي در مراحل رسيدگي قضائي با حق تعيين وكيل و يا حق توكيل به غير0
و-پيشنهاد افزايش سرمايه شركت به مجمع عمومي 0
ز-پيشنهاد در مورد سرمايه گذاري و مشاركت با بخش خصوصي و عمومي و موسسات خارجي به هيات مديره 0
ح -تنظيم گزارشهاي مالي و امورجاري و عمليات انجام شده به هيات مديره براي طرح در مجمع عمومي 0
ط -دعوت نمايندگان صاحب سهم براي تشكيل مجمع عمومي طبق مقررات اين اساسنامه با ذكر تاريخ و محل تشكيل و علت اجلاس مجمع ودستور جلسه كه بايستي بطور كتبي و حداقل ده روز قبل ازتشكيل جلسه براي نمايندگان صاحب سهم ارسال شده باشد0
تبصره 1-مدير عامل ميتواند قسمتي از اختيارات خود رابه مسئوليت خودبه هر يك از اعضاي هيات مديره يا روشعب ونمايندگيهاي شركت تفويض كند0
تبصره 2-در صورت انقضاي دوره تصدي مدير عامل اقدامات او براي اجراي مفاد اين اساسنامه تا تعيين مدير عامل جديد نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرائي خواهدداشت 0
ماده 15-شركت داراي دو نفر بازرس (حسابرس )مي باشدكه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و وزير راه و ترابري و تصويب مجمع عمومي براي يك سال انتخاب مي شوندو انتخاب مجددآنان بلامانع است
ماده 16-وظايف و اختيارات بازرسان (حسابرسان )به قرارزير است 0
الف -بررسي گزارش سالانه و رسيدگي ترازنامه و حساب عملكرد سودو زيان وصورت دارائي شركت و تطبيق و مطابقت آنها بادفترو كارتهاي شركت و اظهار نظر درباره آنها0
ب - تهيه گزارش چگونگي عمليات و امور مالي سالانه شركت براي تقديم به مجمع عمومي (اين گزارش بايد ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي از هر حيث آماده بوده و جهت بررسي هر يك از اعضاء مجمع عمومي ارسال و رونوشت آن به هيات مديره فرستاده شود0
ج -ساير وظايف مقرر در قانون تجارت 0
تبصره -بازرسان (حسابرسان )حق مداخله درامور جاري واجرائي شركت را ندارند و اقدامات آنان دراجراي وظايف نبايدمانع جريان كارهاي شركت گردد ولي بازرسان (حسابرسان )ميتوانند درهر موقع براي انجام وظايف خود به دفاتر و پرونده هاواسناد شركت مراجعه نمايندومدير عامل موظف است كليه اسناد ومدارك واطلاعات مورد نياز رادراختيار بازرسان (حسابرسان )قراردهد وهمچنين تصميمات و صورتجلسات هيات مديره را براي بازرسان (حسابرسان )ارسال نمايد0
ماده 17سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع و درپايان اسفند ماه همان سال پايان مي يابد0باستثناي اولين سال كه ازتاريخ تشكيل شروع و در آخر اسفند همان سال پايان مي يابد0
ماده 18-ترازنامه و حساب سود وزيان و صورت دارائي و بدهي شركت حداقل سي روز قبل از انعقاد مجمع عمومي سالانه بايد به بازرسان (حسابرسان )داده شود0
بازرسان (حسابرسان )مكلف اند نسخه اي ازگزارش خود را ده روزقبل از تشكيل مجمع عمومي به هيات مديره تسليم كنند0
ماده 19-هيات مديره مكلف است 5% از سود سالانه شركت را به عنوان اندوخته قانوني منظور نمايد تازمانيكه از10% سرمايه تجاوزننمايد و در صورتيكه سرمايه شركت افزايش يابد كسر 5%مذكور ادامه خواهد يافت تا وقتي كه اندوخته قانوني به 10%سرمايه بالغ گردد0
كاده 20-شركت ميتواند با تصويب مجمع عمومي حداكثر تا5%ازسودويژه سالانه را بعنوان ذخيره احتياطي منظور كند0
تبصره -در صورت لزوم ذخاير قانوني و احتياطي را بارعايت مقررات و تصويب مجمع عمومي ميتوان به حساب سرمايه منظور نمود0
ماده 21-مدير عامل و اعضاي هيات مديره بايد تمام وقت رادراختيار شركت باشندونميتوانند هيچ نوع شغل موظف ديگري را عهده دارشوند0
ماده 22-شركت از نظر مقررات مالي و اداري تابع اين اساسنامه و آئين نامه هاي مربوط ميباشد و كليه موضوعاتي كه دراين اساسنامه پيش بيني نشده است طبق قانون تجارت و قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي عمل خواهد كرد0
ماده 23-انحلال شركت طبق قانون تجارت خواهد بود0
ماده 24-هرگونه تغيير يا اصلاح در موارد اين اساسنامه با مجلس شوراي اسلامي خواهد بود0

11507 :شماره انتشار اساس نامه :نوع قانون
1363/06/08 :تاريخ ابلاغ 1363/04/17 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت راه وترابري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران