آئين نامه معاملات دانشگاهها و موسسات آموزش عالي


شماره 19544 17/5/ 1363

نظارت فرهنگ و آموزش عالي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/5 /1363 بنا به پيشنهاد شماره 1899/5/17071مورخ 18/4/1363 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و باستناد ماده 22قانون تاسيس دانشگاه بين المللي اسلامي ايران مصوب 19/10/62 مجلس شوراي اسلامي ،آئيننامه معاملات دانشگاهها و موسسات آموزش عالي را به شرح زير تصويب نمودند:

الف -كليات
ماده 1-دانشگاه در اين آيين نامه عبارت است از كليه موسسات آموزش عالي مستقلب است كه براساس قوانين و يامقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالي تشكيل شده يا بشود 0
ماده 2-كليه معاملات دانشگاه اعم از خريد وفروش واجاره واستجاره و پيمانكاري و اجرت كار و غيره (باستثناي مواردي كه مشمول مقررات استخدامي ميباشد)بايد بر حسب مورد از طريق مناقضه و يا مزايده انجام گيرد مگر در موارد زير:
1-در مورد معاملاتي كه از طرف معامله وزارت خانه ،موسسه يا شركت دولتي يا شهرداري هاو يا موسسات وابسته به لانها باشد0
2-در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص رييس دانشگاه منحصر به فرد باشد0
3-در مورد خريد يا استجاره اموال غيره منقول كه برطبق نظر كارشناس رسمي دادگستري انجام خواهد شد0
4-در مورد خريد خدمات هنري و صنايع مستظرفه و كارشناسان 0
5-در مورد خريد كالاهاي انحصاري دولتي و كالاهائي كه از طرف دولت براي آنها تعيين نرخ شده باشد0
6-در مورد خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه در محل نرخ ثابتي از طرف دولت يا شهرداريها تعيين شده باشد0
7-در مورد كرايه حمل و نقل هوايي ،در يا،يي ،هزينه مسافرت و نظايرآن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع 0
8 -در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم ماشين آلات موجود و همچنين لوازم يدكي ادوات و ابزارو وسائل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاهي علمي و فني و حق اختراع و نظايرآن به تشخيص رئيس دانشگاه 0
ماده 3-در مورد معاملاتي كه بملاحظه صرفه و صلاح دانشگاه و يابعلت فوريت انجام مناقصه يا مزايده به تشخيص هيئتي مركب از معاون يا نماينده وزارت فرهنگ و آموزش عالي ،معاون اداري و مالي دانشگاه ونماينده رئيس دانشگاه ميسر يا به مصلحت نباشد،ميتوان معامله را بريق ديگري از جمله مناقصه محدود ،انجام داد و در اينصورت هيئت مزبور با رعايت صلاح و صرفه دولت نحوه انجام اينگونه معاملات را در هر مورد يا بطور كلي براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد نمود0
ب -نصاب معاملات و روش مناقصه
ماده 4-معاملات از نظر نصاب و روش انجام مناقصه به 3 دسته تقسيم ميشوند:
الف -معاملات جزئي -معاملاتي است كه مبلغ آن از200 هزار ريال تجاوز ننموده كه به نازلترين قيمت به تشخيص ومسئوليت مامور خريدانجام خواهد شد0
ب -معاملات متوسط معاملاتي است كه مبلغ آن از200هزار ريال بيشترو از 2ميليون ريال تجاوز ننموده كه توسط مامور خريداز طريق استعلام بهاي كتبي حداقل از سه نفر فروشنده انجام خواهد شددر صورتيكه مبلغ معامله موضوع اين بند از يك ميليون ريال تجاوز كند نتيجه استعلام بها قبل از انجام معامله بايد به تصويب كميسيون معاملات دانشگاه برسد0
ج -معاملات عمده بيش از دو ميليون ريال كه از راه مناقصه عادي (نشر آگهي )يا مناقصه محدود(ارسال دعوتنامه )به تشخيص كميسيون معاملات انجام خواهد شد0
تبصره 1-در مورد معاملات جزئي مامور خريد بايدبه فروشندگان كالا يا انجام دهندگان كار مورد احتياج مراجعه و پس از تحقيق كامل از بهاي كالا يا كار مورد نياز معامله را رعايت صرفه و صلاح دانشگاه انجام دهدمامور خريد بايد ذيل سند هزينه و يا سند معامله را با قيدنام و نام خانوادگي و سمت و تاريخ و ذكر اين كه معامله به كمترين بهاي ممكن انجام شده است امضاء كند0
تبصره 2-در مورد معاملات متوسط مامور خريد بايد از فروشندگان كالا يا انجام دهندگان كار مورد احتياج كه عده آنها كمتر از سه نفر نباشد(مگر در موتردي كه عده فروشندگان يا انجام دهندگان كار در محل كمترباشد)از هر كدام روي برگ جداگانه بهاي كتبي بعمل آورد0 مامور خريد در صورتي كه حداقل بهاي بدست آمده در استعلام بها را عاده تشخيص دهد با پيشنهاد دهنده حداقل بها معامله را انجام خواهند داد0
تبصره 3-در مورد خريد خدمات فني علاوه بر رعايت فوق بانظروتاييد سرپرست واحدمربوط اقدام خواهدشد0
تبصره 4 -دانشگاه ميتواند از نظر رعايت صرفه و صلاح ،نتيجه استعلام بهاي كالايا خدمتي كه ارزش آن كمتر ازيك ميليون ريال باشدبتصويب كميسيون معاملات برساند0
ماده 5-كميسيون معاملات مركب از :
الف -معاون اداري و مالي دانشگاه يا نماينده وي 0
ب -رئيس تداركات 0
ج -رئيس واحد درخواست كننده 0
تبصره -در موارديكه معاملات به امور فني باشدحضور يكنفرمامورفني بانتخاب رئيس دانشگاه در كميسيون ضرورت دارد0
ج -آگهي مناقصه
ماده 6-آگهي مناقصه از يك تا سه نوبت باقتضاي اهميت معامله به تشخيص كميسيون معاملات حداقل در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار منتشر ميگردد0
تبصره 1-در مواردي كه كميسيون معاملات لازم تشخيص دهد ميتوانداز ساير وسائل و طرق ارتباط جمعي ازقبيل پخش آگهي درراديووتلويزيون و يا ارسال آگهي براي اشخاص ذيربط استفاده نمايد0
تبصره 2-اگر به تشخيص كميسيون معاملات موضوع معامله ايجاب كندكه علاوه بر انتشارآگهي در داخل كشورموضوع به اطلاع فروشندگان كالا يا انجام دهندگان كار در خارج از كشور هم برسد يك نسخه ازآگهي بايدبه وسيله وزارت امور خارجه به هريك از وزارتخانه هاي كشورهاي مربوط به وسيله وزارت امور خارجه به هريك از وزارتخانه هاي كشورهاي مربوط در تهران و يك نسخه هم به نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از طريق وزارت مذكور ارسال گردد0
ماده 7-در آگهي مناقصه بايد نكات زير ذكر گردد:
1-نوع و مقدار كلا و يا كار با ذكر مشخصات 0
2-مدت و محل و نحوه تحويل كالا يا انجام كار و تربيت عمل وميزان خسارت در مواردي كه طرف معامله در تحويل كالا و يا انجام كاركالا يا بعضا تاخير نمايد0
3-تصريح اينكه بهاي پيشنهادي بايد به مبلغ مشخص يا براساس درصد كسر يا اضافه نسبت به واحد بهاي اعلام تعيين و در پاكت لاك و مهر شده تسليم شود0
4-مدت قبول پيشنهادات 0
5-محل تسليم پيشنهادات 0
6-ميزان سپرده شركت در مناقصه بطور مقطوع كه بايد بصورت نقدبه حساب سپرده دانشگاه در بانك تحويل و رسيدآن بضميمه پيشنهادتسليم گردد اين سپرده به تشخيص دانشگاه ممكن است بصورت ضمانتنامه معتبر بانكي اخذ شود0
7-ميزان تضمين حسن انجام معامله و ترتيب دريافت و استرداد آن در صورتيكه موضوع معامله كالا باشد،ممكن ايت به ميزان تضمين حسن انجام معامله از كالاي مورد معامله در يافت شود و دراينصورت بايد موضوع در آكهي قيد گردد0
8-حداكثر مدتي كه براي بررسي پيشنهادها و تشخيص حائزحداقل وابلاغ به برنده مناقصه ضرورت دارد0
9-روز و ساعت و محل قرائت پيشنهادها و همچنين مجاز بودن حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنها در كميسيون مناقصه 0
10-ميزان پيش پرداخت در صورتيكه به تشخيص دانشگاه پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد و ترتيب پرداخت و واريز آن 0
11-محل توزيع يا فروش نقشه هاو برگ شرايط و مشخصات درصورت لزوم
12-محل توزيع نمونه هاي ضمانتنامه و قرارداد،اگر تهيه آن لازم باشدكه در اينصورت ضمانتنامه عينامطابق نمونه بايد تنظيم ونمونه قراردادنيز با قيد اينكه مورد قبول است بايد امضاء پيشنهادشود
13-تصريح اينكه شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد بمنزله قبول اختيارات و تكاليف دانشگاه موضوع ماده 10اين آئيينامه ميباشد0
ماده 8-كميسيون معاملات در صورتيكه ذكر شرايط خاصي را علاوه بر آنچه در موارد 7و9ذكر شده است لازم تشخيص دهد مشروط بر اينكه با قوانين و مفاد اين آئيننامه مغاير نباشد،ميتواند در متن آگهي يا در نقشه هاوبرگ شرايط و مشخصات درج نمايد،بطوريكه عموم داوطلبان قبل از تسليم پيشنهاد از مفادآن اطلاع حاصل كنند ولي منظورداشتن امتيازات جديد براي برنده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد بهرعنوان ممنوع ميباشد0
ماده 9-در صورتيكه شرايط مناقصه كه طبق مواد 6و7 بايد درآگهي ذكر شودمفصل باشد،و درج آن در روزنامه مستلزم هزينه زياد گرددممكن است نوع كالا يا كار مورد معامله و مقدار آن در آگهي درج شودو تصريح گردد كه نقشه ها و برگ شرايط و مشخصات معامله در محل معين موجود است و پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از آنرا دريافت و با قيد قبولي امضاء كرده و به پيشنهادهاي خود ضميمه وتسليم نمايند ماده 10-كميسيون معاملات در خصوص اتخاذ تصميم در موردپيشنهادهاي واصله و انعقاد قرارداد داراي تكاليف و اختيارات زير ميباشد:
1-دانشگاه موظف است سپرده شركت در مناقصه برنده مناقصه را در صورتيكه حاضر به انجام معامله نشود همچنين سپرده نفر دوم را در صورتيكه بر اساس تبصره 1ماده 20براي انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نمايد،ضبط كند0
2-دانشگاه اختيار دارد مقدار كالا يا كار مورد معامله را تابيست و پنج در صد افزايش يا كاهش دهد براينكه محاسبات فني نسبت باين افزايش كاهش متناسبا رعايت و تطبيق گردد0
3- كميسيون مجاز نيست به پيشنهادات مبهم و مشروط بدون سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر درآگهي برسد،ترتيب اثرده
4-كميسيون در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار است0
5-هزينه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي برنده مناقصه خواهد بود0
6-دانشگاه موظف است هر گونه ماليات ،عوارض و يا ساير كسورات قانوني كه بابت معامله به طرف قرارداد تعلق گيرداز بهاي كاركرد يا كالاي تحويلي در موقع پرداخت مطالبات او كسر كند0
ماده 11-كميسيون معاملات موظف برعايت نكات زير ميباشد:
1-مدت قبول پيشنهادها در مورد آگهي هائي كه در داخل كشور منتشر ميشود از تاريخ اولين نوبت انتشار از ده روز و درمورد آگهي هائي كه در خارج از كشور طبق تبصره 2 ماده 6منتشر ميشود از60روزنبايد كمتر باشد0
2-در صورتيكه به تشخيص كميسيون معاملات ،نوع معامله ايجاب كندكه نقشه يا برگ شرايط ومشخصات نمونه هاي ضمانتنامه و قراردادومدارك ديگري تهيه شود قبل از نشر آگهي بايد آنها را تهيه كند0
3-ميزان پيش پرداخت نبايد ازبيست و پنج در صد مبلغ معامله تجاوز و منحصرا در قبال ضمانتنامه بانكي معتبر پرداخت خواهد شد0
4-ميزان سپرده شركت در مناقصه باتوجه به موضوع و خصوصيات معاملات نبايداز پنج درصد مبلغ برآورد كمتر باشد ولي در صورتيكه ميزان سپرده بماخذ فوق از پانصدهزار ريال بيشتر شود، دانشگاه ميتواند ميزان سپرده رابه مبلغ متناسب كه از پانصد هزار ريال كمتر نباشد تقليل دهد
5-حداقل ميزان تضمين حسن انجام معامله كه بايد قبل از انعقاد قرارداداخذ شود در معاملاتي كه موضوع آن انجام امور ساختماني يا باربري يا فروش ماشين آلات باشد پنج درصدو در مورد ساير معاملات ده درصدمبلغ معامله ميباشدو بايد بصورت ضمانتنامه بانكي ،تحويل دانشگاه گردد يا وجه نقد بحساب سپرده بانكي دانشگاه گذاشته شود0 در مورد معاملات ساختماني و باربري علاوه بر پنج درصد مذكور در دانشگاه بايد از هر پرداخت معادل ده درصد كسرو بحساب سپرده ثابت تضمين حسن انجام معامله منظور كند0
د-دعوتنامه مناقصه محدود
ماده 12-دعوتنامه شركت در مناقصه محدود براي اشخاصي ارسال ميشود كه صلاحيت آنها جهت شركت در معامله مورد نظرقبلاتوسط مراجع ذيصلاح تشخيص داده شده و نام آنها در فهرست واجدين صلاحيت درج شده باشد
ماده 13-دعوتنامه شركت در مناقصه محدود بايد براي كليه اشخاصي كه نام آنها در فهرست رسمي واجدين صلاحيت براي معامله موردنظر(موضوع مواد16و17 آئيننامه معاملات دولتي )مندرج است ارسال گردد0 مگر آنكه در فهرست مزبور حداكثر معاملاتي كه در زمان واحدميتوان به يك شخص واگذار كرد پيش بيني شده كه در اينصورت از اشخاصي كه معاملات واگذاري به آنها از نصاب مذكور تجاوز كرده باشددعوت به عمل نخواهد آمد0
ماده 14-مقررات مربوط به مناقصه عمومي درصورتيكه با مقررات مناقصه محدود نيز لازم الرعايه است 0
ماده 15-در صورتيكه در مدت مقرر پيشنهادي نرسيده باشد كميسيون معاملات ميتواند مناقصه را تجديد يا موضوع را براي اتخاذ تصميم لازم به رئيس دانشگاه گزارش نمايد0
ماده 16-در صورتيكه مقررپيشنهاد رسيده باشد كميسيون تشكيل ميشود و پيشنهادهاي رسيده را ،اعم از اينكه يك يا بيشتر باشد مفتوح و رسيدگي و بشرح زير اتخاذ تصميم خواهد نمود:در صورتيكه به نظر كميسيون معاملات كمترين بهاي پيشنهاد شده (يا بهاي پيشنهاد شده در موردي كه فقط يك پيشنهادرسيده باشد)عادلا باشدكميسيون پيشنهاد دهنده را به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد نمودودر غيراينصورت ميتواند اظهار نظر كندكه مناقصه تجديد يا حداقل ازسه نفراستعلام بها شود و نتيجه آن در كميسيون مطرح گردد در صورتيكه حداقل بهاي بدست آمده در استعلام بهاكمتراز حداقل بهاي پيشنهاد شده درمناقصه باشد كميسيون پيشنهاددهنده حداقل بها در استعلام بهاراحائزحداقل اعلام ميكند،مگر اينكه تفاوت اين دو بها كمتر از پنج درصد باشد كه در اينصورت اگر پيشنهاددهنده حداقل در مناقصه حاضر باشد به حداقل بهاي بدست آمده در استعلام معامله را انجام دهد بعنوان برنده مناقصه اعلام خواهد شد،و در صورتيكه حداقل بهاي بدست آمده در استعلام برابر يا بيشتر از حداقل بهاي پيشنهاد شده در مناقصه باشد يا دراستعلام بها كسي داوطلب مناقصه نباشدياتعداد داوطلبان كمتراز سه نفرباشدكميسيون ميتواند پيشنهاد دهنده در مناقصه را بعنوان برنده مناقصه اعلام كند يا راي به تجديد مناقصه دهد0
تبصره 1-كميسيون معاملات در موارديكه ميسر تشخيص دهد بايد قبل از روز افتتاح پيشنهادات شاخص قيمتهاي مربوط به موردمناقصه را به وسايل مقتضي و مطمئن به طور محرمانه تهيه نموده و در پاكت لاك و مهر شده در كميسيون نگهداري نمايد تا در روز افتتاح پيشنهادات پس از قرائت پيشنهادات واصله مورد استفاده و اتخاذتصميم كميسيون معاملات قرارگيرد0
تبصره 2-در موارديكه كميسيون معاملات راي به تجديد مناقصه دهد گزارش موضوع براي اتخاذ تصميم به رئيس دانشگاه تسليم خواهد شد
ماده 17-در موارديكه موضوع مناقصه چند نوع كالا يا كار باشدهرگاه در شرايط مناقصه اختيار تفكيك مورد معامله براي دانشگاه پيش بيني نشده باشدكميسيون معاملات ميتواند شخصي كه بهاي پيشنهادي او در مجموع كمتر است برنده اعلام كند0
ه -اجراي نظر كميسيون معاملات
ماده 18-در صورتيكه كميسيون معاملات برنده مناقصه را اعلام كند دانشگاه بايد نتيجه را حداكثر ظرف مدت مقرر در آگهي به برنده مناقصه ابلاغ كند كه براي انجام معامله مراجعه كند0
تبصره -احكام ابلاغ مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم در موردابلاغ نتيجه مناقصه مجري خواهد بود0
ماده 19-در موارديكه كميسيون معاملات برنده مناقصه را اعلام كرده باشد سپرده او وشخصي كه بهاي پيشنهادي او در مرتبه دوم قراردارد (مگر اينكه رجوع به او طبق تبصره يك ماده 20 ميسرنباشد)نگاهداري و سپرده سايرپيشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد0
ماده 20-در صورتيكه برنده مناقصه از تاريخ ابلاغ نتيجه مناقصه ظرف مدت 7روز باستثناي ايام تعطيل نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نكند و يا براي انجام معامله حاضر نشود سپرده شركت در مناقصه اوظبط ميشود و مراتب به شخصي كه پيشنهاد او در مرتبه دوم قرارداد با رعايت مفاد تبصره اين ابلاغ ميگردد0اگر او هم از تاريخ ابلاغ نتيجه مناقصه ظرف مدت 7 روز باستثناي ايام تعطيل نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نكند يابراي انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط مي شودو دراين صورت موضوع براي اتخاذ به رئيس دانشگاه گزارش ميگردد0
تبصره 1-به شخصي كه بهاي پيشنهادي او در مرتبه دوم قراردادبشرطي ابلاغ مي شود كه تفاوت ميشود كه تفاوت بهاي پيشنهادي با برنده مناقصه از مبلغ سپرده بيشتر نباشددر غيراينصورت رجوع به اوممنوع است 0
تبصره 2-مدت 7روز مقرر در اين ماده درمورد معاملاتيكه طرف معامله در خارج از كشور اقامت دارد ممكن است حداكثر تا يك ماه تعيين شودمشروط بر اينكه درآگهي مناقصه يا برگ شرايط آن ذكر شده باشد
ماده 21-ماموران مسئول در دانشگاه موظفند با توجه به مدت مقرردر آگهي يا دعوتنامه مناقصه براي ابلاغ نتيجه مناقصه به برنده بنحوي اقدام نمايندكه بعلت انقضاي مدت خسارتي متوجه دانشگاه نشود در غير اينصورت تحت تعقيب قرار خواهند گرفت 0
ماده 22-در صورتيكه حائز حداقل بها بيش از يك نفر باشد (چندنفر از حائزين حداقل قيمت مساوي پيشنهاد كرده باشند)و نسبت به انجام معامله با يكي از آنها در مهلتي كه كميسيون تعيين خواهد كردبين آنهاتوافق نشود حق تقدم با برنده اي خواهد بود كه در محل انجام كار سكونت دارد0در صورتي كه سايرين نيز واجد اين شرايط باشند، كميسيون معاملات برنده مناقصه را بهر طريقي كه صلاح بداند تعيين خواهد كرد0
و-انعقاد قرارداد
ماده 23-در مورد معاملاتي كه تحويل مورد معامله ظرف مدت 7روزميسر نباشدانعقاد قراردادالزامي است 0
ماده 24-در قراردادنكات زيربايد قيدگردد:
1-نام متعاملين
2-نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آنها0
3-مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله
4-ترتيب عمل و ميزان خسارت در موارديكه طرف معامله دانشگاه در انجام تعهدات جزئا و يا كلا تاخير نمايد0
5-الزام تحويل كالا طبق نمونه ممهور در صورتيكه تهيه نمونه لازم باشد بايد نمونه كالا با مهر طرفين معمله ممهور و نزد دانشگاه نگاهداري شود0
6-اقرار طرف معامله به اينكه از مشخصات كالا يا كار مورد معامله و مقتضيان محل تحويل كالا يا انجام كار اطلاع كامل دارد0
7-اختيار دانشگاه نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قراردادتا ميزان 25%مقدار مندرج در قرارداد0
8-بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن ،در موارديكه انجام كار بر اساس واحد بها باشد،برآورد و در قراردادذكر ميشودولي بهاي كارهاي انجام يافته براساس واحدهاي بها احتساب وپرداخت خواهدشد
9-مبلغ پيش پرداخت و ترتيب واريزآن در صورتيكه در شرايط مناقصه ذكرشده باشد0
10-ميزان تضمين حسن انجام معامله ونحوه وصول اقساط درمواردمختلف و ترتيب استردادآن براساس شرايط مناقصه 0
11-مدت فاصله زماني بين تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به ساختمان وراهسازي و نظايرآن براساس شرايط مناقصه 0
12-اقرار بعدم شمول ممنوعيت قانون راجع به منع مداخله وزراء، نمايندگان مجلس و كاركنان دولت در معاملات دولتي و كشوري ،مصوب دي ماه 01337
13-ساير تعهدات ذكر شده در شرايط مناقصه 0
14-ساير شرايطي كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد مشروط بر آنكه متمن امتيازاتي علاوه بر آنچه در شرايط مناقصه ذكر شده براي برنده مناقصه نباشد0
ماده 25-امور مالي دانشگاه از لحاظ مسئول اجراي صحيح مقررات مربوط به تنظيم و انتشار آگهي مناقصه (مناقصه عمومي )و دعوتنامه (مناقصه محدود)و تشكيل كميسيون معاملات واجراي نظركميسيون معاملات وتنظيم قرارداد ميباشد0
ز-ترتيب تحويل كالا يا خدمت
ماده 26-تحويل مورد معامله بشرح زير بايد انجام شود: الف -در مورد معاملات جزئي به وسيله ومسئوليت انباردار وياتحويل گيرنده كار برحسب مورد0
ب -در مورد معاملات متوسط به وسيله ومسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده و نماينده قسمت تقاضاكننده 0
ج -در مورد معاملات ،باستثناي امور ساختماني و ساير امور فني ، به وسيله و مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده كارونماينده قسمت تقاضا كننده و نماينده ديگري كه ازطرف رئيس دانشگاه تعيين خواهد شد،در مورد تحويل گرفتن دارو و مواد شيميائي براي بيمارستانها، حضور بازبين داروئي كه از طرف رئيس واحد تعيين خواهد شد ضروري است 0
بطور كلي در مورد امور فني ،يك يا دو نفر متخصص فني حسب موردبه انتخاب رئيس دانشگاه شركت خواهند كرد0
تبصره -تحويل مورد معامله در موارد در بند ب و ج اين ماده با تنظيم صورتمجلس بايد انجام شود و پس از اينكه مسلم شدكالا ياكار داراي تمام مشخصات لازم ميباشدمراتب و مقدار آن در صورتمجلس ذكر و ازطرف مسئولان مربوط با ذكر نام و نام خانوادگي و سمت و تاريخ بايدامضاء شود0در مورد بندالف گواهي تطبيق مشخصات و مقدار كالا يا كاربعهده انبار يا تحويل گيرنده ميباشد0
تبصره 2-درموارديكه تشخيص مشخصات مورد معامله محتاج بصيرت و تخصص باشد،نماينده دانشگاه ازبين كساني بايدانتخاب شود كه داراي اطلاعات كافي در اين خصوص باشد و اين مسئوليت را بر عهده خواهد داشت 0
تبصره 3-در مورد امورساختماني و راهسازي كميسيوني مركب ازنماينده رئيس دانشگاه ،مديرامورمالي ،رئيس يا نماينده دفترفني ،نماينده مهندسين مشاور و نماينده پيمانكار تشكيل و نسبت به تحويل موقت يا قطعي اقدام خواهند كرد0
ماده 27-براي كالاهاي تحويل شده در تمام موارد بايد قبض انبار كه داراي شماره مسلسل باشد صادر گرددو به امضاءانباردار يبرسدو در واردات دفتر انبارثبت و شماره ثبت دفتر انبار در روي قبض ذكر گردد0
تبصره -در موارديكه كالا در خارج از انبارتحويل ميگردد وبانبار وارد نميشود با درنظرگرفتن مفاد ماده 26و تبصره هاي آن حسب مورد اقدام خواهد شد و تحويل گيرنده كالا بجاي انباردارتكاليف مربوطه را انجام خواهد دادو صورتمجلس مربوط حسب مورد ميتواند بجاي قبض انبار وحواله انبار قرارگيرد0
ماده 28-در صورتيكه در شرايط معامله براي تحويل مورد معامله علاوه بر آنچه در موارد26و27تعيين شده تكاليف ديگري نيز پيش بيني شده باشد بايداجرا شود0
ماده 29-در موارديكه بين مسئولان تحويل مورد معامله در بندهاي ب و ج ماده 26از لحاظ مشخصات و سايرمسائل مربوط به كار و ياكالاهائي كه بايد تحويل گرفته شوداختلاف نظر باشد،هريك ازمسئولان مذكورنظر خود را در صورتمجلس قيد خواهند كرد0در اين نحوه انجام تحويل مورد معامله از طرف رئيس دانشگاه تعيين خواهد شد0
ح -مزايده
ماده 30-در مورد معاملات جزئي مامور فروش مكلف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقيق و حصول اطلاع كامل از بهابا رعايت صرفه دانشگاه معامله را انجام دهد،و سند مربوطه رابا تعهداينكه معامله با بيشترين بهاي ممكن انجام شده است و با ذكر نام و نام خانوادگي و سمت و تاريخ ،امضاء كند0
ماده 31-در مورد معاملات متوسط،حراج بشرح زيرانجام خواهدشد:
1-اطلاعات كلي در موردنوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روزو ساعت و محل حراج و ساير شرايطي كه لازم باشد بايد با آگهي در روزنامه يا به وسايل ديگر باطلاع عموم برسد0
2-مورد معامله بايد قبلا به وسيله كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي شود و حراج ازبهاي تعيين شده شروع گردد و به خريداري كه بالاترين بها را پيشنهاد كند واگذار شود و اگر حداقل به قيمت ارزيابي شده داوطلب پيدا نشود مجددا بايد ارزيابي شود0
ماده 32-در مورد معاملات عمده انتشار آگهي مزايده بشرح زير بعمل ميايد:
1-مورد معامله بايد قبلا به وسيله كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي و نتيجه ارزيابي بطور محرمانه دراختياركميسيون معاملات قرارگيرد و در صورتيكه بالاترين پيشنهاد رسيده كمتراز رقم ارزيابي كارشناس باشد بايد به تشخيص كميسيون معاملات به تجديدآگهي مزايده ياتجديد ارزيابي نمود0
2-آگهي مزايده -شرايطي كه طبق اين آئيننامه براي آگهي مناقصه پيش بيني شده در صورتيكه با عمل مزايده منطبق باشد بايد رعايت نمود0
3-مقرراتيكه دراين آئين نامه درمورد ترتيب تشكيل كميسيون معاملات و اتخاذ تصميم در كميسيون مذكور و اجراي تصميم كميسيون وانعقاد قراردادو تحويل مورد معامله معين شده در صورتيكه با عمل مزايده منطبق باشد بايد اجراء شود0
ماده 33-پرداخت ماليات و كليه كسورات قانوني ناشي از مزايده بعهده خريدار ميباشد0
ط -امور متفرقه
ماده 34-دريافت ضمانتنامه بانكي يااسنادخزانه يااوراق قرضه دولتي بعنوان سپرده شركت در مناقصه يا تضمين حسن انجام معالمه بلامانع ميباشد و در هر صورت به تشخيص دانشگاه هرموقع قابل تبديل به يكديگر ميباشد0
ماده 35-دانشگاه ميتواند اموال و لوازم مازاد براحتياج و اثاث فرسوده خود را به موسسات دولتي بنحو مقتضي اهداء و يابه فروش برساند0
ماده 36-رئيس دانشگاه ميتواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را كه در اين آئين نامه مندرج است بهريك ازكاركنان دانشگاه كه مصلحت ايجاب نمايد تفويض كند0اين تفويض اختياررافع مسئوليت رئيس دانشگاه نخواهد بود0
ماده 37-در كليه موارديكه در اين آئين نامه ترتيب خاصي پيش بيني نشده باشد براساس قوانين عمومي دولت عمل خواهدشد0
نخست وزير-ميرحسين موسوي

11507 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1363/06/08 :تاريخ ابلاغ 1363/05/10 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران