انتخاب ناظر در كميسيون حفاظت و توسعه صنايع ايران


شماره 42130 27/5/1363

وزارت صنايع
تصوير نامه شماره 323-ق مورخ 16/5/1363مجلس شوراي اسلامي در خصوص انتخاب آقاي حسين هاشميان به عنوان ناظر در كميسيون حفاظت و توسعه صنايع ايران موضوع قانون حفاظت و توسعه صنايه ايران مصوب شوراي انقلاب جهت اطلاع و اقدام به پيوست ارسال مي گردد 0
نخست وزير -ميرحسين موسوي

جناب آقاي مير حسين موسوي
نخست وزير محترم
در اجراي بند ب ماده 1 و ماده 2 قانون حفاظت و توسع صنايع ايران مصوب 10/4/1358آقاي حسين هاشميان در جلسه مورخ 13/4/1363 مجللس شوراي اسلامي ، به عنوان ناظر در كميسيون حفاظت و توسعه صنايع ايران انتخاب شده اند كه بدين وسيله معرفي ميگردد0
رئيس مجلس شوراي اسلامي -اكبرهاشمي

11507 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1363/06/08 :تاريخ ابلاغ 1363/04/13 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت صنايع
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران