قانون موارد معافيت بند 2 تبصره 85 قانون بودجه سال 1362


ماده واحده - موارد معافيت بند2 تبصره 85 قانون بودجه سال 1362 بشرح زير بوده وازپرداخت تمام بها و هزينه صدورگذرنامه عادي واسناد در حكم گذرنامه معاف مي باشند0
1 - دانشجو كه طبق ضوابط وزارت فرهنگ وآموزش عالي به خارج ازكشور جهت تحصيل اعزام ميشوند و همچنين همسر و فرزندان آنها
خدمه پروازي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در انجام وظايف محوله 0
3 - كاركنان و خدمه كشتيهاي نيروي دريايي جمهوري اسلامي ايران كشتيراني جمهوري اسلامي ايران شركت ملي نفتكش وابسته به وزارت نفت و همچنين خدمه قطارهاي راه آهن جمهوري اسلامي ايران كه به خارج از كشور اعزام مي شوند0
4 - معلميني كه براي تدريس درمدارس ايراني به خارج ازكشوراعزام ميشوند وهمچنين همسروفرزندان آنها0
5 - كارآموزاني كه بامعرفي وزارت كار و امور اجتمايي بمنظوركارورزي به خارج ازكشوراعزام مي شوند0
تبصره - در صورت منتفي شدن مواردمعافيت دربندهاي فوق ذينفع مي تواند باپرداخت كليه هزينه هاي متعلقه درخواست اصلاح گذرنامه واستفاده ازآنرادربقيه مدت بنمايد0
6-صدورگذرنامه جمعي درصورتيكه بمنظورانجام ماموريت به خرج سازمانهاي دولتي ياجمعيت هلال احمرباشد0
تبصره -براي صدورگذرنامه جمعي درغيرصورت مذكوردربند6علاوه برهزينه صدوريك گذرنامه ازهرنفرده درصدهزينه صدور اخذ خواهدشد0
7-صدور هرگونه برگ گذر بيگانگان 0
8-در صورت پرشدن صفحات گذرنامه چنانچه حداقل دوسال بيشتر از اعتبار كل گذرنامه باقي باشد0
9-برگ بازگشت موضوع ماده 20 قانون گذرنامه 0
10-صدور پروانه گذركه بموجب قراردادهاي دو جانبه كشورهاي همجوار وسيله مرزباني صادر ميگردد0
قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه روزيكشنبه دوم ارديبهشت ماه يكهزاروسيصدوشصت وسه مجلس شوراي اسلامي تصويب ودرتاريخ 11/2/63به تائيدشوراي محترم نگهبان رسيده است 0
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبرهاشمي

11438 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1363/03/16 :تاريخ ابلاغ 1363/02/02 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران