آئين نامه مالي شركت انتشارات علمي وفرهنگي


شماره 42774 25/9/1363

وزارت فرهنگ وآموزش عالي
هيات وزيران درجلسه مورخ 7/9/1363بنا به پيشنهادشماره 22641/و مورخ 23/5/1363وزارت آموزش عالي وبه استنادتبصره 1قانون تبديل مركز انتشارات علمي وفرهنگي ازصورت مركز وابسته به شركت دولتي وابسته ،مصوب 29/1/1363مجلس شوراي اسلامي ،آئيننامه مالي شركت انتشارات علمي وفرهنگي راد34ماده ويك تبصره بشرح زيرتصويب نمودند:

فصل اول -تعاريف وكليات
ماده 1-بودجه شركت برنامه مالي شركت كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدهزينه هابراي انجام عمليات وفعاليتهاواجراي طرحهائي است كه دربرنامه شركت پيش بيني شده ونيل به هدفهاي شركت رادرظرف سال مالي امكان پذيرميسازد0
ماده 2-سال اول فروردين هرسال شروع ودراخرين روزاسفندهمان سال پايان ميابد.به استثناي سال اول كه تاريخ شروع آن تاريخ تشكيل شركت ميباشد0
ماده 3-اعتبار-عبارت ازمبلاغي است كه براي مصرف يا مصارف معين دربودجه شركت به تصويب ميرسد0
ماده 4-درآمد-عبارت از وجوهي است كه طبق مقررات مربوط درازاي انجام خدمت يانشريات فروخته شده وسايرمنابع حاصل ميگردد0
ماده 5-تشخيص -عبارت است ازتعيين وانتخاب كالاوخدمات وسايرپرداختها كه تحصيل ياانجام انهابراي نيل به هدفهاي شركت ضرورري است 0
ماده 6-تامين اعتبارعبارت است ازتخصيص تمام ياقسمتي ازاعتبار براي هزينه معين 0
ماده 7-تعهدعبارت الزاماتي است برذمه شركت ناشي از:
الف -تحويل كالايا انجام دادن خدمت 0
ب -اجراي قراردادهائي كه بارعايت قوانين ومقررات منعقدميشود0
ج -اجراي احكام صادره از مراجع قانوني وذيصلاحيت 0
ماده 8-تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي فابل پرداخت بموجب اسنادمثبته 0
ماده 9-دستورپرداخت -سندي است كه وسيله مديرعامل يامقدمات مجاز ازطرف اوبراي پرداخت ازمحل اعتبارات مربوط بعهده حسابداري در وجه ذينفع صادرميشود0
ماده 10-تقاضاي انتقال وجه -سندي است كه درآن مقامات مجازشركت درخواست مينمايندوجه لازم از حساب درآمدشركت وسيله خزانه به بستانكارجاري شركت دربانك مركزي ايران منظورشود0
ماده 11-هزينه عبارت است ازپرداختهائي كه درقبال انجام تعهد يا هرعنوان ديگري دربودجه شركت منظورشده است به ذينفع صورت ميگيرد
ماده 12-تنخواهگردان پرداخت عبارت از وجهي است كه از طرف شركت براي انجام پاره اي هزينه هاي جزئي دراختياركارپردازياجمعدار قرارميگيردتا به تدريج كه هزينه هاي مربوط انجام ميشودراتحويل ومجدداوجه دريافت دارد0
ماده 13-جمعدارمستخمي ميباشدكه مسئوليت تحويل ونگاهداري وجه و سپرده ها واوراق بهادارواموال شركت رابعهده دارد0
ماده 14-پيش پرداخت -عبارت از پرداختي است اعتبارات مربوط طبق احكام ومقررات وقراردادهاپيش ازانجام تعهدصورت ميگيرد0
ماده 15-علي الحساب -عبارت ازپرداختي است كه بمنظوراداي قسمتي از تعهدصورت ميگيرد0
فصل دوم -تهيه وتصويب بودجه
ماده 16-شركت مكلف است تاشهريورماه هرسال بودجه سال مالي بعدرا تهيه وبا رعايت ماده 28قانون محاسبات عمومي به مجمع عمومي شركت پيشنهادنمايد0
گزارش توجيهي بودجه بايدحاكي از نكات زيرباشد:
1-چگونگي اجراي برنامه هاوعمليات درسال قبل وسال جاري وبرنامه خط مشي سال آتي
2-تجزيه وتحليل منابع درآمدهاوتامين وبرآوردهزينه ها0
3-هرنوع اطلاع ديگري كه ضروري تشخيص داده شود0
ماده 17-بودجه سالانه شركت براساس درامدهاودريافتي ازسايرمنابع تامين اعتباربارعايت طبقه بنديهاي متداول تنظيم بودجه شركتهاي دولتي تهيه وپس از تصويب مجمع عمومي به مرحله اجراءگذارده ميشود
ماده 18-كاهش يا افزايش اعتبارهريك از موادهزينه يافعاليتهابا برنامه هاي بودجه مصوب شركت تاميزان ده درصدبادستورمديرعامل و زائدبرآن تا بيست درصدبا تصويب مجمع عمومي مجاز است مشروط بر اينكه درجمع اعتباربودجه مصوب تغييري حاصل مشود0
فصل سوم -اجراي بودجه
بنداول درآمد
ماده 19-وجوهي كه شركت بعنوان درآمودريافت ميداردبه حسابي كه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طرف خزانه افتتاح ميگردد، واريزميگردد0
ماده 20-وجوهي كه وسيله شركت به عنوان سپرده يا وجه الضمان يا وثيقه ويانظايرانهادريافت ميشود،بايدبحساب سپرده شركت كه بوسيله خزانه دربانك مركزي افتتاح ميشودتحويل شود.رداين وجوه طبق مقررات مربوط به خودبعمل ميايد0
ماده 21-وجوهي كه از بابت درآمدزائدميزان وصول شوداعم ازاينكه اين دريافتي اضافي اشتباه پرداخت كننده ياواحدوصول كننده ياعدم انطباق مبلغ وصولي با موردباشدويا اينكه تحقق اضافه دريافتي بر اثررسيدگي شركت يا واحدذيربط يا مقامات قضائي حاصل شودبايداز درآمد جاري شركت با اجازه مديرعامل يا مقام مجازازطرف اوبه ذينفع مستردميشود0
بنددوم -هزينه
ماده 22-وجوداعتباردربودجه شركت بخودي خودبراي اشخاص اعم ازحقيقي يا حقوقي ايجادحق نميكندواستفاده از اعتبارات بايدرعايت مقررات مربوط بعمل آيد0
ماده 23-هزينه هاوسايرپرداختهاي شركت پس از طي مراحل تشخيص تامين اعتبار،تعهدوتسجيل با صدور دستورپرداخت تاديه خواهدشد0 تبصره -مسئوليت تشخيص وتعهدوتسجيل بعده مديرعامل ويامقام مجاز ازطرف اوومسئوليت تامين اعتبارازوظايف حسابداري شركت ميباشد0
ماده 24-تعهدات شركن تاآخرسال مالي ازاعتبارمصوب همان سال قابل پرداخت است وتعهداتي كه تااخرسال پرداخت نشده باشدبه حساب ذيربط منظورودرحساب تعهدات پرداختي يا حساب مربوط نگاهداري ميشودواز آن محل پرداخت ميگردد0
ماده 25-درمواردي كه لازم است قبل از انجام تعهدوجهي پرداخت شود ويادرمواردي كه تهيهه لاسناد قبل از پرداخت ميسرنباسد يادستور كتبي مديرعامل يامقام مجازازطرف اومبالغ لازم بعنوان پيش پرداخت ياعلي الحسلب تاديه ميگرددتاپس از تهيه يا تكميل اسنادمثبته به حساب قطعي منظوروواريزميگردد.نوع اينگونه هزينه ها ونحوه عمل و شرايط ان بشرح زيراست :
1-پيش پرداخت درمواردزيرودرحدوداعتبارات مصوب قابل پرداخت :
الف -وجوه مربوط به هزينه ماكوريت موقت برطبق احكام صادره و براي مدتي كه دراحكام ذكرشده است 0
ب -وجوهي كه برطبق قراردادهاي منعقدبعنوان پيش پرداخت بايدتاديه گردد0
ج -وجوهي كه بابت افتتاح اعتباراسنادي براي خريدهاي خارج ازكشور وهزينه هاي متعلق پرداخت ميشود0
د-مساعده ومزاياي مستخدمين 0
ه- حقوق ومزاياي ايام مرخصي استحقاقي درصورت نيازمبرم مستخدم حداكثربراي يكماه درهرسال 0
ماده 26-پيش پرداختهاي فوق بايدبشرح زيرواريزشود:
1-پيش پرداختهاتي موضوع بند(الف )حداكثرتاپانزده روزپس ازخاتمه ماموريت 0
2-پيش پرداختهاي موضوع بند(ب )به ترتيبي كه درقراردادذكرشده است
3-پيش پرداختهاي موضوع بند(ج )پس از تحويل كالايا انجام كار
4-پيش پرداختهاي موضوع بندهاي (د)و(ه )درموقع پرداخت قطعي 0
ماده 27-درصورتيكه پيش پرداخت درموعدمقرردرماده 26ازطرف گسرنده وجه واريزنشودمكلف است علاوه بركليه اقدامات لازم براي واريزآن از محل هرگونه وجهي كه بايدبه بدهكارپرداخت كندتامعادل پيش پرداخت واريزنمايد0
ماده 28-عمليات مالي ونگاهداري حسابهاي شركت طبق مقررات مندرج دراين آئيننامه ونجوه تنظيم دعاتروحسابهاي شركت براساس قواعد حسابداري مترادف ومنطبق با حسابداري شركتهاي دولتي خواهدبود0
ماده 29-كليه عمليات مربوط به دريافتهاوپرداختهاوسايرعمليات حسابداري كه طبق اصول حسابداري وعرف دفترداري درپايان دوره مالي براي تنظيم حساب سودوزيان وترازنامه لازم است وهمچنين نحاسبات شركت براساس مدارك واسنادمربوط وبا صدوربرگ محاسباتي انجام ميشود0
فصل چهارم -مقررات عمومي
ماده 30-حقوقي كه براثرتخلف ازشرايط مندرج درقرارداهابراي شركت ايجادميشودجزدرمورداحكام قطعي دادگستري كه لازم الاجراءخواهدبود كلاوبعضاقابل بخشودن نيست مگراينكه بموجب پيشنهادمديرعامل وتصويب مجمع عمومي محرزشودكه تخلف ازشرط ناشي ازحوادث وياعلل وجهاتي بوده كه از اختيارطرف قراردادخارج بوده است 0
ماده 31-حسابهاي بانكي لازم براي شركت وواحاهاي تابع بنابه تشخيص شركت وازطريق خزانه نزدبانك مركزي وياملي ايران ويايكي ازبانكهاي دولتي به نمايندگي ازطرف بانك مركزي افتتاح ميشود0
ماده 32-تامين اعتبارضروري است وهرگاه براثرگواهي خلاف واقع مسئولين حسابداري ويادستورمقامات مجاز،ديني اضافه براعتبارات برذمه شركت ايجادشودمقام متخلفين طبق مقررات عمومي موردتعقيب قرارخواهدگرفت 0
ماده 33-هرگونه تغييرواصلاح دراين آئيننامه منوط به پيشنهادشركت وتصويب هيات وزيران خواهدبود0
ماده 34-ازجمعداران بايددرقبال ابوابجمعي كه دارندتضمين دريافت شود0
نحوه دريافت تضمين وميزان وشرايط ان وهمچنين ترتيب ابطال طبق مقررات موردعمل درموسسات دولتي خواهدبود0
ماده 35-اين مصوبه ازتاريخ تصويب لازم الاجراميباشد0
نخست وزير-ميرحسين موسوي

11603 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1363/10/05 :تاريخ ابلاغ 1363/09/07 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران