قانون راجع به خدمت يكماهه پزشكان ووابستگان حرفه پزشكي وپيراپزشكي


ماده واحده - تا زمانيكه جنگ جاري ادامه داردكليه پزشكان و وابستگان حرفه پزشكي ،پيراپزشكي كه بطورآزاديادر بخشهاي خصوصي كار ميكنند يا شاغل دروزارت بهداري ياسايروزارتخانه هاوسازمانها وشركتهاي دولتي يا موسساتي كه شمول قانون برآنهامستلزم ذكرنام است موظفند هرسال يكماه درمحلهائي كه وزارت بهداري معين مينمايد خدمت كنند.حقوق ومزايا وحق محروميت از مطب ودستمزدايام كار اضافي اين عده همطراز ومشاه حرف مربوط دروزارت بهداري تعيين و پرداخت خواهدشد0
تبصره 1-كليه وزارتخانه ها وسازمانها وشركتهاي دولتي وموسساتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است مكلفند دراجراي اين قانون باوزارت بهداري همكاري نمايند0
تبصره 2-آئيننامه اجرائي اين قانون وهمچنين آئين نامه همطرازي پزشمان ووابستگان به حرف پزشكي وپيراپزشكي كه درسايروزارتخانه ها وسازمانها وشركتهاي دولتي يا موسساتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكرنام است ويا بطورآزادويا دربخشهاي خصوصي اشتغال بكار دارندب وسيله كميسيوني مركب از سه نفرنماينده نظام پزشكي و سه نفر نماينده از وزارت بهداري ويكنفر نماينده از وزارت فرهنگ و آموزش عالي تهيه وپس از تصويب وزارت بهداري بموقع اجراءگذاشته ميشود0
تبصره 3-پزشكان ووابستگان حرفه پزشكي وپيراپزشكي درمواردزيراز انجام خدمات مزبورمعاف هستند0
الف -كساني كه بعلت بيماري تاييد شده توسط وزارت بهداري قادربه انجام اين خدمت نباشند0
ب -كساني كه بيش از55سال داشته باشند0
ج -زنان متاهل پزشك وپيراپزشك وحرف وابسته مگراينكه داوطلب باشند
د-پزشكان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تابع مقررات خودميباشند
تبصره 4-پزشكان متخلف طبق راي صادره محاكم انتظامي نظام پزشكي مادام كه خدمت مزبور راانجام نداده انداز اشتغال بكار پزشكي ممنوع ميباشندوكاركنان دولت وموسسات وابسته به دولت علاوه براين بعنوان تمرداداري طبق مقررات تحت پيگردقانوني قرارميگيرند. ضمنا متخلفين درمدت ممنوعيت از اشتغال بكار پزشكي حق خروج از كشورراندارند0
تبصره 5-وزارت بهداري ماموراجراي اين قانون ميباشد0
قانون فوق مشتمل برماده واحده وپنج تبصره درجلسه روزسه شنبه بيست ودوم آبانماه يكهزاروسيصدوشصت وسه با حضورشوراي محترم نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد0
رئيس مجلس شوراي اسلامي -اكبرهاشمي

11579 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1363/09/06 :تاريخ ابلاغ 1363/08/22 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران