قانون تبديل مركزانتشارات علمي وفرهنگي ازصورت مركزوابسته به شركت دولتي وابسته


شماره 2362 13/1363

وزارت فرهنگ وآموزش عالي
قانون تبديل مركزانتشارات علمي وفرهنگي ازصورت مركزوابسته به شركت دولتي وابسته كه درجلسه روزچهارشنبه بيست ونهم فروردين ماه يكهزاروسيصدوشصت وسه مجلس شوراي اسلامي تصويب شده ودرتاريخ 3/2/1363به تاييدشوراي نگهبان رسيده وطي نامه شماره 850/1مورخ 10/2/1363رياست جمهوري به نخست وزيري واصل گرديده است براي اجرا بپيوست ابلاغ مي گردد.
نخست وزير-ميرحسين موسوي

ماده واحد-به وزارت فرهنگ وآموزش عالي اجازه داده مي شودمركز انتشارات علمي وفرهنگي راازشكل مركزوابسته بصورت شركت دولتي وابسته اداره كند0
تبصره 1-وزارت فرهنگ وآموزش عالي موظف است حداكثرظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون اساسنامه وآئينامه سالي استخدامي ومعاملاتي شركت مذكورراباهمكاري وزارت اموراقتصادي ودارايي تهيه وبراي تصويب به هيت وزيران ارايه نمايد0
تبصره 2-شركت مذكورموظف است سفارشهاي وزارت فرهنگ وآموزش عالي و دانشگاههارادراولويت قراردهد0
تبصره 3-تاتصويب اساسنامه جديدشركت مذبوربااساسنامه فعلي اداره خواهدشد0
قانون فوق مشتمل برماده واحده وسه تبصره درجلسه روزچهارشنبه بيست و نهم فروردين ماه يكهزاروسيصدوشصت وسه مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاديخ 3/2/1363به تاييدشوراي نگهبان رسيده است 0
رييس مجلس شوراي اسلامي -اكبرهاشمي

11424 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1363/02/30 :تاريخ ابلاغ 1363/01/29 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران