تصويب نامه در خصوص تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379--مشاركت شركت فولاد مباركه در شركت فولاد آذربايجان از طريق خريد صددرصد سهام شركت فولاد خوزستان در شركت مزبور مجاز است


شماره 54702/ت 23968ه 1/12/1379

هيات وزيران در جلسه مورخ 30/11/1379 بنا به پيشنهاد شماره 10923/100 مورخ 11/10/1379 وزارت صنايع و معادن و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379 - تصويب نمود:
مشاركت شركت فولاد مباركه در شركت فولاد آذربايجان از طريق خريد صددرصد سهام شركت فولاد خوزستان در شركت مزبور مجاز است 0
معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي

16324 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1380/01/21 :تاريخ ابلاغ 1379/11/30 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران