مرجع رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ... از حيث تضييع حقوق استخدامي ديوان عدالت اداري است و صلاحيت ساير مراجع اختصاصي منتفي گرديده است .


تاريخ 17/2/70 شماره دادنامه 14 كلاسه پرونده 69/159

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
به صراحت بند3 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 رسيدگي به شكايات قضات ومشمولين قانون استخدام كشوري و سايرمستخدمين واحدها و موسسات مذكوردربنديك ومستخدمين موسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكرنام است اعم ازلشكري و كشوري ازحيث تضييع حقوق استخدامي درصلاحيت اختصاصي ديوان عدالت اداري قرارگرفته وبه موجب ماده 24 قانون مزبوركليه قوانين ومقررات مغاير با اين قانون ازتاريخ تشكيل ديوان منسوخ اعلام شده است در نتيجه جز مراجع حل اختلاف كارگر وكارفرما صلاحيت ساير مراجع اختصاصي اداري درزمينه رسيدگي به شكايات استخدامي مستخدمين دولت و از جمله هيئت رسيدگي به تخلفات كاركنان سازمان تامين اجتماعي موضوع ماده 36 آئين نامه استخدامي سازمان تامين اجتماعي مصوب 1348 منتفي گرديده است بنابراين دادنامه شماره 556 مورخ 5/9/69 شعبه نهم ديوان عدالت اداري درپرونده كلاسه 68/106 كه براين مبناصادرشده است موافق موازين قانوني تشخيص داده مي شود.اين راي به استنادقسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري درمواردمشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :سازمان تامين اجتماعي
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هشتم و نهم وچهاردهم ديوان عدالت اداري
مقدمه -الف - شعبه چهاردهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 62/91موضوع شكايت آقاي سيدمحمدميرصفائي بطرفيت :سازمان تامين اجتماعي بخواسته : ارتقاءگروه بشرح دادنامه شماره 35مورخ 31/5/62 چنين راي صادركرده است نظرباينكه سازمان مذكوردرلايحه جوابيه به صلاحيت ديوان ايراد و اظهار نموده به دستورماده 36 آئين نامه استخدامي سازمان بيمه هاي اجتماعي رسيدگي به موضوع بدوادرصلاحيت هيئت سه نفره مستقر در سازمان تامين اجتماعي است وضمن بيان مدافعاتي دراصل موضوع اضافه كرد برابرصورتجلسه مورخ 12/5 و15/5/62 شوراي انتصابات ارتقاء به رتبه 6 وي موافقت گرديدعليهذا قبل از رسيدگي وصدورراي وسيله هيئت سه نفره مقرردرماده مرقوم طرح شكايت درديوان مبناي قانوني نداشته و لهذا حكم به ردشكايت صادرمي گردد.
ب - شعبه هشتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/308 موضوع شكايت آقاي غلامرضاآذريان بطرفيت سازمان تامين اجتماعي بخواسته :حقوق تضييع شده اينجانب درحصوص ارتقاءرتبه درسازمان تامين اجتماعي بشرح دادنامه شماره 397-30/7/69 چنين راي صادرنموده است :باتوجه به ايراد سازمان طرف شكايت درموردانتخاب ديوان عدالت اداري بعنوان مرجع رسيدگي بدوي مستندابه ماده 36 آئين نامه استخدامي سازمان بيمه هاي اجتماعي محول ومقرر مي گردد.پرونده ازآماركسروبه مرجع يادشده ارسال شود.
ج - شعبه نهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/102 موضوع شكايت آقاي رجب محمددوجي بطرفيت :سازمان تامين اجتماعي بخواسته :پرداخت مزاياي سرپرستي رتبه 9بشرح دادنامه شماره 556 مورخ 5/9/69 چنين راي صادرنموده است :
اولا-باتشكيل ديوان عدالت اداري وتصريح قانونگذارمبني برتفويض صلاحيت اختصاصي به ديوان مزبوردرخصوص رسيدگي به شكايات مستخدمين دولت اعم ازكشوري ولشكري (به استثناءمشمولين قانون كار)ماده 36 آئيننامه استخدامي مستخدمين مربوطه منتفي است .
ثانيا- باعنايت به ماده 20 آئيننامه استخدامي سازمان تامين اجتماعي وتبصره ذيل آن انتصاب شاكي به سمت سرپرست شعبه تامين اجتماعي گنبدكاووس بدون ارتقاءبه رتبه 9 بر اساس ضوابط مربوطه مستلزم دريافت فوق العاده شغل به ميزان رتبه 9 از تاريخ 21/3/65 تاتاريخ 22/8/65 موافق مقررات نمي باشدوردمي شود.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 370 تا372
روزنامه رسمي شماره 13557-4/7/1370
1

14 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1370/07/04 :تاريخ ابلاغ 1370/02/17 :تاريخ تصويب
:موضوع ديوان عدالت اداري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران