آئين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري


شماره 4248/78/1 28/4/1378

حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي شوشتري
وزيرمحترم دادگستري
رياست محترم قوه قضائيه پس ازملاحظه نامه وآيين نامه شماره 7907/53 مورخ 25/3/78 وكلاي دادگستري پيشنهادي ازطرف معاونت محترم مرقوم فرمودند:
آيين نامه (تعرفه ) حق الوكاله وهزينه سفروكلاي دادگستري در17ماده تصويب مي شود. محمديزدي
عليهذا ضمن ابلاغ مراتب تصويرسوابق نيزجهت ملاحظه ارسال مقررفرمائيد پس از انتشارنسخه اي جهت ملاحظه ارسال دارند.
معاون اجرائي رئيس قوه قضائيه - محمدرضاعباسي فرد

بسمه تعالي
آيين نامه تعرفه حق الوكاله وهزينه سفروكلاي دادگستري
باتوجه به ماده 19 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري و پيشنهاد كانونهاي وكلاي دادگستري كشور ، آئين نامه حق الوكاله وهزينه سفر وكلا بشرح ذيل تصويب شد:
ماده 1-قراردادحق الوكاله طبق ماده 19 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال 1333، بين وكيل وموكل معتبراست . اعتبار قرارداد مذكور نسبت به محكوم عليه و شخص ثالث درصورتي است كه متجاوز از مبلغ مندرج دراين آيين نامه نباشد.
ماده 2- بمنظور تشخيص ماليات وسهم تعاون وتعيين حق الوكاله ، در صورتي كه قرارداد در بين نباشد ، و نيز در مورد محكوم عليه ،ميزان حق الوكاله طبق اين آيين نامه تعيين خواهدشد. درصورت اخير، چنانچه قرارداد بين محكوم له ووكيل اومبلغي كمترازمبلغ مندرج دراين آيين نامه را مقرردارد مبلغ مذكورملاك عمل خواهدبود.
تبصره -كليه دادگاههاي دادگستري ومراجع غيردادگستري ، درمواردي كه طبق قانون تكليف به تعيين حق الوكاله دارند، ميزان حق الوكاله بر اساس اين ماده محاسبه و درراي ذكرخواهندكرد.
ماده 3- دردعاوي مالي اعم ازمدني ياكيفري ،ميزان حق الوكاله در موردي كه حكم دادگاه بدوي ازحيث بهاي خواسته قطعي است ده درصد بعاي خواسته ودرموردي كه حكم ازحيث بهاي خواسته قطعي نيست به ترتيب ذيل تعيين مي شود:
الف :تا مبلغ سي ميليون ريال يازده درصدازبهاي خواسته .
ب: نسبت به مازادمبلغ سي ميليون ريال هفت درصدي ازبهاي خواسته .
ماده 4- شصت درصدحق الوكاله مقرردربندهاي الف وب ماده 2به مرحله نخستين وچهل درصدبقيه به مرحله تجديدنظرتعلق مي گيرد،حق الوكاله هرمرحله درآغزهمان مرحله به وكيل پرداخت مي گردد.
ماده 5-
الف - حق الوكاله دفاع ازدعاوي جلب ثالث ،تقابل ورودثالث واعتراض ثالث نصف ميزاني است كه دربندهاي الف وب ماده 2مقرراست ولي حق - الوكاله دعاوي ورودثالث ،جلب ثالث ،تقابل واعتراض ثالث مطابق تمام حق الوكاله مرحله اي است كه ثالث درآن مرحله واردياجلب شده يا دعوي تقابل مطرح ويابه راي صادره درآن مرحله اعتراض نموده است . ب-حق الوكاله حكم غيابي واعتراض به حكم مذكوربه ميزان مقرردر بندهاي الف وب ماده 2 است ،ليكن چنانچه به حكم غيابي اعتراض شوداز جهت تعقيب ودفاع ازدعوي ، حق الوكاله ديگري به وكيل محكوم له حكم غيابي تعلق نمي گيرد.
ج - حق الوكاله وكيل دردادسراها،نظيردادسراي نظامي ودادسراي ديوان عالي كشوروغيره نصف ميزان حق الوكاله مذكوردرماده 2است وچنانچه وكيل دعوي رادردادگاه نيزتعقيب كندعلاوه برمبلغ مذكور،حق الوكاله مرحله نخستين نيزطبق اين آيين نامه به وي تعلق مي گيرد. ماده 6-درمواردي كه دعوي به يكي ازنتايج ذيل منتهي شودحق الوكاله بع ترتيب زيرتعيين مي شود:
الف - براي قرارابطال دادخواست پيش ازپاسخ ودفاع ازدعوي ربع حق - الوكاله مرحله نخستين .
ب - براي قرارابطال دادخواست پس ازپاسخ ودفاع ازدعوي نصف حق الوكاله مرحله نخستين .
ج - براي قرارسقوط دعوي تجديدنظرقبل ازپاسخ ودفاع ازدعوي ربع حق الوكاله مرحله تجديدنظر.
د- براي قرارسقوط دعوي تجديدنظرپس ازپاسخ ودفاع ازدعوي نصف حق الوكاله مرحله تجديدنظر.
ه - براي قراررددعوي به علت قبول ايرادمرورزمان وقرارسقوط دعوي اعتراض برثبت وردتقاضاي اعاده دادرسي وقراررددعوي بعلت اعتبار امرمختومه ،تمام حق الوكاله اي كه براي حكم مقرر است .
و- براي سايرقرارهائي كه مستقلاقابل تجديدنظر است ميزان حق الوكاله نصف حق الوكاله آن مرحله مي باشدودرصورتي كه اين نوع قرارها فسخ ونقض شودحق الوكاله اي اضافه برآنچه براي رسيدگي ماهوي مقرر است براي رسيدگي پس ازفسخ ونقض تعلق نخواهدگرفت .
ماده 7- حق الوكاله رسيدگي بعدازنقض نصف حق الوكاله قبل ازنقض است .
ماده 8- دردعاوي كه تعيين بهاي خواسته قانونالازم نيست ازقبيل تخليه ملك ،تصرف عدواني وتقسيم وافرازوامثال آن ،ياخواسته مالي نيست مانندطلاق ،تمكين ،اصلاح شناسنامه ،مواردمربوط به امورحسبي ودر دعاوي كيفري ،دادگاه ميزان حق الوكاله وخسارات موردمطالبه ازطرف محكوم له راتعيين خواهدكرداعم ازاينكه خودمتهم يادادگاه وكيل تعيين كرده باشد،ليكن حق الوكاله هرمرحله ازدادرسي نبايدكمتراز مبلغ 500000 ريال باشدوحق الوكاله خواسته مالي هم طبق اين آيين - نامه به آن اضافه خواهدشد.
ماده 9- حق الوكاله درديوان عدالت اداري ومراجع غيرقضائي (ازقبيل سازمان تعزيرات حكومتي ،هياتهاي مندرج درقانون كاروغيره )طبق اين آيين نامه است كه 60%درصدآن به مرحله نخستين و40%درصدبه مرحله تجديدنظرتعلق مي گيرد.
ماده 10- حق الوكاله اموري كه خارج ازدادگستري ياپس ازطرح آن در دادگاه به داوري ارجاع مي گرددومنجربه صدورراي داورمي شودونيز موردي كه دعوي دردادگاه يا خارج دادگاه به صلح ختم مي شود،به ميزان حق الوكاله مرحله نخستين است .
ماده 11-درموردعزل وكيل ياانتفاي موضوع وكالت به جهتي ازجهات قانوني ديگر،اگركاروكيل تمام شده ياپرونده براي صدورحكم مهياباشدتمام حق الوكاله آن مرحله به وكيل تعلق خواهدگرفت .درغيراينصورت ميزان حق الوكاله وكيل به تناسب كاري كه درآن مرحله انجام داده است به تشخيص كانون وكلايامراجع قضائي تعيين خواهدشد.
ماده 12-دردعاوي كه خواسته دعوي ازطرف خواهان قانونا تقويم مي شود حق الوكاله به نسبت ارزش واقعي خواسته بايدتعيين شود.درصورت عدم توافق طرفين درتعيين ارزش واقعي خواسته ،دادگاه ميزان واقعي ارزش خواسته راباارجاع امربه كارشناس تعيين وملاك حكم قرارمي دهد.
ماده 13-ميزان حق الوكاله اموراجرائي دردادگاههاوشعب اجرائي ثبت حداكثر4%نسبت به محكوم به يامورداجراتعيين مي شودوممكن است به تناسب آنچه اجرامي شوددريافت شود.درموردسايراجرائيه هاتعيين ميزان حق الوكاله بنظردادگاه صلاحيت داراست .
ماده 14-چنانچه مطالعه پرونده قبل ازقبول وكالت درموضوع دعوي به تشخيص وكيل ضرورت داشته باشدحق الوكاله مطالعه پرونده دركليه مراجع قضائي ،ديوان عدالت اداري ومراجع غيرقضائي 200000ريال تعيين مي شودودرصورت قبول وكالت درموضوع دعوي ،مبلغ مزبورجزءحق الوكاله وكيل منظورخواهدشد.
ماده 15-وكلاي دادگستري وكارگشايان ،مكلفندمعادل نصف آنچه بابت ماليات طبق قانون مالياتهاي مستقيم تمبربه وكالتنامه الصاق مي كنندبراي صندوق حمايت وكلاءوكارگشايان ونيزيك چهارم ماليات را بابت هزينه كانون به حسابداري دادگستري پرداخت كنندوصندوق - دادگستري مكلف است سهم صندوق حمايت ازوكلاءوكارگشايان رادرهرمورد قبول ودرآخرهرماه به كانون وكلاي دادگستري مربوط بپردازند.دو درصدازآنچه وصول مي شودحق الزحمه متصديان وصول خواهدبود.
ماده 16-هزينه مسافرت وكلاءكيلومتري 500ريال رفت وبرگشت مي باشد، مگرهزينه هاي مذكورازسوي موكل تقبل شود.وفوق العاده روزانه مبلغ 300000ريال تعيين مي گردد.
ماده 17- اين آيين نامه ازتاريخ لازم الاجراء و آئين نامه تعرفه حق الوكاله وهزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب تيرماه 1341 ازتاريخ فوق ملغي است .

15864 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1378/05/24 :تاريخ ابلاغ 1378/04/28 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران