آئين نامه اجرائي تبصره (30) قانون بودجه سال 1378كل كشور


شماره 9299/ت 21298ه 6/5/1378

وزارت فرهنگ وارشاداسلامي -وزارت مسكن وشهرسازي -وزارت كشور
هيات وزيران درجلسه مورخ 23/4/1378بنابه پيشنهادمشترك وزارتخانه - هاي فرهنگ وارشاداسلامي كشورومسكن شهرسازي (موضوع نامه شماره 3795/1مورخ 25/2/1378وزارت فرهنگ وارشاداسلامي )به استنادبند(د) تبصره (30)قانون بودجه سال 1378كل كشور،آيين نامه اجرايي تبصره يادشده رابه شرح زيرتصويب نمود:

ماده 1-تعريف اصطلاحات مندرج دراين آيين نامه به شرح زيراست : الف -زمين مناسب :به زميني اطلاق مي شودكه ضمن داشتن ابعادمناسب براي احداث سينما،درنزديكي مراكزپرترددمردمي مانندمراكزخريدو بوستانهاي بزرگ شهري ،برخيابانهاي اصلي ،ودورازمراكزصنعتي و بزرگراههاي شهرواقع شده باشد.
ب -سينماياتالارنمايش :به محلي اطلاق مي شودكه حداقل داراي 180 صندلي بوده وباداشتن امكانات نمايش فيلم 35يا70ميليمتري سينمايي حداقل سه نوبت درروزاقدام به نمايش فيلم براي عموم نمايد.
ج -مجتمع فرهنگي :به بنايي اطلاق مي شودكه علاوه برداشتن حداقل يك سالن سينمايي ،داراي اماكني براي ارايه خدماتي باشدكه نظارت بر آن فعاليتها برعهده وزارت فرهنگ وارشاداسلامي وستزمانهاي تابعه آن قراردارد.
د-حداقل سهم بابت زمين :
اجاره بهاي سالانه معادل زمينهاي موقوفه همان منطقه يااحداث يك مترفضاي تجاري توسط شهرداري به ازاي هر50مترمربع زمين واگذار شده مي باشد.
ه -سينماومجتمع فرهنگي مستهلك شده :به سينمايامجتمع فرهنگي اطلاق مي شودكه داراي زمين مناسب باشد،امابه دليل قدمت وفرسودگي بناو تجهيزات ويابه دلايلي مانندآتش سوزي وتعطيل عمدي ،قابليت ازبهره - برداري ازظرفيت اسمي آن موجودنباشد.
و-سينما:مرادازسينمادراين آيين نامه هريك ازمحلهاي موضوع بندهاي (الف ،ب وج )اين ماده مي باشد.
ز-سرانه قابل قبول سينمايي :وجوديك صندلي سينمايي به ازاي هريكصد نفرجمعيت شهري است .
ماده 2-تسهيلات تبصره (30)قانون بودجه سال 1378كل كشور،به منظور تشويق وترغيب سرمايه گذاري درامرساخت وبازسازي سينماها،گسترش امكانات وفضاهاي سينمايي وفرهنگي وجبران عقب ماندگي كمي وكيفي دراين زمينه ،كمك وبه باورنمودن اوقات فراغت شهروندان به ويژه نسل جوان ، مقابله موثرباتهاجم فرهنگي ازطريق اشاعه محصولات فرهنگي وسينمايي ايراني وكلاباهدف نيل به سرانه قابل قبول سينمايي درسطح كشور،مصرف مي شود
ماده 3-تامين زمين مناسب براي احداث يابازسازي سينماهابه يكي ازصورتهاي زيرانجام مي گيرد:
الف -درشهركهاي جديدالاحداث ،فروش زمين مناسب توسطوزارت مسكن وشهرسازي ودرطرحهاي توسعه شهري ،فروش زمين مناسب توسطشهرداري بادريافت بهاي منطقه اي زمين دراقساطده ساله انجام مي گيرد.
ب -واگذاري زمين مناسب توسطشهرداري به متقاضي احداث سينما،بدون انتقال مالكيت زمين ،به مدت 25سال وبادريافت حداقل سهم بابت زمين انجام مي گيرد.
ماده 4-به منظورتسهيل وحمايت ازاحداث وبازسازي سينماهاودرصورت هماهنگي طرح باطرحهاي جامع شهري ،شهرداريهاي مشمول تبصره (30)قانون بودجه سال 1378كل كشور،موظفندحداكثرمعادل زيربناي سالنهاي نمايش فيلم ، مجوزساخت تجاري وخدماتي صادرنمايندوبراي اين مجوزهاوصدورپروانه ساخت وپايان كارهيچ نوع هزينه وعوارضي دريافت نكنند،درمقابل سازندگان سينمامي بايست متعهدشوندبه مدتهاي زيرازسينمابهره برداري فعال سينمايي نمايند:
الف -سازندگاني كه درزمين خريداري شده ازوزارت مسكن وشهرسازي يا شهرداري ،سينمااحداث كنند،حداقل تاده سال ازتاريخ انتقال قطعي زمين به نام آنان .
ب -سازندگاني كه زمين متعلق به شهرداري رابدون انتقال به خودمورد بهره برداري سينمايي قرارمي دهند،به مدت 25سال ازآغازبهره برداري سينمايي .
ماده 5-چنانچه دريافت كننده تسهيلات ازمتعلق به خودبراي احداث يا بازسازي استفاده كند،تاده سال ازآغازبهره برداري سينمايي حق تغيير كاربري ندارد.
ماده 6-چنانچه متقاضي اززمين شهرداري براي احداث سينمااستفاده كند وبعداتصميم به خريداري زمين ازشهرداري بگيرد،تاتاده سال پس ازتاريخ انتقال قطعي زمين به نام وي ،حق تغييركاربري آن راندارد.
ماده 7-دستگاههاي دولتي وغيردولتي مي توانندآن دسته ازسالنهاي خود راكه به تائيدوزارت فرهنگ وارشاداسلامي حائزشرايطلازم باشند،بااستفاده ازتسهيلات تبصره (30)قانون بودجه سال 1378كل كشوربه سينماتبديل نمايند، دراين صورت صاحبان سالن هابايدتعهدكنندحداقل به مدت ده سال ،ازآنها بهره برداري سينمايي نمايند.
ماده 8-چنانچه شهرداري هاودستگاههاي دولتي بااستفاده ازتسهيلات تبصره (30)قانون بودجه سال 1378كل كشوراقدام به ساخت سينماكنند،مي توانند درساعاتي كه به نمايش فيلم اختصاص ندارد،بارعايت مقررات مربوط، سينمارابراي انجام مراسم وگردهم آيي هامورداستفاده قراردهند.
ماده 9-تكميل واتمام سينماهاي نيمه تمام ،تبديل سالنهاي فوق الذكر به سينماوبازسازي سينماهاي مستهلك شده دراولويت مي باشند.
ماده 10-طرح هاي بازسازي شده واحداث سينماهاازنظرنماي بيروني وداخلي وتجهيزات موردنياز،براساس ضوابطي خواهدبودكه ازسوي وزارت فرهنگ وارشاداسلامي تهيه وابلاغ مي گردد.
ماده 11-متقاضياني كه شرايطمندرج دراين آيين نامه راداراهستند، مي توانندمطابق باضوابط مقرردراين آيين نامه اجرايي تبصره (3)قانون بودجه سال 1378كل كشورازتسهيلات پيش بيني شده دررديف متمركزبراي طرح هاي ساخت مراكزفرهنگي وسينمايي وازاعتباربخش خدمات سهم هراستان استفاده كنند.
ماده 12-تسهيلات آيين نامه تبصره (30)قانون بودجه سال 1378كل كشور به متقاضياني تعلق مي گيردكه علاوه برداشتن سايرشرايطحداقل بيست و پنج درصد(25%)هزينه طرح موردنظرراتامين نمايند. تعاونيهايي كه به منظوراحداث يابازسازي سينماهاتشكيل شده باشند دراولويت قرارمي گيرند.
ماده 13-گنجايش سينماهايي كه بااستفاده ازتسهيلات اين آيين نامه ساخته مي شوندنمي تواننداز180صندلي كمترواز400صندلي بيشترباشد.
ماده 14-مسئوليت تاييدطرح هاي احداث وبازسازي ازنظراستانداردها، تطابق باجمعيت شهرها،تعدادبهينه سينمادرهرشهروظرفيت بهينه هرسينما وهمچنين تشخيص تطابق هرطرح باآيين نامه شماره 6626مصوب 6/7/1345 به عهده وزارت فرهنگ وارشاداسلامي است .ادارات كل فرهنگ وارشاداسلامي موظف اندصرفاطرح هايي راازاين نظرموردبررسي قراردهندكه كليات آن قبلابه تصويب رسيده باشد.
ماده 15-مسئوليت هدايت ونظارت براجراي اين آيين نامه به عهده كميته گسترش سينماكه درهراستان به رياست استانداري يامعاونت وي وعضويت مديركل فرهنگ وارشاداسلامي ورئيس سازمان مسكن وشهرسازي تشكيل مي شود، مي باشد.وزارت فرهنگ وارشاداسلامي موظف است ،درظرف مدت حداكثر30روز ازتاريخ تصويب اين آيين نامه ،گزارش وضعيت موجودسينماهاي هراستان رابه تفكيك شهرها،درجه كيفي سينماها،عمرسينماها،مالكيت وظرفيت هرسينمابه انضمام پيشنهادهاي خوددرزمينه حداقل سينماهاي موردنياز هرشهروظرفيت بهينه هرسينماتهيه وجهت اقدامات بعدي دراختياركميته هاي يادشده هراستان قراردهد.
ماده 16-كميته گسترش سينمادرهراستان ظرف حداكثردوماه ازتاريخ دريافت گزارش وزارت فرهنگ وارشاداسلامي ،تصميمات لازم راجهت رفع كمبودهااز طريق بازسازي يااحداث سينماهاي جديددرهريك ازشهرهاي بابيش از 15000نفرجمعيت باحضورشهردارويارييس شوراي اسلامي شهرمربوط اتخاذ نموده وبه شهرداري براي اجراوبه كليه دستگاههاي ذي ربطبراي همكاري ابلاغ مي نمايد.
ماده 17-شهرداران كليه شهرهاي مشمول تبصره (30)قانون بودجه سال 1378 كل كشورموظفند،حداكثرتاسه ماه پس ازدريافت تصميمات كميته هاي گسترش سينما،كليه اقدامات لازم راجهت انتشارمزاياي تبصره (30)قانون ياد شده ،فراخوان علاقمندان ،تعيين زمين مناسب اعلام ،شرايط،مطالعه وپيشنهاد- هاوطرحهاي واصله ،انتخاب طرح هاي مناسب ،واعلام نوع تسهيلاتي كه براي اجراي هرچه بهترتبصره (30)قانون يادشده واين آيين نامه ضروري است به انجام برسانندبه نحوي كه درپايان اين مهلت بتوانندطرحهاي پيشنهادي خودراجهت تصويب به كميته گسترش سينماي هراستان ارايه نمايند. ماده 18-كميته گسترش سينماهاي هراستان موظف است باتوجه به گزارش وزارت فرهنگ وارشاداسلامي وسرانه قابل قبول سينمايي ،نظرخودرادرباره طرحهاي پيشنهادي شهرداري هرشهر،ظرف مدت 15روزازتاريخ وصول اعلام كندوباتخصيص وام تبصره (3)قانون بودجه سال 1378كل كشوربه طرحهاي موردتاييد،طرح راجهت تصويب به وزارت فرهنگ وارشاداسلامي ارسال نمايد. ماده 19-وزارت فرهنگ وارشاداسلامي موظف است ظرف 15روزطرح دريافتي راازنظرتطابق باآيين نامه هاي مربوط وگزارش موضوع ماده (15)اين آيين نامه بررسي ونظرخودرامبني برتصويب ياردطرح به كميته گسترش سينماي مربوط اعلام نمايد.
ماده 20-درصورتي كه ايجادتمام يابخشي ازظرفيت سينمايي دريك شهر بدون داوطلب بماند،اداره كل فرهنگ وارشاداسلامي استان مربوط موظف است كه درصورت تقاضاي شهرداري مربوط ايجادحداقل پنجاه درصد(50%) ظرفيت موردنظررابه عهده شهرداري آن شهرقراردهدتاراساوبااستفاده ازتسهيلات مقرردرقانون بودجه سال 1378كل كشوربه احداث سينماهاي موردنيازاقدام نمايد.
ماده 21-اتخاذتصميم دركليه مواردي كه دراين آيين نامه پيش بيني نشده است ،به عهده كميته گسترش سينماهاي هراستان مي باشد.
اين آيين نامه ازتارخ تصويب لازم الاجرااست .
معاون اول رييس جمهور-حسن حبيبي

15861 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1378/05/20 :تاريخ ابلاغ 1378/04/23 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
وزارت مسكن و شهرسازي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران