قانون نحوه تامين بودجه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهرانشماره 3030-ق 19/2/1378

حضرت حجه الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمدخاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

طرح نحوه تامين بودجه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران كه در جلسه علني روزيكشنبه مورخ 12/2/1378مجلس شوراي اسلامي باصلاحاتي تصويب وبه تاييدشوراي نگهبان رسيده است دراجراي اصل يكصدوبيست وسوم قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد.
رئيس جمهورشوراي اسلامي -علي اكبرناطق نوري

شماره 7623 2/2/1378
وزارت كشور
قانون نحوه تامين بودجه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازده ارديبهشت ماه 1378مجلس شوراي اسلامي تصويب ودرتاريخ 16/2/1378به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 3030-ق مورخ 19/2/1378واصل گرديده است ،به پيوست جهت اجراءابلاق مي گردد.
رييس جمهور-سيدمحمدخاتمي

ماده واحده - شهرداري تهران مكلف است درهنگام تنظيم بودجه ساليانه خود4%ازدرآمدوصولي خودراجهت كمك به تامين هزينه هاي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران اختصاص داده ودرقالب بودجه ساليانه به تصويب برساند0پرداخت مبلق تخصيصي بايستي به صورت ماهانه يك دوازدهم صورت پذيرد.
تبصره 1-حهت تامين هزينه هاي سال جاري سازمان شهرداري تهران موظف است درصدمذكورراازابتداي سال جاري پيش بيني وپرداخت نمايد
تبصره 2-جهت تمركزفعاليت هاي فرهنگي درسازمان وصرفه جويي در هزينه ها،شهرداري تهران موظف است كليه مراكزباقيمانده باماهيت فرهنگي ،هنري ،ورزشي وآموزش عمومي راطي يك ماه ازتاريخ تصويب اين قانون به سازمان واگذاروتحويل نمايد0سايرفعاليتهاي مشابه نيزبه تشخيص هيات امناءبه سازمان تحويل مي گردد0
تبصره 3-شهرداري تهران مكلف است كليه مراكزي راكه دربدوابعنوان مراكزفرهنگي تاسيس نموده ودرحال حاضراستفاده ديگري پيداكرده وبه حالت اوليه اعاده وتحويل سازمان نمايد.
تبصره 4-پرداخت كليه بدهي هاي مالي وپاسخگويي به ادعاهاي اشخاص حقيقي وحقوقي عليه مراكزواماكن فوق تاتاريخ تحويل به سازمان به عهده شهرداري تهران است .
تبصره 5-اين قانون ازتاريخ تصويب لازم الاجرااست .
قانون فوق مشتمل برماده واحده و5تبصره درجلسه علني روزيكشنبه مورخ 12/2/1378مجلس شوراي اسلامي تصويب ودرتاريخ 16/2/1378به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي -علي اكبرناطق نوري

15800 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1378/03/06 :تاريخ ابلاغ 1378/02/12 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران