آئين نامه اجرائي بندهاي ب و ج ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران


شماره 53381/ت 22968/ه 24/11/1379
سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور

هيات وزيران درجلسه مورخ 5/11/1379بنا به پيشنهادشماره 13/13010 /11مورخ 7/3/1379سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور وبه استناد ماده (3)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1379-آيين نامه اجرايي بندهاي ب وج ماده ياد شده رابشرح زيرتصويب نمود:

ماده (1)دراين آيين نامه سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشوركميته موضوع ماده (2)وقانونبرنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379-به اختصار سازمان ،كميته وقانون نامده مي شود0
ماده 2-به منظورتحقق اهداف بندهاي ب وج ماده (3)درهريك ازوزارتخانه ها وسازمانهاي مستقل وابسته به رياست جمهوري كميته برنامه ريزي نيروي انساني مركب ازمعاون اداري ومالي مديركل اموراداري (يا عناوين مشابه )نماينده سازمان ودونفرازمديران ودست اندركاران مسائل نيروي انساني به انتخاب وزيريارييس سازمان مستقل يادشده تشكيل مي شود0
ماده 3-مستخدمان مازادبرنيازآن دسته ازكاركنان رسمي پيماني و عناوين مشابه كليه وزارتخانه هاشركتهاوموسسات دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت -مصوب 1370-هستند كه توانايي و صلاحيت لازم براي ادامه خدمت دربخش دولتي رادارنداولي بنا به تشخيص كميته وزارتخانه ياسازمان مستقل ياموسسات برشركتهاي وابسته به آن به خدمات آنهانيازندارد0
ماده 4-دستگاههاي اجرايي موظفند مشخصات مستخدمان مازادبرنياز دستگاه مربوط رادرطول سالهاي اجراي قانون براساس برگه اي كه ازسوي سازمان دراختيارانهاقرارمي گيردند تاپايان خردادماه هرسال به سازمان اعلام نمايندودستگاه اجرايي نيزمازادبرنيازبودن رابه طريق مقتضي به اطلاع مستخدمان ذيربط مي رساند0
ماده 5-آن دسته ازدستگاههاي اجراي كه سازمانهاي شركتهاوموسسات تابع ووابسته (موسسات اقماري )دارندموظفند نيروي انساني مورد نيازخودرادروهله اول ازمحل مستخدمان مازادمجموعه سازمانهاي تابع واقماري خودتامين وجابه جانمايندودرصورت نبودن نيروهاي واجدشرايط ياعدم آمادگي مستخدمان مازادبرنيازدستگاه براي انتقال به استانهاوشهرستانهاي نيازمندنسبت به درخواست تامين نيروازمحل نيروهاي مازادبرنيازمشخص شده دربانك اطلاعاتي سازمان اقدام نمايند ماده 6-سازمان موظف است باتشكيل بانك اطلاعات مستخدمان مازادبر نيازواطلاع رساني دراين زمينه امكان تامين بخشي ازتقاضاي نيروي انساني دستگاههاي اجرايي رافراهم نمايند0
تبصره -سازمان هنگام صدورمجوزهاي استخدامي جديدفهرستي ازافراد داراي شرايط راازبانك اطلاعات مستخدمان مازادبرنيازاستخراج وبه دستگاه متقاضي نيروي انساني اعلام مي نمايند0دستگاههاموظفند براي تامين نيروي انساني مجوزهاي استخدامي خودازافرادداراي شرايط فهرست اعلام شده استفاده نمايند0
صدورمجوزانتشارآگهي براي استخدام نسروي جديدتوسط سازمان موكول به نبودن فردداراي شرايط دربانك اطلاعات يادشده است 0
ماده 7-دستگااهاي اجرايي موظفند نسبت به اعلام نيازخودبه سازمان باقيدمشخصات مستخدمان داراي شرايط سايردستگاههادرچهارچوب مجوزهاي استخدامي يانسازتاييدشده توسط سازمان اقدام نمايند0
تبصره -دستگاهها مي توانند نيازخودرا بدون قيدمشخصات مستخدمان به صورت تجميعي به كيفيت محل خدمت ورسته هاي شغلي به سازمان اعلام نمايندتا سازمان نسبت به تامين نيروي انساني موردنيازآنها بارعايت مقررات اين آيين نامه اقدام نمايند0
ماده 8-سازمان پس ازبررسي وتاييدنيازدستگاه متقاضي مقدمات لازم راجهت انتقال مستخدمان بارعايت نقاط زيرفراهم مي آورد: الف -مستخدماني كه شهرمحل خدمت آنهاتاخير نمي كند مراتب به دستگاه مطلوب آنهااعلام مي شودتانسبت به صدورحكم انتقال اقدام شود0
ب مستخدماني كه شهرمحل خدمت آنهاتغيير مي كندمراتب ازطريق دستگاه مطلوب مستخدم اعلام مي شود تاپس ازجلب موافقت مستخدم دستگاه مربوط نسبت به صدورحكم انتقال اقدام نمايد0
ماده 9-مستخدماني كه دراجراي اين آيين نامه محل جغرافيايي خدمت آنهاتغيير مي كند به شرح زيرازمزاياي گروه الفاقي برخوردارمي شوند الف -مستخدماني كه به شهرستانهاي داخلي استان ياشهرستانهاومناطق غيرمحروم استانهاي ديگر منتقل مي شونديك گروه 0
ب -مستخدماني كه به شهرستانهاومناطق محروم استانهاي ديگرمنتقل مي شوند،دوگروه 0
تبصره 1-ملاك تشخيص محروميت منطقه ،جدول فوق العاده محروميت از تسهسلات زندگي موضوع جدول شماره (1)تصويبنامه شماره 20272/ت 515ه مورخ 14/1/1374(آيين نامه فوق العاده هاي بدي آب وهوامحروميت از تسهيلات زندگي ومحل خدمت موضوع بندهاي ب وه وت ماده (39)قانون استخدام كشوري )است مناطق گروه (1)تا (5)جدول يادشده مشول بند الف ومناطق گروههاي بالاترمشمول بندب هستند0
تبصره 2-گروههاي تشويقي تازماني به مستخدم تعلق دارندكه مستخدم قبل ازپايان پسال به محل خدمت توليه خوديامحل ديگري كه فاقدشرايط مقرردراين ماده است منتقل نشود0چونانچه مستخدم قبل ازانقضاي 5 سال به محل خدمت سابق خوديامحل ديگ ري كه فاقدشرايط مقرردراين ماده است منتقل شودازتاريخ انتقال گروه تشويقي مستردمي شود0 تبصره 3-برخورداري مستخدمان مشمول اين ماده ازگروههاي تشويقي موضوع اين آيين نامه مانع ازبرخورداري آنهاازگروههاي تشويقي موضوع تبصره (4)ماده (3)قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت وبالعكس نيست 0
ماده 10-فوق العاده محل خدمت مستخدماني كه دراجراي اين آيين نامه منتقل مي شوندبه ميزان پنج درصد علاوه برفوق العاده موضوع ماده 3 تصويبنامه يادشده برقرارمي شود0
ماده 11-فوق العاده جذب (موضوع ماده (6)قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت )مستخدماني كه دراجراي اين آيين نامه ازدستگاهي به دستگاه ديگرمنتقل مي شونددرصورت تعلق به ميزان 20%افزايش مي يابد0 ماده 12-چنانچه دراثرانتقال مستخدمان موضوع اين آيين نامه از دستگاهي به دستگاه ديگرمجموع حقوق وفوق العاده هاي مستخدم كاهش يابدتفاوت مربوط به عنوان فوق العاده جذب ياتفاوت تطبيق حقوق به مستخدم پرداخت مي شود0
ماده 13-انتقال مستخدمان مشمول اين آيين نامه به تهران وازشهرهاي يك استان ومركز استان وازشهرهاي محروم برخوردارمشمول گروه تشويقي موضع ماده 9اين آيين نامه نيست 0
ماده 14-انتقال مستخدمان پيماني وعناوين مشابه درمقررات استخدامي خاص كه بامجوزهاي قانوني جذب شده اندپس ازمعرفي توسط سازمان به دستگاه جديدازطريق انعقاء قراردادبادستگاه جديدصورت مي گيرد0
تبصره 1-مستخدمان پيماني كه دراجراي اين آيين نامه به دستگاههاي ديگرمنتقل مي شوندبه هنگام تبديل وضع موضوع تبصره (2)ماده (7) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366ازشرط سابقه خدمت دردستگاه واحدمعاف هستند0
تبصره 2-مستخ دمان پيماني كه دراجراي اين آيين نامه به دستگاههاي ديگرمنتقل مي شوندازنظر تعيين حقوق ومزايا موضوع تصويبنامه شماره 62705/ت 20241ه مورخ 19/5/1378(اصلاح آيين نامه استخدام پيماني ) مشمول افزايشهاي پيش بيني شده دراين آيين نامه براي كاركنان مشابه هستند0
ماده 15-وزارتخانه هاوموسسات دولتي مي توانندمستخدمان رسمي يا ثابت وعناوين مشابه راكه مازادبرنيازهستندبنا برتقاضي كتبي آنها مشروط براينكه داراي شرايط بازنشستگي نباشندبراساس قوانين و مقررات مربوط برمفاداين آيين نامه بازخريدنمايند0
تبصره 1-مستخدمان بامدرك تحصيلي ديپلم وپايين ترازديپلم كه به موجب اين آييننامه بازخريدمي شوندعلاوه بروجوه مربوط به بازخريد صلوات خدمت ومرخصي هاي استحقاقي استفاده نشده براساس قوانين و مقررات مربوط به ازاي هرسال سابقه خدمت قابل قبول معادل (45) روز آخرين حقوق فوق العاده شغل وفوق العاده جذب به عنوان وجوه بازخريدي تشويقي پرداخت مي شود0
تبصره 2-به مستخدمان بامدرك تحصيلي فوق ديپلم وبالاتر كه به موجب اين آيين نامه بازخريدمي شوندعلاوه به وجوه مربوط به بازخريد سنوات خدمت ومرخصي هاي استحقاقي استفاده نشده براساس قوانين و مقررات مربوط به ازاي هرسال سابقه خدمت قابل قبول معادل (15) روزآخرين حقوق فوق العاده شغل وفوق العاده جذب به عنوان وجوه بازخريدي تشويقي پرداخت مي شود0
تبصره 3-درمحاسبه وجوه بازخريدي موضوع اين ماده كسرسال چنانچه زايدبرشش ماه باشد يك سال ودرغيراين صورت به نسبت مدت ملاك عمل قرارمي گيرد0
تبصره 4-مستخدماني كه دراجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب هزاروسيصدوهفتادودويا مقررات انضباطي مشابه محكوم به بازخريد مي شوندوسايرمستخدماني كه اين آيين نامه مستندبازخريدانهانيز مشمول دريافت وجوه بازخريدي تشويقي نمي شوند0
ماده 16-اعتبارموردنيازبه منظورپرداخت وجوه بازخريدي تشويقي در اعتبارات سالانه دستگاههايادررديفهاي متمركز بودجه موضوع قانون بودجه سالانه كل كشوردرهريك ازسالهاي اجراي قانون پيش بيني مي شودو دستگاهها موظف به پرداخت وجوه مقرردراين آيين نامه به مستخدمان بازخريدشده هستند0
ماده 17-دستورالعملهاي لازم جهت اجراي اين آيين نامه درصورت لزوم توسط سازمان تدوين وابلاغ مي شود0
ماده 18-نيروهاي مسلح ووزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح و شركتهاي تابع ووابسته به آنهادرخصوص استفاده اراين آييننامه حسب موردودرخواست تابع دستورالعمل خاصي هستندكه پس ازتهيه توسط وزارت يادشده به تصويب هيات وزيران مي رسد0
معاون اول رييس جمهور-حسن حبيبي

:شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1379/11/05 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران