ضرورت احراز موات بودن اراضي براي تملك آنتاريخ : 5/4/1378 شماره دادنامه : 98 كلاسه پرونده : 77/301

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با توجه به ابطال شقوق مقرر در ماده 2و مادتين 13و15آئين نامه اجرائي لايحه قانوني لغو مالكيت اراضي موات شهري بشرح مقرر در راي شماره 8 مورخ 9/8/1362 هيات عمومي ديوان عدالت اداري بلحاظ مغايرت ضوابط مندرج در مواد مذكور با شرع به تشخيص فقهاي محترم شوراي نگهبان و ضرورت احراز موات بودن اراضي ثبت شده طبق مقررات دادنامه شماره 440 مورخ 30/6/1370 موافق اصول و موازين قانوني تشخيص گرديد0 اين راي مطابق قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است 0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *

شماره ه/77/301 20/8/1378
تاريخ :5/4/1378 شماره دادنامه : 98 كلاسه پرونده :77/301
مرحع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي حسين رفيعي
موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16و18 ديوان عدالت اداري

مقدمه : الف شعبه شانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده 68/161 موضوع شكايت آقاي حسين رفيعي به طرفيت سازمان زمين شهري استان مركزي اراك قائم مقام سازمان عمران اراضي سابق اراك به خواسته ابطال عمليات واقدامات سازمان عمران اراضي سابق نبت به لغو مالكيت سه قطعه مزروعي پلاكهاي 317و318و319 فرعي از4460 اصلي بخش 2 اراك بشرح دادنامه شماره 158 مورخ 3/8/1368 چنين راي صادر نموده است : شكايت موجه بنظر نمي رسد، زيرا فتوكپي اسناد مالكيت ارائه شده از سوي شاكي هيچگونه دلالتي بر مزروعي بودن پلاكهاي مورد شكايت نداشته و دليل ديگري هم بر غيرموات بون پلاكهااقامه نگرديده است و چون برابر پاسخ واصله از اداره كل زمين شهري استان مركزي اراك پلاكهاي ياد شده براساس قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري به تملك دولت درآمده است لذا تخلفي از مقررات مشهود نيست حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي شود0 ب شعبه هجدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/1231 موضوع كشايت آقاي حسين رفيعي بطرفيت ، سازمان زمين شهري استان مركزي اراك به خواسته ابطال عمليات سازمان مشتكي عنه نسبت به لغو مالكيت بشرح دادنامه شماره 440 مورخ 30/6/1370 چنين راي صادر نموده است : نظر به اينكه سازمان مشتكي عنه درزمينه توجيه اقدام خود مبني بر ابطال سند مالكيت شاكي و لغومالكيت وي دليلي بر موات بودن پلاكهاي 320و321 ارائه ننموده و صرفا" قيد نوع ملك (زمين ) را در سند مالكيت قرينه بر موات بودن آن تلقي نموده است در حاليكه چون مدعي موات بودن زمين شاكي بوده علي القاعده بايد آن را اثبات نمايد و دليل و نظريه كارشناسي در اين خصوص ارائه دهد0 لهذا اقدام سازمان مشتكي عنه منطبق باقانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن و اصلاحيه آن نيست حكم به ورود شكايت شاكي و ابطال اقدام و تملك در مورد پلاكهاي 320و321فرعي از4460 اصلي بخش 2 اراك صادر و اعلام مي گردد0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با بحضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0


145

98 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1378/04/05 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران