آئين نامه اجرائي بند (الف ) تبصره (22) قانون بودجه سال 1379كل كشور


شماره 4424/ت 22774ه 12/2/1379

وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي ـوزارت فرهنگ وآموزش عالي ـ سازمان برنامه وبودجه
هيات وزيران درجلسه مورخ 31/1/1379بنابه پيشنهادشماره 411/102مورخ 31/1/1379سازمان برنامه وبودجه وبه استنادبند(الف ) تبصره (22)قانون بودجه سال 1379كل كشور،آيين نامه اجرايي بنديادشده رابه شرح زيرتصويب نمود:

ماده 1ـ دستگاههاي اجرايي كه ا عتبارات جاري وعمراني مربوط به پژوهش هااستفاده مي نمايندوهمچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده (4)قانون محاسبا ت كشور ومؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه ازاعتبارات عمومي پژوهشي ويااعتبارات منحصراتحقيقاتي مذكور راازطريق عقد قراردادهاي پژوهشي بادانشگاههاومؤسسات آموزش عالي دولتي وغيردولتي ،شهركهاي تحقيقاتي ،فرهنگستانهاوموسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي فرهنگ وآموزش عالي وبهداشت ،درمان وآموزش پزشكي ومراكز پژوهشي سازمان انرژي اتمي ايران مؤسسه استانداردونحقيقات صنعتي ايران وجهاددانشگاهي يااعضاي هيات دانشگاهي يااعضاي هيات علمي بانظرمديريت دانشگاههاكه دراين آيين نامه به اختصار مؤسسات پژوهشي ناميده مي شوند،هزينه نمايند.
تبصره ـ اعتبارات منحصراتحقيقاتي عبارت است ازاعتبارات عمومي پژوهشي يامربوط به مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ،برنامه هاي مربوط به فصل تحقيقات ذيل دستگاههاي اجرايي موضوع ماده يك اين آيين نامه به استثناي كل اعتبارات طرحهاي ساختماني ،تاسيساتي وتجهيزاتي وآن قسمت ازسايراعتبارات كه براي پرداخت حقوق ومزاياي مستمركاركنان هزينه مي شود.
ماده 2ـبراي نظارت برحسن اجراي اين آيين نامه .شوراي پژوهشهاي علمي كشورموظف است كميسيون ويژه اي رادزشوراي مذكور باعضويت نمايندگان سازمان برنامه وبودجه ووزارتخانه فرهنگ وآموزش عالي وبهداشت ،درمان وآموزش پزشكي تشكيل دهد.ازبين موسسات آموزش عالي وپژوهشي غيردولتي به انتخاب شوراي علمي پژوهشهاي علمي كشور،نماينده اي دركميسيون حضور خواهد داشت .
تبصره ـدبيرخانه اين كميسيون درشوراي علمي كشور تشكيل مي شودووظايف آن به عهده رييس كميسيون ومذكورخواهدبود.
تبصره 2ـ كميسيون ويژه شوراي پژوهشهاي علمي كشور موظف است هرشش ماه يك بارباهمكاري سازمان برنامه وبودجه عملكرد دستگاههاي اجرايي ،دانشگاههاوموسسات آموزش عالي پژوهشي موضوع ماده (1)اين آيين نامه رادرارتباط بابند(الف) ابصره (22)منتشرنمايد.
ماده 3ـ دستگاههاي اجرايي مكلفنداجرايي پيشنهادخودرامبني برمستثناشدن تاپايان تيرماه به دبيرخانه موضوع تبصره (1)ماده (2)اعلام نمايند.سازمان برنامه وبودجه موظف است تا(15)شهريور ماه نظريات خودرابه كميسيون ومتعاقبا كميسيون مراتب موردتاييدسازمان رابه شوراارسال وشوراموظف است ظرف يك ماه نظرات خودرادراين زمينه اعلام نمايد.
ماده 4ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (1)موظفندپس ازابلاغ قانون بودجه تاپايان شهريورميزان اعتبارات موضوع ماده (1)اين آيين نامه رابه سازمان برنامه وبودجه اعلام وسازمان مذكور پس ازجمع بندي ،گزارش لازم رابه كميسيون موضوع ماده (2)ارايه نمايد.
ماده 5ـ اعتبارات موضوع ماده (1)اين آيين نامه براي طرحهاي پژوهشي دستگاههاي اجرايي ازطريق عقد قراردادباموسسات پژوهشي ياافرادموضوع بند (الف ) تبصره (22)درزمينه هاي زيرقابل هزينه مي باشد:
الف ـ اجراي طرحهاي پژوهشي موردنيازدستگاه اجرايي مربوط ،
ب ـ اجراي پروژه هاي كارشناسي ارشدودكتراي دانشجويان موردنيازدستگاههاي اجرايي مربوط ،
ج ـ برگزاري همايشهاي داخلي وبين المللي .
ماده 6ـ كليه دستگاههاي اجرايي مشمول اين آيين نامه موظفندگزارش عملكردخودراهرسه ماه يك بار به سازمان برنامه وبودجه وكميسيون موضوع ماده (2)وهرشش ماه يك باربه مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايند.
ماده 7ـ سازمان برنامه وبودجه درهنگام مبادله موافقتنامه وتخصيص اعتبارموظف به رعايت مفاداين آيين نامه بوده وگزارش آن هرشش ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي وشوراي پژوهشهاي علمي كشوروكميسيون موضوع ماده (2)ارايه نمايد.
ماده 8ـ ذي حسابان وعوامل مالي دستگاههاي اجرايي وشركتهامكلفندحداقل بيست درصد(20%)ازاعتبارات تخصيص يافته موضوع ماده (1)اين آيين نامه دردستگاههاي اجرايي ذي ربط راطبق مفاد اين آيين نامه براي اجراي بند(الف )تبصره (22)قانون بودجه سال جاري وبراساس جدول زمان بندي محفوظ نگه دارنده آن رابه سازمان برنامه وبودجه وكميسيون موضوع ماده (2)ارايه نمايند.
ماده 9ـمصرف اعتبارات موضوع ماده (1)اين آيين نامه مشمول قانون مالي ومعاملاتي موسسات تحقيقاتي ذي ربط بوده وازمشمول قانون محاسبات عمومي كشوروسايرمقررات عمومي دولت مستثنامي باشد.
معاون اول رييس جمهورـ حسن حبيبي

16078 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1379/02/20 :تاريخ ابلاغ 1379/01/31 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران