آئين نامه اجرائي بند (د) تبصره (17) قانون بودجه سال 1379 كل كشور


شماره 4337/ت 22775ه 11/2/1379

وزارت فرهنگ وآموزش عالي ـ وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي
هيات وزيران درجلسه مورخ 31/1/1379بنابه پيشنهاد سازمان برنامه وبودجه وبه استنادبند (د)تبصره (17) قانون بودجه سال 1379كل كشور ،آيين نامه اجرايي بند يادشده رابه شرح زيرتصويب نمود:

ماده 1ـ دانشگاههاوموسسات اموزش عالي وپژوهشي ومراكز آموزشي دولتي ومراكز آموزش دولتي مي توانندساختمانها(اعم ازاداري ،مسكوني وآموزشي )،كارگاهها ،آزمايشگاهها،ورزشگاهها،استخرهها،سالنهاي آمفي تئاتر،غذاخوري ،اجلاس (كنفراس )،خوابگاههاي ،دانشجويي ،مهمانسراها،
ايستگاههاي تحقيقاتي ،سالنهاي فيزيوترابي ،تشريح ،راديوگرافي ،سيتي اسكن ،دندانپزشكي ،درمانگاهها،بيمارستانها ،باغهاومزارع ،امكانات جاده سازي ،چاه كني ،آبرساني ،كارخانه ها،خانه هاي سازماني ،محلهاي تفريحي وسرگرمي وديگرامكانات خود رابراي مدتي كه موردنياز نيست واستفاده ازآنها توسط غير ،موجب استهلاك غيرمعمول نمي شود،بارعايت كاربري قبلي به اشخاص حقيقيي ياحقوقي واجدالشرايط واگذاركنند.
ماده 2ـ ميزان اجاره بها بايدطوري به نحوي تعيين شودكه امكان تهيه محل ياوسيله مشابه باهمان مال الاجاره درزمان انعقادقراردادفراهم باشد(قيمت عادلانه روز).
ماده 3ـ مدت اجاره مي تواند تاپايان سال 1379 به صورت ماهانه ،روزانه وساعتي باشد.درصورت مدت اجاره بايدبه صراحت دراجاره نامه قيدشود.
ماده 4ـ اجاره نامه مي تواندرسمي ياعادي باشد.درصورت عادي بودن اجاره نامه بايدتضمين كافي براي دريافت اجوروتخليه وتحويل درپايان مدت الاجاره ازمستاجرگرفته شود.
ماده 5ـ دراجاره نامه بايدبه صراحت قيدشودكه مستاجر حق واگذاري مورداجاره راكلاياجزئا به غيرندارد.
ماده 6ـ درموردمال اجاره ساختمانها،كارگاهها ،آزمايشگاهها،بايدترتيبات لازم براي پرداخت بهاي آب ،برق ،گاز،تلفن ،وموارد مصرفي مستاجرداده شود.
ماده 7ـ محل ياديگرامكانات مورداجاره بايدطي صورتجلسه اي باذكر كامل امكانات وتجهيزات اضافي به مستاجر تحويل داده شودودرپايان مهلت به همان صورت بازپس گرفته شود.
ماده 8ـ درمواردي كه مورداجاره به اعتبارشخصيت مستاجر واگذار مي شود ،بايدمباشرت مستاجردراستفاده ازمنابع مورداجاره نامه قيد شود.
ماده 9ـ تمديدمهلت اجاره مستاجران سال 1378بارعايت كليه جوانب ومصلحت موجربلامانع است .
ماده 10ـ مال الاجاره بايددرشروع مدت موردنظر ودرصورتي كه بيشتر ازيك ماه باشد،درآغاز هرماه پرداخت شود.
ماده 11ـ درآمدحاصل ازاجراي اين آيين نامه بايد به حساب درآمد عمومي نزدخزانه داري كل واريزشود.معادل وجوه واريزي فوق ازاعتبار رديفهاي 503209و503208قسمت چهارم قانون بودجه سال 1379كل كشور دراختيار وزارتخانه هاي فرهنگ وآموزش عالي وبهداشت ،درمان وآموزش پزشكي قرارمي گيردتادرجهت نگهداري وتجهيز ساختمانها وامكانات موجوددانشگاههاوموسسات آموزش عالي وپژوهشي هزينه گردد.
معاون اول رييس جمهورـ حسن حبيبي


16078 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1379/02/20 :تاريخ ابلاغ 1379/01/31 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران