در اثلاث و محبوسات و نذور و صدقات كه داراي متولي منصوصي بوده و به وظيفه خود عمل نمايد ، اداره اوقاف نميتواند دخالت نمايد.تاريخ 4/2/72 شماره دادنامه 10 كلاسه پرونده 71/171

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مصوبات موضوع شكايت به لحاظ اينكه اطلاق آنها توسط فقهاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي خلاف شرع تشخيص گرديده به استناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد
* سابقه *

شماره ه -/71/171 2/6/1372
مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : خانم صديقه جزايري .
موضوع شكايت وخواسته : لغوماده 47 و تبصره آن ازآئيننامه اجرائي قانون تشكيلات واختيارات سازمان حج واوقاف .
مقدمه : شاكيه طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است مفادماده 47و تبصره آن تجاوز از اصل قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي مي باشد.درهيچيك ازبندهاي شش گانه ماده 1وسايرموادقانون تشكيلات واختيارات سازمان حج واوقاف وامورخيريه به اثلاث باقيه ومحبوسات موبدنشده است چگونه مي توان توجيه شرعي وقانوني بعنوان مدلول ماده 47 آئيننامه اجرائي قانون مذكور و تبصره آن منضم كردن اثلاث باقيه توسط سازمان اوقاف كه غيراز اوصياء منصوص مي باشدمي توانددرآينده موجبات تعطيلي امر وصيت مسلمين وياحداقل ركوددرانجام مسائل وصيت گرددكه برخلاف نص صريح قران كريم بوده ونوعي بدعت مي باشد لذا درخواست لغوماده 47 وتبصره مربوطه ازآئيننامه اجرائي رادارم . سرپرست سازمان اوقاف و امورخيريه درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 3272/410-6/11/71 اعلام داشته اند:
1- درخواست ابطال ماده 47 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات واختيارات سازمان اوقاف وامورخيريه ازنظرمباني شرعي وموازين قانوني فاقدهرگونه دليل اثباتي و توجيهي مي باشد.
2-اموالي كه بعنوان محبوسات واثلاث باقيه ونذرووصيت براي امورخيريه وعام المنفعه تخصيص مي يابددرعين داشتن اختصاصات ازنظر احكام ونتايج واداره اموروانجام مصارف ونظارت ودخالت حاكم شرع و..... نظيرومشابه وقف عام بوده وشمول مقررات مشترك است .
3- حكم قانوني مشابه بودن مقررات مربوط به موقوفات عام بامقررات مربوط به محبوسات واثلاث باقيه ونذروصدقات درماده 19وموادديگري ازقانون اوقاف پيش بيني شده است وماده مذكوروسايرموادمربوط به محبوسات واثلاث باقيه به لحاظ عدم تعارض باقانون تشكيلات واختيارات سازمان حج واوقاف وامورخيريه همچنان بقوت خودباقي مي باشد
4- دقت درعبارات مندرج در ماده 47آئين نامه بخوبي نشان مي دهدكه مقررات تازه وجديدي وضع نشده بلكه حكم موجودي موردتاكيدقرارگرفته است.
5- باعنايت به اينكه اثلاث باقيه ومحبوسات مهمي وحودداردكه نظارت وبررسي واعمال متصديان واوصياءآنها دراداره اموروانجام هزينه هاي موردنظرموصي وحابس نهايت ضرورت را ايجاب مي نمايداهميت وظايف وتكاليف اين سازمان كه قانونادراين امور به مانندموقوفات عمل مي نمايدجاي ترديدباقي نمي ماند.دبيرمحترم شوراي نگهبان نيزدرخصوص ادعاي شاكي مبني برمغايرت ماده 47 آئيننامه وتبصره آن باموازين شرعي طي نامه شماره 4179-16/12/71 اعلام داشته اندموضوع در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح وبدين شرح اعلام نظرمي گردد،اطلاق ماده 47 آئيننامه مذكورازاين جهت كه به سازمان اوقاف وحج وامورخيريه اجازه دخالت دراثلاث ومحبوسات ونذروصدقات راكه داراي متولي منصوصي كه به وظيفه خودعمل مي كند باشدداده است خلاف موازين شرع شناخته شد.همچنين طي نامه شماره 4470-29/1/72درخصوص اظهارنظرنسبت به تبصره ماده 47 از آئين نامه موردشكايت اعلام داشته انداطلاق تبصره ماده 47 نيزبهمان شرحي كه درنامه 4179-16/12/71ذكرشدخلاف موازين شرع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فرد و باحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 514141/7/1372
17

10 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
1372/07/05 :تاريخ ابلاغ 1372/02/04 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران