آئين نامه اجرائي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران


شماره 510/80/1 21/1/1380
مدير محترم عامل روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
نسخه اي از ( آئين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ) مصوب 23/12/79 رياست محترم قوه قضائيه مشتمل بر25 ماده و 9 تبصره ، جهت درج ونشر در روزنامه رسمي ارسال مي شود0
رئيس نهاد قوه قضائيه - محمود شيرج

ماده 1 - انجام امور مربوط به اجراي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به حوزه معاونت قضائي قوه قضائيه محول مي گردد كه طبق مقررات اين آئين نامه اقدام نمايد0
ماده 2- بمنظور بررسي صلاحيت كساني كه متقاضي تاسيس موسسه مشاوره حقوقي و ياكارشناسي مي باشند هياتي مركب از معاون قضائي رئيس قوه قضائيه (به عنوان رئيس هيات ) و مدير كل آموزش و مدير كل گزينش و استخدام قوه قضائيه به علاوه دو يا سه تن از اساتيد دانشگاه در رشته حقوق يا قضات عاليرتبه باتعيين رئيس قوه قضائيه تشكيل مي گردد0 وظايف هيات مذكور بشرح ذيل است :
الف - تعيين تعداد مشاور حقوقي يا كارشناس موردنيازدرهرسال 0
ب - بررسي و تعيني صلاحيت متقاضيان ،
ج - نظارت و پيگيري بر حسن اجراي مقررات اين آئين نامه ،
د - نظارت و پيگيري نسبت به عملكرد مشاورين حقوقي و كار شناسان موضوع اين آئين نامه ،
ه - پيگيري و رسيدگي به تخلفات مشاورين وكارشناسان موضوع اين آئين نامه راسا" يا حسب درخواست شاكي خصوصي ،
و - تعيين تكليف براي ساير موارد ضروري كه در اين آئين نامه مسكوت است با توجه به روح اين آئين نامه و قوانين و مقررات موجود0

ب - شرايط متقاضايان
ماده 3- متقاضايان اخذ مجوز تاسيس موسسه مشاوره حقوقي ياكار شناسي بايد داراي شرايط ذيل باشند:
الف - تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران ،
ب - داشتن حداقل 25 سال تمام سن ،
ج - داشتن دانشنامه معتبر كارشناسي از دانشكده هاي معتبر داخلي ياخارجي (در حالت اخير، به شرط ارزشيابي رسمي ) در رشته حقوق براي متقاضايان مشاوره حقوقي و در رشته مورد تقاضا براي متقضايان كارشناسي ،
د - انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم براي آقايان ،
ه - عدم سوءپيشينه كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي ،
و - عدم اعتباد به مواد مخدر به تائيدسازمان پزشكي قانوني
ز - عدم اشتغال اعم ازرسمي ، قراردادي ،پيماني دروزارتخانه ها سازمانها، ادارات وشركتهاي دولتي ، نهادهاي انقلابي ، شهرداريها و موسسات مامور به خدمات عمومي وعدم اشتغال به سردفتري يا دفتر ياري در زمان صدور مجوز،
ح - نداشتن سوء شهرت ،
ط - داشتن وثاقت وتعهد به اصل نظام وقانون اساسي ،
ي - عدم محكوميت به انفصال دائم از خدمات قضائي ياوكالت دادگستري و يا سلب صلاحيت براي متقاضيان شغل مشاوره حقوقي و عدم محكوميت به انفصال دايم ازشغل كارشناسي براي متقاضيان كارشناسي 0 تبصره - مشاغل آموزشي يا پژوهشي در دانشگاهها از مقررات بند (ز) مستثني است 0

ج - مدارك و نحوه درخواست
ماده 4- در مهرماه هرسال صورت نقاطي كه احتياج به مشاور حقوقي يا كارشناس رسمي دارد باتعيين تعداد مورد نياز براي هر محل در روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي مي گردد0 متقاضيان بايد ظرف مدت مقرر در آگهي درخواست خود را بادرج مراتب ذيل در آن به معاونت قضايي قوه قضائيه تسليم يا ارسال نمايند:
الف - مشخصات كامل طبق شناسنامه وميزان تحصيلات متقاضي ،
ب - محل اقامت ونشاني پستي ،
ج - سوابق شغلي قبل از درخواست ،
د - تعيين محل مورد درخواست براي تاسيس موسسه مشاوره حقوقي يا كارشناسي 0
ماده 5- درخواست متقاضيان بايد داراي پيوستهاي ذيل باشد:
الف - يك برگ تصوير مصدق از كليه صفحات شناسنامه ،
ب - شش قطعه عكس 4در3،
ج - گواهي هاي مذكور در ماده 3،
د - گواهي وثاقت به امضاي كسي كه فرد مورد نظر را براي مشاوره حقوقي يا كارشناسي مناسب معرفي كند،
ه - گواهي سوابق اشتغال بهمراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال 0

د- نحوه رسيدگي ، انتخاب و آموزش
ماده 6- درخواست متقاضيان به ترتيب وصول در معاونت قضائي ثبت و براي هر متقاضي پرونده جداگانه اي تشكيل مي شود0 معاونت مذكور، سوابق متقاضي را از مراجع اطلاعاتي و قضايي محل اقامت و اشتغال و از موسسه آموزش عالي مربوطه استعلام و درباره صلاحيت وي بنحو مقتضي تحقيق و نتيجه را در پرونده منعكس و به هيات موضوع ماده 2 اين آئين نامه تسليم مي نمايد0
ماده 7- معاون قضائي يا هيات مذكور در ماده 2 مي تواند انجام اقداماتي در رابطه با بررسي صلاحيت متقاضيان را ازهسته هاي گزينش قوه قضائيه در استانها درخواست نمايد0 هسته گزينش مربوطه مكلف است نتيجه بررسي را ظرف مهلت مقرر به هيات اعلام نمايد0
ماده 8- ازكليه داوطلبان واجد شرايط به ترتيب مقرردرمواد آتي امتحاني كتبي بعمل خواهدآمد0 زمان ومكان برگزاري امتحان ازطريق روزنامه هاي كثيرالانتشار اعلام مي گردد0
تبصره - اعضاي هيات علمي رسمي دانشكده هاي حقوق به شرط داشتن مدرك دكتري تائيد شده و حداقل سه سال سابقه تدريس دردروس حقوقي از شركت در اين آزمون معاف مي باشند0
ماده 9- مواد امتحاني براي داوطلبان مشاوره حقوقي عبارتنداز: متون فقه در حد تحرير الوسيله ، قانون آئين دادرسي كيفري و مدني ، قانون مدني و امور حسبي ، قانون تجارت ، قانون مجازات اسلامي و قانون ثبت اسناد و املاك 0
ماده 10- موادامتحاني براي داوطلبان كارشناسي رسمي عبارتنداز:
الف دروس تخصصي و فقيه مربوط به رشته مورد تقاضا0
ب - قوانين و مقرارت مربوط به كارشناسي 0
ماده 11- از پذيرفته شدگان درامتحان كتبي توسط هيات يااشخاصي كه هيات تعيين مي كند مصاحبه شفاهي بعمل مي آيد0
ماده 12- چگونگي و نحوه انجام امتحان و امور مربوط به آن ، از جمله انجام مصاحبه پس از قبولي در آزمون كتبي ، را هيات موضوع ماده 2 اين آئين نامه مشخص مي كند0
ماده 13- هيات اسامي داوطلباني را كه صلاحيت آنان محرز تشخيص داده شده است جهت دستور صدور پروانه به اطلاع رئيس قوه قضائيه خواهد رسانيد0
ماده 14- پروانه مشاورين وكارشناسان رسمي موضوع اين آئين نامه به امضاي كسي كه از طرف رئيس قوه قضائيه تعيين مي شودخواهدرسيد0 اعتبار پروانه مذكور دوسال خواهد بود كه پس از آن براي مدتهاي مشابه قابل تمديدمي باشد0 در صورت عدمتمديد پروانه ، وكالت اين افراد در مراجع قضائي پذيرفته نخواهد شد0 همچنين ارجاع امر به كارشناسي از سوي مراجع قضائي به كارشناسي كه پروانه وي تمديد نشده است ممنوع مي باشد0
ماده 15- متقاضيان مشاوره حقوقي پس از احراز صلاحيت وپذيرش آنان ، بمدت 6ماه دوره كارآموري را، مانند كارآموزان قضايي ، زير نظر اداره كل آموزش قوه قضائيه طي مي كند0
تبصره (1) هركارآموز داراي كارنامه مخصوصي خواهد بود كه از طرف معاونت قضايي يا اداره كل آموزش به او داده مي شود0 دراين كارنامه حسن اخلاق كاراموز و عملكرد دوره كاراموزي وي از سوي اداره كل آموزش ثبت خواهد شد0
تبصره (2) - پذيرفته شدگاني كه حداقل 6 ماه سابقه كار قضايي به تاييد مراجع مربوط داشته باشند و نيز اعضاء رسمي در يكي از رشته هاي حقوقي باشند و حداقل پنج سال از آغاز استخدام رسمي آنها گذشته باشد، از انجام دوره كارآموزي معاف خواهند بود0
ماده 16- پذيرفته شدگان كاشناسي رسمي بايد بمدت 6 ماه نزد يكي از كارشناسان رسمي در رشته مربط كه حداقل 5 سال سابقه كارشناسي داشته باشد كارآموزي نمايند0 در رشته هاي جديد كارشناسي ، شخص پذيرتفه شده از كارآموزش معاف خواهد بو، مگر آنكه هيات مذكوردر ماده 2 ترتيب ديگري را مقرر نمايد0
ماده 17- پذيرفته شده هنگام اخذ پروانه با حضور اكثريت اعضاي هيات مذكور در ماده 2 به ترتيب ذيل سوگند ياد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء مي نمايد0
متن سوگند نامه مشاور بشرح ذيل مي باشد:
بسم ا000الرحمن الرحيم
در اين موقع كه مي خواهم بشغل (مشاور حقوقي ) نائل شوم به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه هميشه قوانين ونظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف شرافت شغلي ام اقدام و اظهاري ننمايم و احترام اشخاص ، مقامات قضايي اداري و همكاران واصحاب دعوي را رعايت نموده و از اعمال نظر شخصي و كينه توزي وانتقام جويي احتراز و در امور وكارهايي كه انجام مي دهم راستي و درتسي را رويه خود قرار داده ومدفاع حق قاشم و شرافت من وثيقه اين سوگنداست كه ياد كرده و ذيل سوگند نامه را امضاء مي نمايم 0
متن سوگند نامه كارشناس رسمي بشرح ذيل مي باشد:
به خداوند متعال سوگند يا مي كنم در امور كارشناسي كه به من ارجاع مي گردد خداوندمتعال را حاضر وناظر دانسته به راستي و درستي عقيده خود را اظهار نمايم و نظريات شخصي را در آن دخالت ندهم و نظر خود رانسبت به موضوع كارشناسي به طور كامل اظهار نمايم و هيچ چيز را مكتوم ندارم و بر خلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم 0
ماده 18- پذيرفته شدگان مشاوره حقوقي منفردا" يا مشتركا" اقدام به تشكيل موسسه مي نمايند0 دارندگان پروانه مكلف اندحداكثر ظرف مدت 6ماه طبق مقررات مربوط به ثبت تشكيلات وموسسات غيرتجاري نسبت به ثبت موسسه اقدام نمايند، در غير اينصورت مجوز صادره باطل و بي اعبتار خواهد بود0 مگر آنكه هيات مذكور در ماده 2 اين مدت را حداكثر براي يك بار به مدت 6 ماه ديگر تمديد نمايد0
تبصره 1- ثبت موسسه در اداره ثبت اسناد واملاك شهرستاني انجام مي شود كه پروانه تاسيس موسسه براي آن محل صادر شده است 0
تبصره 2- ثبت موسسات حقوقي موكول به ارائه پروانه تاسيس از قوه قضائيه براي مدتي كه در پروانه تعيين شده است خواهد بود0 تمديد ثبت تابع تمديد پروانه مي باشد0
تبصره (3) موسسه مشاوره حقوقي تابع ضوابط و مقررات مربوط به موسسات غيرتجاري خواهد بود0
ماده 19- موسسه ماشوره حقوقي بايد در محلي كه در پروانه صادره درج شده است داير شود و نمي توان عملا" فعاليت آن را درمحل ديگري متمركز نمود0 در غير اينصورت پروانه صادره ابطال مي گردد مگر اينكه در خصوص تغيير محل قبلا" موافقت هيات مذكور در ماده 2 كسب شده باشد0
تبصره - مفاد اين ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقي درمحاكم يا ساير مراجع شهرهاي ديگر به عنوان وكيل نمي باشد0
ماده 20- دارندگان پروناه فقط مجاز به تشكيل يك موسسه مي باشند ايجاد شعب و موسسات فرعي ممنوع ومستوجب تعقيب و تعطيلي موسسه و تمام شعب آن خواهد بود0
ماده 21- وظايف وتكاليف ومسئوليتهاي مشاورين حقوقي وكارشناسان موضوع اين آئين نامه همان است كه درقوانين ومقررات وآئين نامه هاي مربوط به وكلاي دادگستري وكارشناسان رسمي مقرر است 0
ماده 22- مشاوران حقوقي موضوع اين آئين نامه پس از اخذ پروانه به مدت دو سال مشاور حقوقي پايه 2 محسوب مي شوند و تنها حق شركت در محاكم كيفري كه به جرايم مستوجب تعزير رسيدگي مي كنند و نيز در محاكم حقوقي كه به دعاوي با خواسته كمتر از صد ميليون ريال يا خواسته غيرمالي رسيدگي مي كنند را دارند0 پس از انقضاي اين مدت و به شرط نداشتن تخلف ، پروانه مشاور به پايه (1) ارتقاء مي يابد0 دارندگان پروانه پايه (1) حق شركت در كليه محاكم اعم از حقوقي ، كيفري و غيره را دارند0
تبصره (1) اعمال مفاد اين ماده مانع از حق ارائه مشاوره حقوقي بايد قبل از اخذ پروانه متعهد شوند كه حسب ارجاع هيات موضوع ماده 2 اين آئين نامه ارائه خدمات و مشاوره حقوقي از سوي آنان به متهمان ، شاكيان و اصحاب دعوايي كه امكانات مالي لازم را براي استخدام وكيل ندارند با نرخهاي كمتر و شرايط سهل خواستار شود0
تبصره (3) آندسته از مشاوران حقوقي كه داراي مدرك تحصيلي كار شناسي ارشد به بالا مي باشند مي توانند درخواست صدور پروانه تخصصي در رشته اي كه در آن رشته مدرك تحصيلي خود را اخذكرده اندبنمايند در چنين صورتي حق الوكاله و حق المشاوره آنها در پرونده هاي مرتبط با رشته تخصصي آنان 25درصد بيش از مبالغ مذكوردرماده 23خواهدبود
ماده 23- حق الوكاله مشاورين و حق الزحمه كارشناسان حداكثر تا 60% تعرفه وكلاي پايه يك دادگستري وكارشناسان رسمي حسب مورد خواهد بود0 ميزان حق المشاوره توسط هيات موضوع ماده 2 همه ساله تعيين خواهد شد0
ماده 24- موارد تخلف مشاورين حقوقي وكارشناسان موضوع اين آئين نامه حسب مورد همان است كه در مورد وكلا وكارشناسان رسمي دادگستري در ساير قوانين مقررات مقرر گرديده است 0 تنبيهات انتظامي اين افراد عبارت است از توبيخ كتبي بدون درج در پرونده توبيخ كتبي با درج در پرونده عدم تمديد پروانه مشاوره حقوقي يا كارشناسي به طور موقت و لغو يا عدم تمديد پروانه مشاوره حقوقي با كارشناسي به طور دائم 0
تبصره - مرجع اعمال اين تنبيهات هيات موضوع ماده 2 آئين نامه خواهد بود0
ماده 25- اين آئين نامه در اجراي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379، مجلس شوراي اسلامي در25 ماده و 9 تبصره تهيه شده ودر تاريخ 23/12/1379 به تصويب رييس قوه قضائيه رسيد0
رئيس قوه قضائيه - سيدمحمدهاشمي شاهرودي

16344 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1380/01/23 :تاريخ ابلاغ 1379/12/23 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران