دعوي راجع به ابطال واقعه فوت يارفع اين واقعه ازاسنادثبت احوال ،در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است .راي شماره :512-2/8/1367

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
دعوي راجع به ابطال واقعه فوت يارفع اين واقعه ازاسنادثبت احوال علاوه براينكه متضمن آثارحقوقي مي باشدازشمول ماده 3قانون ثبت احوال مصوب تيرماه 1355خارج ورسيدگي به دعوي مزبوردرصلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است لذاراي شعبه ششم ديوانعالي كشورمبني برصلاحيت محاكم عمومي دادگستري صحيح ومنطبق باموازين قانوني است اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328براي دادگاههاوشعب ديوانعالي كشور درمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
شماره 940- ه 7/9/1367
پرونده وحدت رويه رديف :67/34هيئت عمومي
رياست معظم ديوان عالي كشور
احترامابه استحضارمي رساند:آقاي دادرس دادگاه صلح دشت آزادگان طي شماره 6336-8/7/1363باارسال فتوكپي دادنامه هاي شعب 6و22ديوان عالي كشوربعلت صدورآراءمتناقض تقاضاي اقدام شايسته نموده است اينك خلاصه جريان پرونده هامعروض مي گردد.
1-آقاي بديربيني دادخواستي بخواسته ابطال واقعه فوت به دادگاه دشت آزادگان تقديم وموضوع راازمصاديق ماده 3قانون ثبت احوال مصوب سال 55 دانسته وقرارعدم صلاحيت رابه شايستگي كميسيون مندرج درماده 3قانون يادشده صادرنموده وطبق ماده 16قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري به ديوان عالي كشورارسال وشعبه ششم ديوان عالي كشوربموجب حكم شماره 67 17/2/1363چنين راي داده است :
راي :نظربه اينكه برطبق ماده 4قانون ثبت احوال مصوب تيرماه 55 رسيدگي دعاوي راجع به اسنادثبت احوال بغيرازمواردي كه درماده 3آن قانون پيش بيني شده (كه رسيدگي نسبت به مواردمذكوردرصلاحيت هيئت حل اختلاف اداره ثبت احوال مي باشد)درصلاحيت دادگاه است واينكه موضوع دعوي غيراز مواردمذكوردرماده 3آن قانون است فلذاباتشخيص صلاحيت دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان مستندابه ماده 16قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري پرونده جهت رسيدگي به مرجع مزبورفرستاده مي شود.
2-آقاي عبدالساده شريفي دادخواستي بخواسته رفع ثبت واقعه فوت به دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان تقديم نموده است ودادگاه مزبورقرارعدم صلاحيت خودرابه اعتبارصلاحيت كميسيون مندرج درماده 3قانون ثبت احوال مصوب سال 1355صادرنموده وپرونده به ديوان عالي كشورارسال وشعبه بيست و دوم ديوان عالي كشوربشرح دادنامه 161-11/2/1363چنين راي داده است :
راي :برقرارعدم صلاحيت صادره ازدادگاه صلح مستقل دشت آزادگان به اعتبارصلاحيت هيئت حل اختلاف ثبت احوال دشت آزادگان باتوجه به جهات و مستندات آن اشكالي واردنيست لهذاقرارمزبورتاييدمي شودواينك بشرح ذيل نظريه اعلام مي گردد:
نظريه :همانطوركه ملاحظه مي فرمائيدبين آراءشعب 6و22ديوان عالي كشوردرموضوع واحدومشابه اختلاف موجوداست وبه استنادماده واحده مصوب سال 1328جهت ايجادوحدت رويه تقاضاي طرح موضوع رادرهيئت عمومي ديوان عالي كشورمي نمايد.
معاون اول دادستان كل كشور
بتاريخ روزدوشنبه :2/8/1367جلسه وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي دكترفتح الله ياوري معاون اول قضائي رياست محترم ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب كيفري وحقوقي ديوان عالي تشكيل گرديده است .
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشورمبني بر:"بسمه تعالي :نظربه اينكه تقاضاي ابطال ثبت واقعه فوت خارج ازشقوق ماده 3قانون ثبت احوال مصوب تيرماه 1355مي باشدلذارسيدگي به موضوع درصلاحيت محاكم دادگستري است وراي شماره 67-17/2/63شعبه ششم ديوان عالي كشوركه برهمين اساس صادرشده موردتاييداست ."مشاوره نموده واكثريت قريب به اتفاق بدين شرح راي داده اند:

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 12758-22/9/1367
مجموعه قوانين سال 1367 صفحه 684-685

18


512 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1367/09/22 :تاريخ ابلاغ 1367/08/02 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران