اساسنامه سازمان مراكز جهانگردي براي ورزش هاي زمستاني


فصل اول - كليات
ماده 1 - در اجراي ماده 4 قانون تاسيس وزارت اطلاعات و جهانگردي مصوب 16 خرداد 1353 (2533) سازماني به نام مراكز جهانگردي براي ورزشهاي زمستاني كه در اين اساسنامه به اختصار سازمان ناميده مي شود به صورت شركت سهامي وابسته به وزارت اطلاعات و جهانگردي تشكيل مي شود.
ماده 2 - مركز اصلي سازمان تهران مي باشد. سازمان مي تواند در ساير نقاط كشور شعبه يا نمايندگي دائر نمايد.
ماده 3 - سرمايه اوليه سازمان يكصد ميليون ريال منقسم به سهام يك ميليون ريالي مي باشد كه از محل وامهاي اعطايي دولت به فدراسيون اسكي كشور تامين شده است و تماما متعلق به دولت بوده و غير قابل انتقال مي باشد.
تبصره 1 - هيات مديره سازمان موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ تشكيل سازمان كليه اموال غير منقول و تجهيزات و تاسيسات پذيرايي مراكز اسكي ورزشهاي زمستاني را كه از محل وام و ساير كمك هاي اعطايي دولت به فدراسيون اسكي كشور تهيه شده توسط هياتي مركب از سه نفر افراد بصير كه با موافقت وزير اطلاعات و جهانگردي تعيين خواهند شد ارزيابي و جز سرمايه قطعي سازمان محسوب دارد.
تبصره 2 - منابع ملي شده كه در اختيار فدراسيون اسكي است با رعايت مقررات مربوط به خود مي تواند مورد استفاده سازمان قرار گيرد.
ماده 4 - وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير است :
1 - احداث مهمانخانه ، هتل ، رستوران و انواع ساختمانهاي مسكوني و امثال آن و بهره برداري از آنها.
2 - احداث تاسيسات و تجهيزات مراكز ورزشي و بهره برداري از آنها.
3 - ايجاد يا توسعه و تجهيز مراكز ورزشهاي زمستاني جنب تاسيسات پذيرايي مذكور در بند يك .
4 - خريد و فروش و اجاره و انجام معاملات نسبت به اموال غير منقول براي پيشرفت و بهبود برنامه هاي سازمان .
5 - تحصيل اعتبار و وام از منابع داخلي و خارجي با رعايت قانون برنامه و بودجه .
6 - سرمايه گذاري و مشاركت با بخش خصوصي داخلي و خارجي در زمينه هاي مربوط به هدفهاي سازمان با رعايت مقررات مربوط.
7 - انجام هر نوع عملياتي كه با هدفهاي سازمان ارتباط داشته باشد طبق مقررات اين اساسنامه .
فصل دوم - اركان سازمان
ماده 5 - اركان سازمان به شرح زير است :
الف - مجمع عمومي .
ب - هيات مديره .
ج - مدير عامل .
د - حسابرس (بازرس ).
ماده 6 - مجمع عمومي :
مجمع عمومي سازمان مركب است از:
1 - وزير اطلاعات و جهانگردي .
2 - وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون او.
3 - وزير كشاورزي و منابع طبيعي يا معاون او.
4 - وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه .
5 - وزير آموزش و پرورش يا معاون او. رياست مجمع عمومي با وزير اطلاعات و جهانگردي است .
ماده 7 - مجمع عمومي حداقل سالي دو بار تشكيل مي گردد. يك بار تا آخر تير ماه هر سال جهت تصويب ترازنامه و صورت حساب عملكرد و يك بار در شش ماهه دوم سال براي تصويب بودجه سازمان و خط مشي و ساير اموري كه در دستور جلسه قرار دارد. مجمع عمومي فوق العاده مي تواند در صورت لزوم به پيشنهاد هر يك از اعضا و دعوت رييس مجمع عمومي تشكيل شود.
ماده 8 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است :
1 - تصويب خط مشي كلي و برنامه سازمان .
2 - تصويب بودجه سالانه و تغييرات آن .
3 - رسيدگي به گزارش عملكرد سازمان و گزارش حسابرس (بازرس ) و اتخاذ تصميم نسبت به آنها و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تقسيم سود ويژه و پيشنهاد تامين منابع مالي .
4 - تصويب تشكيلات سازمان و آيين نامه هاي استخدامي بر اساس مقررات استخدامي شركتهاي دولتي .
5 - تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي سازمان پس از موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي .
6 - تصويب افزايش سرمايه سازمان .
7 - اتخاذ تصميم نسبت به تحصيل وام يا اعتبار از منابع داخلي و خارجي .
8 - تصويب پيشنهاد هيات مديره سازمان در مورد سازش در دعاوي يا ارجاع امر به داوري و تعيين داور.
9 - تصويب سرمايه گذاري و مشاركت در ساير موسسات .
10 - تعيين ميزان حقوق و مزايا يا حق حضور يا حق الزحمه هيات مديره و حسابرس (بازرس ) و مدير عامل با تاييد شوراي عالي حقوق و دستمزد.
11 - اتخاذ تصميم نسبت به ساير مسائلي كه در حدود اين اساسنامه در مجمع عمومي مطرح مي شود.
ماده 9 - هيات مديره سازمان از سه نفر تشكيل مي شود كه يك نفر به پيشنهاد وزير اطلاعات و جهانگردي و يك نفر به پيشنهاد وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و نفر ديگر به پيشنهاد رييس فدراسيون اسكي كشور و تصويب مجمع عمومي براي مدت سه سال انتخاب مي شوند. تجديد انتخاب اعضا هيات مديره بلامانع است رييس مجمع عمومي يك نفر از اعضا هيات مديره را به سمت رييس هيات مديره تعيين مي نمايد.
تبصره - در صورت استعفا يا بركناري يا فوت هر يك از اعضا هيات مديره و همچنين مدير عامل شخص جانشين فقط براي باقي مانده مدت به ترتيبي كه در اين اساسنامه پيش بيني شده برگزيده مي شود. اعضا هيات مديره و مدير عامل پس از انقضا دوره تا انتخاب مجدد مسئوليت هاي امور شركت را عهده دار خواهند بود.
ماده 10 - هيات مديره حداقل ماهي يك بار تشكيل جلسه خواهد داد صورت جلسه هيات مديره بايد در دفتر مخصوص ثبت و به امضا اعضا و رييس هيات مديره برسد.
ماده 11 - وظايف هيات مديره به شرح زير است :
1 - بررسي و تاييد طرح تشكيلات سازمان و آيين نامه استخدامي با رعايت مقررات استخدامي شركت هاي دولتي براي پيشنهاد به مجمع عمومي .
2 - بررسي و تاييد آيين نامه هاي مالي و معاملاتي و ساير آيين نامه ها براي پيشنهاد به مجمع عمومي .
3 - تهيه برنامه ها و طرحها.
4 - پيشنهاد اخذ وام و اعتبار از منابع داخلي و خارجي به مجمع عمومي .
5 - تصويب اعطاي وام و اعتبار به بخش خصوصي در حدود بودجه مصوب با رعايت آيين نامه وام كه به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد.
6 - بررسي و تاييد بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان براي طرح در مجمع عمومي .
7 - پيشنهاد سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور به مجمع عمومي .
8 - تصويب قراردادها.
9 - اتخاذ تصميم در مورد معاملاتي كه انجام مناقصه و مزايده در مورد آنها ميسر نيست و يا به مصلحت نمي باشد براي پيشنهاد به كميسيون ماده 71 قانون محاسبات حذف عمومي .
10 - پيشنهاد سرمايه گذاري سازمان در شركت و موسسات ديگر به مجمع عمومي .
ماده 12 - تصميمات هيات مديره به اكثريت آرا معتبر است .
ماده 13 - چها و اسناد تعهدآور سازمان بايد به امضا دو نفر مدير عامل و رييس هيات مديره برسد و در غياب رييس هيات مديره يكي از اعضاي هيات مديره به معرفي او امضا خواهد كرد.
مدير عامل :
ماده 14 - مدير عامل به پيشنهاد رييس هيات مديره و تصويب مجمع عمومي سازمان براي مدت سه سال انتخاب مي شود و انتخاب مجدد او بلامانع است .
ماده 15 - مدير عامل مسئول امور اجرايي سازمان بوده و عهده دار اجراي تصميمات مجمع عمومي و مصوبات هيات مديره مي باشد. موارد زير از جمله اختيارات اوست :
1 - اداره امور سازمان طبق اين اساسنامه و مقررات مربوط
2 - استخدام و عزل و نصب و تعليق كاركنان و انجام كليه امور استخدامي و خريد خدماتي كه هيات مديره براي انجام برنامه هاي سازمان لازم تشخيص دهد و انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي پس از تصويب هيات مديره و صدور دستور پرداخت ها با رعايت بودجه مصوب سازمان و مقررات استخدامي و مالي مربوط.
3 - تهيه بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زيان
4 - تهيه آيين نامه هاي مالي و معاملاتي همچنين استخدامي بر اساس مقررات استخدامي شركت هاي دولتي .
تبصره - مدير عامل مي تواند با مسئوليت خود قسمتي از اختيارات اجرايي و همچنين حق امضاي خود را به معاونان يا ساير كارمندان سازمان واگذار نمايد.
حسابرس (بازرس ):
ماده 16 - حسابرس (بازرس ) سازمان از بين اشخاص حقيقي يا حقوقي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب مي گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است . وظايف حسابرس (بازرس ):
ماده 17 - وظايف حسابرس (بازرس ) به شرح زير است :
1 - رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان سازمان . حسابرس (بازرس ) مكلف است حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي گزارش خود را براي نمايندگان صاحب سهام و مدير عامل ارسال دارد.
2 - رسيدگي به دفاتر و حسابهاي سازمان با اطلاع مدير عامل .
3 - انجام ساير وظايفي كه به موجب قانون تجارت به عهده بازرس معمول است .
تبصره - هيات مديره مكلف است يك ماه قبل از تشكيل مجمع عمومي ترازنامه و حساب سود و زيان را براي بررسي و اظهار نظر به حسابرس (بازرس ) تسليم نمايد.
ماده 18 - حسابرس (بازرس ) حق مداخله در امور جاري سازمان را ندارد و نحوه رسيدگي وي نبايد موجب وقفه در امور جاري و عادي سازمان شود.
فصل سوم - مقررات مختلف
ماده 19 - سال مالي از اول فروردين هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پايان مي يابد به استثناي سال اول كه از تاريخ تشكيل سازمان تا پايان اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده 20 - سود ويژه سازمان در ده سال اول تشكيل سازمان پس از كسر ماليات و اندوخته قانوني به حساب اندوخته مخصوص براي افزايش سرمايه منظور خواهد شد.
ماده 21 - ساير موضوعات و مواردي كه در اين اساسنامه قيد نشده تابع مقررات قانون تجارت و شركتهاي دولتي خواهد بود. اساسنامه فوق مشتمل بر بيست و يك ماده و پنج تبصره به استناد ماده چهار قانون تاسيس وزارت اطلاعات و جهانگردي پس از تصويب كميسيونهاي استخدام ، امور اقتصادي و دارايي و اطلاعات و جهانگردي مجلس سنا، در جلسات روز چهارشنبه چهارم و چهارشنبه 14/2/2536، به ترتيب در جلسات روز پنجشنبه بيست و نهم ارديبهشت ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي به تصويب كميسيونهاي امور استخدام و سازمانهاي اداري ، اطلاعات و جهانگردي و امور اقتصادي و دارايي مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
:شماره انتشار اساس نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1356/02/29 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران