انتقال ملك مورد دعوي در جريان دادرسي به شخص ثالث - تغيير متداعيين در جريان دادرسي


نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

148 شماره 107 هفته دادگستري صفحه 5

اگر ملك مورد دعوي در جريان داردسي از طرف خواهان به شخص ثالث منتقل شود انتقال گيرنده ميتواند بقائم مقامي خواهان دعوي را تعقيب نمايد يا خير و در صورت صدور حكم بسود خواهان نسبت به خسارات دادرسي چگونه اتخاذ تصميم ميشود؟
نظريه كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني :
اگر ملك مورد دعوي در جريان دادرسي از طرف خواهان بشخص ثالث منتقل شود انتقال گيرنده با استفاده ازملاك بند4ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني وتبصره ماده 42 قانون ثبت قائم مقام خواهان محسوب و ميتواند دعوي را تعقيب نمايد و دادگاه بايد او را بقائم مقامي خواهان بدادرسي دعوت نمايدمگراينكه صريحا" از دعوي و تعقيب آن منصرف باشد و اگر در اصل دعوي حكم بر محكوميت خوانده صادر شود و قائم مقامي انتقال گيرنده ازخواهان در مورد خسارات دادرسي محرز گردد و خسارات دادرسي هم مطالبه شده باشد دادگاه بايدخوانده را به پرداخت خسارت دادرسي به نفع قائم مقام خواهان محكوم نمايد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

111

148 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1343/08/23 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران