مفقود شدن حكم كه ابلاغ در آن صورت گرفته و از آن پژوهش خواسته شده - ابلاغ حكم در صورت تعدد محكوم عليهم


نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

146 شماره 157هفته دادگستري صفحه 7و8

شخصي دادخواستي بخواسته خلع يد مطرح كرده و درخلال رسيدگي ، طرفين پرونده فوت و پرونده با انجام تشريفات قانوني له 12 نفر ورثه خواهان و عليه 27 نفر ورثه خوانده جريان يافته و حكم برد دعوي خواهانها صادر گرديده و دادنامه پس از ابلاغ به 35 نفر از طرفين دعوي جهت ابلاغ به احد از خواندگان كه مقيم قريه اي بوده به پاسگاه مرزي ارسال و با مكاتبات فراوان پاسگاه اعلام داشته دادنامه مفقود شده و تقاضاي تهيه و ارسال رونوشت مجدد را نموده است .با توجه باينكه عده اي پس از رويت حكم تقاضاي رسيدگي پژوهشي نموده اند، دادگاه چه تكليفي دارد؟ آيا بايد دفتر دادگاه مجددا" رونوشت حكم تهيه و براي ابلاغ ارسال دارد و در صورت مثبت چنانچه عده اي بار اول در فرجه قانوني پژوهش نخواسته باشنداگردر اين بار پژوهش بخواهند تكليف مرجع پژوهشي چه خواهد بود؟
اداره حقوقي با بررسي قضيه و طرح آن در كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني پاسخ و نظر مشورتي خود را در تاريخ 24/10/54 بشرح زير اعلام نموده است :
هرچند كه ارسال اصل دادنامه براي ابلاغ به اصحاب دعوي ضرورت نداشته و بايستي رونوشت آن براي ابلاغ فرستاده شده باشد و براي كساني هم كه در يك شهر ساكن نميباشند نسخ جداگانه مي بايد فرستاده شود تا اين قبيل اشكالات پيش نيايد.ولي در وضع حاضر كه دادنامه بعده اي از محكوم عليهم ابلاغ شده ودرخواست رسيدگي پژوهشي نموده اند و به بعضي ديگر ابلاغ نشده وبامفقود شدن آن ، تاريخ ابلاغ به بعضي ازمحكوم عليهم معلوم نيست ،بايستي رونوشت دادنامه براي كسانيكه دادنامه ابلاغ شده به آنها در پرونده موجود نيست فرستاده شود و اين اشخاص در صورتكيه پژوهشخواني نكرده باشند مي توانند پس ازابلاغ دادنامه ،درموعد قانوني پژوهشخواهي نمايند.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

111

146 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1354/10/24 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران