اعلام تعهد كننده ابلاغ مبني بر مسافرت محكوم عليه


نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

145 شماره 2 هفته دادگستري صفحه 21

اگر ضمن ابلاغ دادنامه به كسان محكوم عليه ، تعهد كننده ابلاغ در ذيل دادنامه قيد كند كه چون محكوم عليه در مسافرت و بستري است پس از مراجعت او دادنامه را به رويت او خواهدرسانيد چنين تعهدي از نظر صحت ابلاغ چه تاثيري دارد؟
با توجه بمواد91و160و162 قانون آئين دادرسي مدني كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 91 هرگاه مامور نتوانددادخواست رابشخص مدعي عليه برساند بايد در محل اقامت او بيكي از بستگان يا خادمين او ابلاغ نمايد مشروط بر اينكه بنظر مامورين سن ظاهري اين اشخاص براي تميزاهميت برگ دادخواست كافي باشد و مشروط بر اينكه بين مدعي عليه و شخصي كه برگ را دريافت ميدارد تعارض منفعت نباشد.
ماده 160مدير دفتر بايد فورا" پس ازامضاي دادنامه بعده اصحاب دعوي رونوشت آنرا تهيه نمودهو بمامور تسليم نمايد كه درموقع ابلاغ باصحاب دعوي داده شود.
ماده 162 هيچ حكم يا قراري را نميتوان اجرا نمود مگر اينكه دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن بطرفين يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد.
طريقه ابلاغ دادنامه مطابق قواعدي است كه براي ابلاغ دادخواست و ساير برگها مقرراست .
براي ابلاغ دادنامه ابلاغ رونوشت گواهي شده كافيست .
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 21/10/1342 چنين اظهارنظر كرده است :
بر طبق ذيل ماده 162 قانون آئين داراسي مدني ابلاغ دادنامه مطابق قواعدمربوط بابلاغ دادخواست و ساير برگها ميباشد وبر طبق ماده 91 از قانون مزبور اگر رونوشت حكم بيكي از كسان يا خادمين محكوم علهي ابلاغ شود و بعبارت ديگر نامبرده رونوشت حكم را دريفات و ذيل نسخه ديگر را با قيد تاريخ امضاءنمايد اين ابلاغ قانوني است و قيد مطالبي از قبيل اينكه محكوم عليه در مسافرت و يابستري است درذيل دادنامه تاثيري درابلاغ ندارد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

111

145 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1342/10/21 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران