در ماده واحده لايحه قانوني راجع به نحوه اجراي ماده 150 قانون استخدام كشوري براي درخواست كتبي مستخدم جهت تبديل وضعيت استخدامي خود به رسمي مدتي منظور نگرديده است


تاريخ 20/1/70 شماره دادنامه 1 كلاسه پرونده 69/115

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظرباينكه درماده واحده لايحه قانوني راجع به نحوه اجراي مفاد ماده 150 قانون استخدام كشوري براي درخواست كتبي مستخدم جهت تبديل وضع استخدام به رسمي مدتي منظورنگرديده وراي شعبه هفتم ديوان عدالت اداري برين مبناصادرشده مطابق مقررات قانوني تشخيص ميگردد.واين راي درمواردمشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
تاريخ 20/1/70 شماره دادنامه 1 كلاسه پرونده 69/115

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :مديركل كارگزيني راه آهن جمهوري اسلامي ايران
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هفتم ونهم ديوان عدالت اداري
مقدمه -الف -شعبه نهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 61/1819 موضوع شكايت آقاي غلامعلي حميدي بطرفيت :راه آهن دولتي ايران بخواسته :تبديل به رسمي بشرح دادنامه شماره 43-10/2/63 چنين راي صادرنموده است :چون شاكي درمهلت مقرردرآئين نامه اجرائي ماده 150 الحاقي به لايحه قانوني استخدام كشوري تقاضاي تبديل وضع مستخدم رسمي رانكرده است بنابراين شكايتش موجه نست وردمي شود.
ب -شعبه هفتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 62/1161و62/1387 موضوع شكايت آقاي قربان سياه بالائي بطرفيت : اداره كل راه آهن ناحيه شمال ساري بخواسته :تبديل وضع استخدامي ازروزمزدبه رسمي بشرح دادنامه شماره 224- 225مورخ 30/3/63 چنين راي صادرنموده است :نظربه اينكه به حكايت فتوكپي مستندات ضميمه دادخواست كه مصون ازايرادواعتراض مشتكي عنه مانده از ناحيه شاكي كتباتقاضاي نوع خدمت بعمل آمده است وباتوجه باينكه درماده واحده لايحه قانوني راجع به نحوه اجراي مفاد150 قانون استخدام كشوري براي درخواست كتبي مدتي منظورنگرديده ودرنتيجه دفاع مشتكي عنه دايرباينكه شاكي درمهلت مقرراقدام به تكميل وارسال فرم درخواست ننموده است فاقد مستند قانوني مي باشدلذابه واردبودن شكايت شاكي اظهارنظرمي شود.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل .وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مينمايد.

= لايحه قانوني راجع به نحوه اجراي مفاد ماده 150 قانون استخدام كشوري وماده 79 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي =

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 181 تا182

1

1 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1370/04/03 :تاريخ ابلاغ 1370/01/20 :تاريخ تصويب
:موضوع ديوان عدالت اداري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران