گزارش مراجع انتظامي مبني بر ابلاغ اخطاريه اي كه دردسترس نيست - ابلاغ


نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

139 شماره 112 هفته دادگستري صفحه 12

هرگاه اخطاريه رفع نقص ازدادخواست براي ابلاغ به پاسگاه ژاندارمري فرستاده شود و ژاندارمري اعلام نمايد اخطار را ابلاغ و بوسيله پست ارسال كرده است در صورتكيه اخطاريه به دفتر دادگاه واصل نشود آيا گزارش ژاندامري مبني بر ابلاغ اخطاريه كافي است ؟
نظريه كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني :
گزارش ژاندارمري مبني بر اينكه اخطاريه رفع نقص را ابلاغ نموده و بوسيله اعاده كرده بدون ملاحظه كيفيت ابلاغ و تشخيص صحت و سقم آن كافي نيست و چنانچه دفتر دادگاه گواهي نمايدكه اخطاريه از اداره پست واصل نشده و بهرحال باخطاريه دسترسي نباشد تا بتوان تاريخ ابلاغ و صحت آنرا تشخيص داددفتردادگاه بايداخطاريه ديگري باذكر نقائص دادخواست براي ابلاغ به دادخوست دهنده صادر نمايد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

111

139 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1353/11/14 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران