بهاي خواسته در دعوي ابطال سند.


نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

130 شماره 153هفته دادگستري صفحه 1110

در دعوي ابطال سند اجاره ،بهاي خواسته چه مبلغ است و آيا ارزش ملك يا ميزان سرقفلي در تعيين آن موثر است ؟
اداره حقوقي وزارت دادگستري در مورد استعلام فوق بر مبناي نظر كميسيون مشورتي حقوق مدني در تاريخ 10/8/1354چنين پاسخ داده است :
چون ملك يا سرقفلي ، خواسته دعوي نيست ، لذا نمي تواند ملاك تعيين بهاي خواسته قرار گيرد و نظر باينكه خواسته دعوي ،ابطال سند اجاره مقوم به بيست و هشت هزار ريال اجاره بهاي يكساله ميباشد، همين مبلغ بهاي خواسته دعوي محسوب ميوشد و سرقفلي يا بهاي ملك تاثير در آن ندارد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

111

130 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1354/08/10 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران