ميزان دستمزد وكيل


شماره پرونده : 37/68

راي دادگاه
گرچه خوانده ضمن لايحه مضبوطه در پرونده شماره 34/100 شعبه 17 دادگاه شهرستان تصديق كرده است كه دعوي در خارج با صلح خاتمه پذيرفته ، ولي نظر به اينكه ، بر طبق مستفاد از مواد71 به بعد آئين نامه قانون وكالت ، تعيين ميزان دستمزد وكيل بدون توجه به مقدمات وعلل آن بر حسب تصميم دادگاه و طريق ختم امرمعين مي شود0
نظر به اينكه ، تبصره 1 ماده 74 آئين نامه مزبور، نسبت به اموري كه پس از طرح در دادگاه به صلح خاتمه مي يابد، ظاهرا" ناظر به موردي است كه مطابق مقررات مواد623 به بعد قانون آئين دادرسي مدني سازش نامه تنظيم شودو دادگاه مطابق مقررات ختم امر را اعلام و يا گزارش اصلاحي صادر نمايد0 و بنابراين ، در صورتي كه دادگاه بر طبق مستنبط از لوايح طرفين قرار اسقاط دعوي را صادر نمايد، حق الوكاله وكيل هر يك از طرفين تابع تعرفه قرار مزبورخواهدبود0
نظر به اينكه ، به موجب وكالتنامه شماره 21437 مضبوطه درپرونده شماره 34/100، خواهان به عنوان وكيل از طرف خوانده نسبت به توقيف و ابطال اجرائيه به مبلغ يك ميليون ريال اقامه دعوي نموده و موضوع منجر به صدور قرار سقوط دعوي شده و بنابراين خواهان با توجه به شوقق 2،4،7 الي 73 آئين نامه قانون وكالت استحقاق مطالبه نصف حق الوكاله مرحله نخستين را دارد0
با توجه به مراتب مزبور، و اينكه هيچگونه دليلي كه پرداخت يا بطلان دعيو را به نحوي از انحاء اثبات كند به دادگاه تقديم نشده است ، لذا خوانده محكوم مي شود كه وجوه زير را به خواهان بپردازد0
1 مبلغ بيست و پنج هزار ريال بابت نصف حق الوكاله درمرحله نخستين
2 مبلغ 6377 ريال بابت هزينه دادرسي ،
3 مبلغ 0000 بابت خسارت تاخير تاديه 0
رئيس شعبه 4 دادگاه بخش تهران ناصر كاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

136

68 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1337/08/28 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران