طبق ماده 13 آئين نامه استخدامي هيات علمي دانشگاه تهران كه از اول شهريورسال 1358 دركليه موسسات آموزش عالي مجري ميباشدخاتمه خدمت آزمايشي فقط بعلت عدم صلاحيت مستخدم امكان پذيراست وعدم نياز راشامل نيست .تاريخ 6/4/67 كلاسه پرونده 66/72 شماره دادنامه 53

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
اولا-باتوجه به ماده 5 پيوست شماره 4 آئيننامه استخدامي هيئت علمي دانشگاه تهران اخراج مستخدم آزمايشي هيئت علمي منوط به رعايت ضوابط وتشريفات مقرردرماده مزبوراست .بنابراين پايان بخشيدن به خدمت آزمايشي اعضاءهيئت علمي دانشگاه بدون مراعات مقررات يادشده موقعيت قانوني نداشته ودادنامه شعب هشتم ونهم ودوازدهم ديوان عدالت اداري كه مبين اين معني ومتضمن اعاده اعضاءهيئت علمي اخراج شده درمدت آزمايشي بخدمت آزمايشي ميباشدموافق مقررات تشخيص داده ميشود.ثانيا باتوجه باينكه پرداخت حقوق ومزايابه اعضاءآزمايشي هيئت علمي دانشگاه كه بعلت اخراج مصدرخدمتي نبوده اندمجوزي ندارد،لذادادنامه شماره 1148 مورخ 27/12/64 صادره ازشعبه اول ديوان ازاين جهت مطابق مقررات تشخيص داده ميشود.اين راي مطابق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب و سايرمراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
تاريخ 6/4/67 كلاسه پرونده 66/72 شماره دادنامه 53

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
موضوع :رسيدگي به اعلام تعارض آراءصادره ازشعبه اول باشعب هشتم ، نهم ،دوازدهم ديوان درخصوص پايان بخشيدن بخدمت آزمايشي اعضاءهيئت علمي دانشگاه بوعلي سيناهمدان .
مقدمه :1-شعبه اول ديوان عدالت اداري ،درپرونده كلاسه 62/2905 در خصوص شكايت خانم مسعوده ملك پور،بطرفيت دانشگاه بوعلي سينا، بخواسته اعتراض به اخراج ازخدمت به شرح دادنامه شماره 1148 مورخ 27/12/64 چنين راي صادرنموده است :درخصوص شكايت خانم مسعوده ملك - پوربطرفيت دانشگاه بوعلي سينااعتراض به قطع حقوق ازسال 59 باتوجه به دادخواست شاكيه وملاحظه لايحه جوابيه ،چون لغوحكم دردوران آزمايشي بوده اشكال وايرادي برآن واردنيست وشكايت ردميشود.
2-شعبه هشتم ديوان عدالت اداري درپرونده كلاسه 61/1507 درخصوص شكايت آقاي مظفرشريفي بطرفيت دانشگاه بوعلي سينابخواسته فسخ احكام صادره وپرداخت خسارت وحقوق عقب افتاده وبازگشت بخدمت بشرح دادنامه شماره 362 مورخ 15/12/64 چنين راي صادرنموده است :بموجب قسمت اخير ماده 13 آئيننامه استخدامي هيئت علمي دانشگاه تهران كه بتجويزبندالف تبصره 36 قانون بودجه سال 1358 كل كشورازاول شهريورماه همان سال درمورد كليه موسسات آموزش عالي وازجمله دانشگاه بوعلي مجري بوده است (افرادي كه درضمن دوره آزمايشي صالح براي خدمت درمرتبه موردنظرتشخيص داده نشوندبخدمت آزمايشي آنان خاتمه داده خواهدشد.)علاوه براينكه ضوابط مندرج درماده 5 پيوست شماره 4 درباب اعمال قسمت اخيرماده 13 مزبور درباره شاكي اجراءنشده ،اصولاپايان بخشيدن بخدمت آزمايشي اعضاءهيئت علمي بعنوان عدم نيازپيش بيني وتجويزنگرديده است ،فلذالغوحكم آزمايشي شاكي به اين اعتباروجهه ومجوزقانوني نداشته حكم به ابطال ابلاغ 6614/ك -20/11/58 سرپرست وقت دانشگاه بوعلي سيناومفادنامه 1158/ك 23/7/59 رياست دانشگاه كه درتبين وتائيدآن تنظيم شده صادرميگردد.
نتيجتاشكايت درزمينه بقاءرابطه استخدامي بادانشگاه بوعلي سينابر اساس مقررات آئيننامه استخدامي مذكورواردتشخيص ومقررميشودكه در صورت عدم وجودموانع قانوني ديگرنسبت به تعيين تكليف وضع استخدامي و پرداخت حقوق نامبرده اقدام گردد.اين راي قطعي است .
3-شعبه نهم ديوان درپرونده كلاسه 64/49 درخصوص شكايت آقاي مسعودصدرالاشرافي بطرفيت دانشگاه بوعلي سينابخواسته اعاده بخدمت به شرح دادنامه شماره 481 مورخ 17/10/64چنين راي صادركرده است :بموجب قسمت اخيرماده 13 آئيننامه استخدامي هيئت علمي دانشگاه تهران كه به تجويزبندالف تبصره 36 قانون سال 1358 كل كشورازاول شهريورماه 1358در موردكليه موسسات آموزش عالي وازجمله دانشگاه بوعلي سينامجري نموده - است (افرادي كه ضمن دوره آزمايشي صالح براي خدمت درمرتبه موردنظرتشخيص داده نشوندبخدمت آزمايشي آنان خاتمه داده خواهدشد...صرفنظرازاينكه ضوابط مندرج درماده 5 پيوست 4 درباب اعمال قسمت اخيرماده 13 در باره شاكي مراعات نشده است .بنابراين حكم به لغوابلاغ شماره 6612مورخ 20/11/58 دانشگاه بوعلي سينامبني برلغوخدمت شاكي بعلت عدم نيازو همچنين نامه شماره 1156مورخ 23/7/59كه درتبيين آن تنظيم شده است صادر ميشودونيزحكم بنقض راي مورخ 8/6/59 شوراي پاكسازي دانشگاه كه پس از پايان دوره اعتبارلايحه قانوني مربوطه انشاءشده است صادرميگرددودر نتيجه شكايت درزمينه بقاءرابطه استخدامي فوق الاشعارواردتشخيص مي شود.
شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري درخصوص پرونده كلاسه 62/1159 در خصوص شكايت آقاي دكتررضاايزدي بخواسته اعتراض به لغوحكم استخدامي و قطع حقوق طي دادنامه شماره 321-320 مورخ 6/7/64 حكم به ابطال اخراج و انفصال غيرقانوني وواردبودن شكايت واسحقاق بدريافت حقوق ومزاياي مستمرتضييع شده ايام بدون كاري شاكي صادرنموده .
بااعلام تعارض آراءصادره ازسوي رياست كل ديوان هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ،به تاريخ فوق به رياست حجه اسلام حاج شيخ محمدفيض وبا حضورروساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1367 صفحه 461 تا463
روزنامه رسمي شماره 12665 - 30/5/1367
1

53 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1367/05/30 :تاريخ ابلاغ 1367/04/06 :تاريخ تصويب
هيات حل اختلاف قانون كار
تعليق مجازات
جرائم رانندگي
دعوي خلع يد
اخلال درنظم دادگاه
برات
تامين دليل
شركت مدني
نسب
تجديد دادخواست
استفاده بلاجهت
قاچاق
خيارات
اجاره - تغيير شغل
نقص رسيدگي
عمليات مقدماتي ثبت
:موضوع ديوان عدالت اداري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران