مرجع صالح صدور پروانه كسب


نظام صنفي پروانه كسب
شماره : 113406
مورخ :11/11/1368

باعنايت به تصريح موادقانون نظام صنفي مصوب 1359 شوراي انقلاب واصلاحيه مورخ 31/2/1368آن (ازجمله مواد 15 25 35) مقام صالح براي صدورپروانه كسب ،اتحاديه مركزي صنفي يااتحاديه صنفي مي باشد.

مرجع :
كتاب مجموعه نظرات حقوقي ،رياست جمهوري ،اداره كل حقوقي سال 1368
ناشر: اداره كل قوانين ومقررات كشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 131

103

113406 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1368/11/11 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران