مرجع صدورشناسنامه درخارج ازكشور


ثبت احوال صدور شناسنامه

شماره : 1/2310/الف ح
مورخ : 14/11/1368

صرفنظرازاينكه مطابق ماده (6)قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1363 ثبت ولادت واقع درخارج از كشور دردفتر ثبت كل وقايع مشخصا" برعهده مامورين كنسولي محول شده اساسا"به موجب ماده (1001)قانون مدني ،وظايف دوايرسجل احوال ،علي الاطلاق ،درخارج ازكشوربه عهده مامورين كنسولي ايران گذاشته شده وازجمله اين وظايف صدور شناسنامه موضوع مواد(1و35)قانون ثبت احوال مصوب 1355 است لذا سلب اختيار از كنسولگريها دراين مورد نيازبه قانون دارد.

مرجع :
كتاب مجموعه نظرات حقوقي ،رياست جمهوري ،اداره كل حقوقي سال 1368
ناشر: اداره كل قوانين ومقررات كشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 373

103

2310 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1368/11/14 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران